Missie

Missie - Past & Present - Steun - (micro)subsidies


Missie?
Steunen van kunstenaars!

De vzw heeft een lange geschiedenis in het steunen van kunstenaars. De statuten van de vereniging leggen reeds vele jaren hetzelfde accent:
"Het uitoefenen van alle activiteiten en het nemen van alle initiatieven met het doel sociale, morele, culturele, zakelijke en juridische hulpverlening te verschaffen aan professionele kunstenaars en/of uitvoerders en/of studerende kunstenaars" . De doelstelling om kunstenaars te helpen staat reeds sinds 1986 in de statuten!

PAST & PRESENT
In 1986 werd een organisatie opgericht met de naam SWDC, 'Sociale Werken der Democratisering van het Cultureel Leven'. Onder meer omdat die naam uiteindelijk wat minder vlot klonk, werd die aangepast, waarover hieronder meer. 
De doelstelling van deze vzw vertrekt - net zoals vroeger - nog steeds van dezelfde nobele principes. Namelijk het steunen van kunstenaars en organisaties in de sector. Dat doet de vzw onder meer door:
- Het beroep van kunstenaars of uitvoerende kunstenaars in stand te houden en/of te stimuleren;
- Organisaties die de belangen van kunstenaars verdedigen te steunen;
- Steun te verlenen aan behoeftige kunstenaars;
- Steun te verlenen aan organisaties en ondernemingen die kunstenaars tewerkstellen;
- Samenwerking tot stand te brengen met andere organisaties die gelijkaardige doelen hebben;
- Informatieverstrekking, zakelijke en juridische ondersteuning te organiseren;
- Kunstenaars en organisaties te helpen professionaliseren en zelfredzaamheid te bevorderen.
(lees de volledige statuten hier).

De vzw kende op een gegeven moment een minder actieve periode. In 2010 hernam de vzw bepaalde activiteiten. In 2014 nam de organisatie gelet op de aard en de doelstelling van de vzw, beslissingen met het oog op het waarmaken van de doelstelling op langere termijn. Daartoe ging de organisatie o.a. op zoek naar samenwerkingen en valabele projecten met het oog op langere termijn kunstenaars te kunnen ondersteunen.

De organisatie koos in 2014 ook de naam Kunstcirkel in plaats van het wat moeilijk uit de mond rollende 'Sociale Werken der Democratisering van het Cultureel Leven'. Dit ook om symbolisch te onderstrepen dat een doorstart werd genomen. Aan de idee van de doelstellingen werd niet geraakt.
Er werden onder meer samenwerkingen gerealiseerd met bv. het Belgian Brass ensemble, er werd steun gegeven aan Hart Boven Hard en andere organisaties. En de mogelijkheden tot steun aan kunstenaars werden tezelfdertijd nog ruimer. De vzw organiseerde namelijk ook bijkomend het verlenen van zakelijke en juridische ondersteuning en ondersteuning in verband met het statuut van de kunstenaar. 

Vanaf 2015 schreef de vzw een nieuw hoofdstuk. De vzw koos om de sector permanent te ondersteunen op professionelere wijze. Dit deed ze door onder de roepnaam 'Artistsunited' te fungeren als een belangenvereniging. Dit voor iedereen die werkt of tewerkstelt in de artistieke en creatieve sector. Of men nu orkestmuzikant of zelfstandige kunstenaar was, freelance podiumtechnieker of beeldend kunstenaar, actrice of lichtontwerper, klein ensemble of grote organisatie: ArtistsUnited was (en is) er voor iedereen in de artistieke en creatieve sector.

