Nieuws

PERSBERICHT CULTURELE SECTOR : STOP DE DUBBELE LAST !

Na de CODECO-bijeenkomst op 26 februari en ondanks nationale oproepen tot heropening gelanceerd door de hele culturele sector, is er nog steeds geen perspectief! Wij betwisten krachtig dit politieke beleid dat de inspanningen en de gevolgen van de gezondheidscrisis onfair over de sectoren verdeelt. De ondertekenende federaties en verenigingen waarschuwen de federale regering voor de toenemende verarming van de cultuurwerkers in de artistieke en creatieve sector na een jaar van drastische vermindering van de werkgelegenheid, als gevolg van politieke keuzes bij het beheer van een structureel geworden crisis. De culturele sector hekelt het dubbele gevolg waarvan zij het slachtoffer is! Gesloten blijven zonder uitzicht op herstel en zonder voldoende financiële hulp is niet langer aanvaardbaar.

Lees meer

Wij kunnen niet meer wachten

"Hoeveel maanden kunnen we het zo nog volhouden?", vraagt UPACT (de Unie van Professionelen uit de artistieke en creatieve sector). "De race van de regering met hun één enkele strategie (we wachten op vaccinatie en we sluiten ondertussen hele sectoren van de samenleving af met het risico ze te laten verdrinken) lijkt ons zijn grenzen te hebben bereikt", stelt UPACT. "Er is het gezondheidsrisico. Maar vandaag moeten we psychologische, sociale, economische en democratische risico's integreren in regeringsbeslissingen. (...) Cultuur moet door de overheid worden gezien als een partner om door een structureel geworden crisis heen te laveren."

Lees meer

Nous ne voulons plus attendre

"Combien de mois pourrons-nous encore tenir comme ça? ", s'interroge pour sa part l'Union de professionnels des arts et de la création - pôle travailleur (UPAC-T), "La course en avant du gouvernement dans une stratégie unique (on attend la vaccination et on laisse sous le couvercle des secteurs entiers de la société au risque de les faire imploser) nous semble arriver à ses limites", estime l'UPAC-T. "Il y a le risque sanitaire. Mais il faut aujourd'hui intégrer dans les décisions du gouvernement les risques psychologiques, sociaux, économiques, démocratiques. (...) La culture doit être vue par le gouvernement comme un partenaire pour traverser une crise devenue structurelle."

Lees meer

Wet van 15 juli 2020 opnieuw verlengd, nu tot 30 juni 2021

De Kern heeft besloten (Cfr. vraag van UPACT) om de wet van 15 juli 2020 ter verbetering van de situatie van werknemers in de culturele sector te verlengen tot 30 juni 2021. Concreet worden volgende maatregelen verlengd: De gemakkelijkere toegang tot werkloosheid wordt uitgebreid om een ​​inkomen voor werknemers in de culturele sector te garanderen; De termijnen voor toegang, onderhoud en het begrip passend werk worden verlengd zodat werknemers niet verder worden benadeeld door de crisis; Cumulatie van inkomsten uit auteursrechten en vergoedingen is zonder beperking toegestaan ​​om het inkomen van cultuurwerkers te ondersteunen.

Lees meer

le Kern a décidé (cfr. entre autre la demande de UPACT) de prolonger la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel jusqu’au 30 juin 2021. Concrètement : L’accès assoupli au chômage est prolongé afin de pouvoir garantir un revenu aux travailleurs du secteur culturel ; Les périodes blanches, pour l’accès, le maintien et la notion d’emploi convenable est prolongée afin que les travailleurs ne soient pas davantage pénalisés par la crise ; Le cumul entre les revenus de droits d’auteur et les allocations est autorisé, sans limitation, afin de soutenir les revenus des travailleurs de la Culture.

Lees meer

Tijdens de lockdown in 2020 bouwde de Belgische luthier Joris Wouters een cello. Cellisten Roel Dieltiens en Mischa Maisky waren meteen heel enthousiast. Joris Wouters schenkt het instrument nu weg, ten voordele van hulpbehoevende musici. Verschillende vrijwilligers maakten een project rond de verkoop van deze cello: Cello for Charity. Meer info, foto’s en trailers: lacorda.be

Lees meer

UPACT statuut tekst en ledenvergadering

Stand van zaken werkzaamheden ivm een beter sociaal statuut voor kunstenaars en technici

Lees meer

Dans le contexte d’une crise sanitaire, économique, sociale et psychosociale devenue structurelle, l’ensemble des secteurs d’activité actuellement à l’arrêt doit pouvoir réouvrir dans des conditions sanitaires strictes pour protéger les populations, dont particulièrement les groupes cibles les plus fragiles.

Lees meer

In het kader van een gezondheids-, economische, sociale en psychosociale crisis die ondertussen structureel is geworden, moeten alle bedrijfssectoren die momenteel op slot zijn, onder strikte gezondheidsvoorwaarden kunnen heropenen.

Lees meer

Switch Culture ON ... please!

Gisteren een kunstenaar aan de lijn die probeert te overleven met 427 euro per maand... Laat ons op een of andere manier weer optreden, nu ! Hier, un artiste au téléphone qui tente de survivre avec 427 euros par mois... D'une manière ou d'une autre, laissez nous à nouveau faire des spectacles, maintenant!

Lees meer

Pagina's

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.