Nieuws

Réponses des politiciens

Beaucoup d’artistes et travailleurs autonomes du secteur culturel nous demandent ce qui se passe politiquement pour le secteur culturel. Oui, les politiciens recherchent en effet des solutions pour le secteur culturel. En réponse aux récentes questions posées par exemple par Artists United, la Acteursgilde ou l'Union des Artistes du spectacle, nous avons reçu la nouvelle suivante: Hier, 28/04/2020, nous avons entendu la confirmation que le Ministre travaille sur une solution pour les personnes dont le contrat a été rompu. Un projet de loi sur le droit d'auteur et le chômage temporaire était également à l'ordre du jour, ainsi qu'une résolution sur le statut d'artiste.

Lees meer

Antwoord van Minister Muylle

De minister antwoordde op de gestelde vragen in verband met de blijvende problemen voor Tijdelijke Werkloosheid voor flexibele werknemers in onze sector. Ondanks het vriendelijke antwoord van Minister Muylle (16/04/2020) en bepaalde (reeds eerdere) aanpassingen, lijkt men het probleem voor de kwetsbare werknemers met korte contracten ofwel niet te begrijpen ofwel voorlopig niet te willen oplossen. Wij blijven alleszins hopen. We schreven ook een brief aan premier Wilmès Lees de brieven en de reacties hieronder.

Lees meer

1 Jambon, 2 Jambon: Verhoging Projectsubsidies en steun voor de festivals + gidsland Luxemburg? Drie keer hoopgevend nieuws - 16/04/2020 : Minister Jambon vond 4 miljoen extra voor de projectsubsidies. Na zijn eerdere schrapping van 60% in de pot van projectsubsidies, is met deze injectie het budget bijna weer het budget van voorheen (vroeger 8,4 miljoen, nu 8 miljoen met deze injectie). De belangrijke humuslaag van de sector wordt hiermee gevoed en dat is en goede zaak. Dossiers kunnen ingediend worden tot 15 mei. Beslissing over de ingediende dossiers zijn voor het najaar. Een aanvraag kan gedaan worden voor 2 of 3 jaar. Iedereen die meewerkte aan acties op welke wijze dan ook om deze projectsubsidies weer te verhogen na de harde besparing van - 60%: bravo en dank u! Ook de Minister wordt bij deze bedankt voor deze inspanning.

Lees meer

Overzicht 16/04/2020 nota’s tijdelijke werkloosheid, ‘tussen droom en werkelijkheid’. Er blijven serieuze horden bestaan voor te veel freelancer-werknemers die vaak pas kort op voorhand een overeenkomst of beslissing over een job ontvangen, of waarvan de overeenkomst werd verbroken. Zelfs indien men aan alle voorwaarden voldoet, is het bedrag TW enkel voor de dag(en) van de overeenkomst. Voor onze sector die met dagcontracten werkt is ook dat vaak een ramp dus.. Artists United samen met verschillende zusterorganisaties blijven hard ijveren om voor deze meest kwetsbare flexwerkers in onze sector verbeteringen te bekomen.

Lees meer

Zeventien sectororganisaties schrijven minister van Werk aan om verdere verduidelijkingen te vragen ivm tijdelijke werkloosheid / Dix-sept organisations du secteur écrivent au ministre du Travail pour demander des éclaircissements sur le chômage temporaire. / Eerder vroegen de belangenorganisaties reeds aan de minister om het artikel 27 ivm tijdelijke werkloosheid te willen aanpassen. / Auparavant, les groupes d'intérêt avaient déjà demandé au ministre de modifier l'article 27 concernant le chômage temporaire. VERSION FR en bas

Lees meer

Update tijdelijke werkloosheid, pas artikel 27 aan

Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, mevrouw Nathalie Muylle, In deze derde week van ‘social distancing’ nemen we de vrijheid om u te schrijven en u te vragen de meest kwetsbare artiesten en technici te ondersteunen.