Door een aantal dossiers focuste de vzw een tijd op de deelsector van uitvoerende (klassieke) musici. Dit had te maken met de dossiers die de orkesten en operahuizen in 2016 erg bewogen. Zoals het dossier dreigende fusie Munt-NOB waar wij als organisatie er bv. in slaagden om voor de eerste maal de orkestcommissies van beide instellingen te laten samenwerken én er mede voor zorgden dat het aantal musici niet zo drastisch werd ingekrompen[1]. In dit dossier verzekerden verschillende regeringspartijen ons dat ze de 10 punten uit het plan, samen opgesteld met de Adviesraad Orkesten en musici uit beide ensembles, gingen meenemen. We stelden inderdaad concreet vast dat beide instellingen/orkesten alvast de toelating kregen om meer musici in dienst te hebben dan het aantal dat eerst was meegedeeld in het door de betrokken musici als erg negatief gepercipieerde plan ‘Blanchard’. Een heel concreet resultaat dus.

Ook bij het rapport in opdracht van Minister Gatz over de Vlaamse orkesten waren we nauw betrokken. Voor dit dossier werden we uitgenodigd door de verkenner van het kabinet Gatz om als expert deel te nemen aan de bevraging van de sector. We organiseerden onmiddellijk een aantal adviesraden met musici om met voldoende feedback antwoorden te kunnen formuleren. Dankzij deze input -  waarbij er voor zover wij weten voor de eerste maal deelnemers waren uit alle orkesten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië in minstens 20 jaar - konden we een grondig rapport afleveren, getiteld ‘Naar een constructieve benadering van het orkestenlandschap.[2] Dit rapport bezorgden we ook aan alle leden van de Commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement. Tijdens de daaropvolgende zitting van deze Commissie stelden we vast dat alle politieke partijen citeerden uit dit rapport. Sterker nog, de bevoegde minister Gatz bevestigde ook een aantal zaken die wij naar voor brachten in het rapport.[3]

De raad van bestuur en algemene vergadering van de vzw namen gelet op de aard en de doelstelling van de vzw unaniem de beslissing om risicovolle beslissingen uit het verleden af te bouwen. Zo waren de beschikbare middelen namelijk belegd in aandelen en obligaties. Op advies werd die risicovolle beheersstrategie uit het verleden gewijzigd in een veiligere en vooral ook ethischere oplossing (Meer info op www.vdk.be/duurzame_bank).
De organisatie onderzocht ook via een externe revisor het gevoerde beleid in het verleden en nam afscheid van enkele bestuurders. Het spreekt vanzelf dat het huidige bestuur op een correcte manier zowel de vzw-wetgeving alsook de statuten van de vzw volgt. Bijkomend worden alle zaken gecontroleerd door een boekhouder-accountant en is er steeds een uitgebreide bespreking van alle dossiers met de algemene raad en de raad van bestuur van de vzw.
De accountant van de vzw schrijft in zijn samenvatting over de jaren 2013 tot 2015: “In tegenstelling tot wat men in de praktijk meermaals mag ervaren, is de vzw Kunstcirkel een vereniging die een effectieve werking kent van haar organen, zijnde raad van bestuur, de algemene vergadering en niet te vergeten het dagelijks bestuur. Het is dan ook van belang de effectieve rol van elk te benadrukken en de respectievelijke bevoegdheden te erkennen. De werking van de organen is er één van informatieverstrekking, regelmatig overleg, bijsturen, doelstelling bewaken en niet te vergeten het notuleren. De vergaderingen zijn meerkoppig samengesteld en de gegevens worden in detail verstrekt zodat het vraagrecht ten volle kan worden uitgeoefend."

In 2016 coördineerde de vzw samen met studenten een actie voor het EUYO (European Youth Orchestra) in het Centraal Station van Brussel en vooral zorgde de vzw er mee voor dat minister Gatz dit op de Europese agenda zette waardoor het EUYO werd gered en daar zijn we toch een beetje fier op :-)  Het kabinet van Minister Gatz meldde inderdaad na een intense mailwisseling tussen ArtistsUnited op 31 mei 2016: “De Europese Commissie bevestigde vanmorgen bij monde van commissaris Oettinger dat er voor 2016 nog geld is voor het EUYO maar dat het voor de volgende jaren zal afhangen van de begrotingsmarges op Europees niveau. De commissaris liet ook verstaan dat we altijd oog moeten blijven houden voor vernieuwing en dat we moeten nadenken hoe opportuun het is om bepaalde organisaties permanent te ondersteunen. Enkele lidstaten, waaronder België, hebben gewezen op de grote symbolische waarde van het EUYO en drongen er bij de Europese Commissie op aan om verder na te denken over oplossingen op lange termijn. Andere stemmen waren bezorgd over de precedentwaarde van dit dossier en waarschuwden voor een ongewenste institutionalisering van allerlei “EU organisaties” in het culturele veld.” Zie ook persbericht EU http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/breaking-news-euyo: OOK lange termijn oplossing gevonden! [4]

