Minder beperkingen in de sector - moins de restriction dans notre secteur

De culturele en evenementensector krijgt iets meer ademruimte. De ridicule verstrenging (gezien er sinds 12 juni strenge protocollen bestaan in de sector!) van eind juli wordt weer ongedaan gemaakt. Binnen mogen er weer 200 mensen samenkomen, buiten in open lucht tot 400.
Le secteur culturel et événementiel aura un peu plus de répit. L'enchevêtrement ridicule (étant donné que des protocoles stricts existent dans le secteur depuis le 12 juin!) Fin juillet sera défait. A l'intérieur, 200 personnes sont autorisées à se rassembler, à l'extérieur en plein air jusqu'à 400.
Nieuw: “Er kunnen uitzonderingen zijn, als de bubbel en het houden van afstand gegarandeerd is.”
Nouveau: "Il peut y avoir des exceptions, si la bulle et la distance sont garanties."

“Wij hebben de vraag van de professionals geoord om flexibeler te zijn. vanaf 1 september kan er afgeweken worden van de beperking van 20 personen binnen. Een toelating dient gevraagd te worden aan de burgemeester. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen ‘dichte contacten’ (contacts raprochés’) en evenementen waar er strikte protocollen bestaan waarbij er geen ‘dichte contacten’ zijn.”
«Nous avons entendu la demande des professionnels d'être plus flexibles. à partir du 1er septembre, il est possible de s'écarter de la limite de 20 personnes à l'intérieur. L'autorisation doit être demandée au maire. Une distinction doit être faite entre les contacts raprochés et les événements où il existe des protocoles stricts où il n'y a pas de contacts raprochés."

“Voor zalen die groot zijn en waar meer mensen in kunnen, kunnen uitzonderingen gemaakt worden”, dixit Jan Jambon.
«Des exceptions peuvent être faites pour les pièces qui sont grandes et qui peuvent accueillir plus de personnes», déclare Jan Jambon.

So far so good, maar het moet van het hart dat het circus van eerst wel en dan weer geen verstrengingen in onze sector zwaar weegt en moest stoppen. We herhalen dat onze sector zeer strenge protocollen heeft sinds 12 juni om op een corona-proof manier evenementen en voorstellingen te organiseren, zie Sectorgids professionele kunsten. Gelieve dus rekening te houden met het werk van al onze professionals in onze sector en ons de mogelijkheid te geven onze boterham te verdienen en tezelfdertijd de mensen ontspanning, schoonheid en ontroering te kunnen aanbieden!
Jusqu'ici tout une amélioraton, mais il faut dire que le cirque des enchevêtrements d'abord et ensuite pas dans notre secteur pèse lourdement et doit s'arrêter. Nous rappelons que notre secteur a des protocoles très stricts depuis le 12 juin pour organiser des événements et des performances de manière anti-corona, voir Guide Sectoriel des Arts Professionnels. Alors prenez en compte le travail de tous nos professionnels de notre secteur et donnez-nous l'opportunité de gagner notre vie et en même temps d'offrir aux gens détente, beauté et émotion!


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.