Lees meer

Update statuut: referteperiode verlengd

Federaal Minister Muylle (Werk, Economie en Consumenten) bevestigde vandaag (08/04/2020) in de Commissie dat de referteperiode voor het ‘statuut’ (Neutralisatieregel) verlengd wordt met de duur van de lockdown periode. We bedanken de Minister en iedereen die hier aan meegewerkt heeft./Le ministre Muylle a confirmé aujourd'hui à la Commission que la période de référence pour le «statut» (règle de neutralisation) serait prolongée de la durée de la période de ‘lockdown’. Nous remercions le ministre et tous ceux qui y ont contribué.

Lees meer

Er is te weinig opgelost voor de typische flexwerkers in onze sector. Na dit mussen-tel weekend lijkt de update van 3 april enkel te bevestigen dat de flexwerkers meestal een vogel voor de kat te zijn; De meesten hebben geen dimona’s en/of contracten die werden opgemaakt voor 13/03, of hun contracten werden massaal geannuleerd wat het recht op tijdelijke werkloosheid zo goed als onmogelijk maakt. Voor meer info, zie de concrete updates hieronder. Wij (Artists United - Aires Libres - UAS - CTEJ - RAC - Acteursgilde - Feas) vragen: Ten eerste tijdelijke werkloosheid toe te staan - zonder enige twijfel - ook voor de flexwerkers. - Ook als het contract werd geannuleerd; - Ook als het contract nog niet werd ondertekend (wat heel vaak in de sector pas gebeurt de dag dat men feitelijk gaat werken). Ten tweede: Verleng de referte periodes (*) in het 'statuut' met de duur van deze corona crisis. We geven niet op, samen met andere willing parties blijven we aan de boom schudden! Graag uw getuigenissen over uw concrete cijfers ivm het verlies dat u nu lijdt wegens geannuleerde contracten enz. U kan dit mailen naar info@artistsunited.be

Lees meer

Malheureusement, peu de choses ont été résolues pour les travailleurs flexibles typiques de notre secteur. La mise à jour du 3 avril ne semble que confirmer que les travailleurs flexibles sont avant tout un 'oiseau pour le chat'; La plupart d'entre eux n'ont pas de dimonas et/ou de contrats conclus avant le 13/03, ou leurs contrats ont été annulés en masse, ce qui rend le droit au chômage temporaire pratiquement impossible. Pour plus d'informations, consultez les mises à jour concrètes ci-dessous. Nous (Artists United - Aires Libres - UAS - CTEJ - RAC - Acteursgilde - Feas) demandons: Premièrement, d'autoriser le chômage temporaire - sans aucun doute - également pour les travailleurs flexibles. Même si le contrat a été annulé; Même si le contrat n'a pas encore été signé (ce qui arrive souvent dans le secteur le jour où les gens commencent réellement à travailler). Deuxièmement: Prolonger les périodes de référence dans le «statut» avec la durée de cette crise corona. Veuillez envoyer vos témoignages sur vos chiffres concrets concernant la perte que vous subissez actuellement en raison de contrats annulés, etc. Vous pouvez envoyer ceci à info@artistsunited.be Nous persistons, avec d'autres parties volontaires, et continuons ce travail pour les freelances-travailleurs dans notre secteur.

Lees meer

De cultuur-, jeugd-, sport- en mediasector krijgt een levenslijn van 200 miljoen euro. Dat is zonder twijfel goed nieuws. We willen iedereen danken die hiertoe zijn steentje heeft bijgedragen. Zowel de betrokken politici alsook de betrokken belangenorganisaties. Ook en niet in het minste de 11.751 ondertekenaars van de petitie die steunmaatregelen vroeg voor de kwetsbaarsten in de culturele sector. Verdeling? De juiste verdeling van de injectie van 200 miljoen is echter nog niet geweten, dus aandacht en opvolging blijven nodig. Eveneens verduidelijkte minister Jambon verschillende keren tijdens zijn aankondiging, 'het is zeker dat we niet alle verliezen voor onze rekening kunnen nemen.'

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.