De vzw was dus op een gegeven moment sterk gegroeid in de sector van uitvoerende (klassieke) muziek. We merkten wel dat de zaken die we aanboden steeds meer anderen interesseerden. Want naast deze focus op (klassieke) musici die nog geen behartigerspodium hadden, hield en houdt de vzw ook de de vinger aan de pols in andere domeinen: Het statuut van de kunstenaar om er een te noemen, is een onderwerp dat ons na aan het hart ligt en waar we constructief verbeteringen voorstellen, oa aan de politiek.[5]

Zo had de vzw in 2017 verschillende contacten met de bevoegde minister Kris Peeters over de nieuwe strengere interpretatie van RVA over de regels voor kunstenaars. De minister beantwoordde de vragen van voorzitter Mario Maes over eerdere parlementaire opmerkingen in verband met deze materie. Zie nieuwsberichten minister-peeters-antwoordt en ook minister-peeters-onderneemt-stappen-naar-rva.

De heisa in oktober 2017 over het statuut was begonnen met de erg negatieve beslissing van RVA over het taakloon en een nieuwsbrief van Artists United als reactie op die beslissing van RVA.
Van die nieuwsbrief - onder de wat wervende titel rva-schaft-het-statuut-af-winter-is-coming en l-onem-supprime-quasiment-le-statut-d-artiste-winter-is-coming - werd de Nederlandstalige versie zomaar eventjes 3000 keer gelezen en de Franstalige versie van de brief werd zelfs 2000 keer geviewd en 7.000 keer gelezen. (Zijn er dan toch meer kunstenaars in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen?). 

Het aantal malen dat een nieuwsbrief werd geopend is uiteraard niet belangrijk. Wel dat dit een stroom aan reacties teweegbracht en we nu nog steeds samen met andere organisaties aan het sleutelen zijn aan verbeteringen van het stauut.

De vzw werkt daartoe ondertussen nauw samen met de ACTEURSGILDE. Samen schreven beide organisaties verschillende nota's aan de bevoegde politici. We werden uitgenodigd in de Commissie Sociale zaken van de kamer over de materie op 20 juni 2017 en 30 januari 2018.
Meer lees je op laten-we-eens-praten-over-het-statuut-brief-aan-de-minister-van-8-organisaties-uit-de-sector en ook het-statuut-opnieuw-hoorzitting

In 2018 stelt de organisatie vast dat de ledendiensten van de vzw onder de roepnaam 'Artistsunited' heel goed ingeburgerd raken. In tegenstelling daarmee is de naam 'Kunstcirkel' veel minder gekend. De naam “Kunstcirkel” is nog minder gekend bij anderstalige kunstenaars. De vzw merkt op dat er inderdaad steeds meer anderstalige (Franstalige, Engelstalige) kunstenaars beroep doen op de ledendiensten die ze onder de roepnaam Artistsunited hebben leren kennen. Voor al deze redenen wordt het voorstel om de vzw Kunstcirkel de naam Artists United vzw te laten aannemen, na bespreking eenparig goedgekeurd door de bevoegde organen van de vzw.

Omdat er in de sector zoveel vragen werden gesteld naar degelijke en betaalbare alternatieven in verband met loonverwerking  - zowel voor individuele kunstenaars als voor organisaties en vzw's in de sector - steunde de vzw het initiatief om een volwaardig alternatief hiervoor uit de grond te helpen krijgen in 2016.
Het werd een aparte organisatie onder de structuur van een cvba, toegespitst op payrolling voor de artistieke en creatieve sector, gespecialiseerd in advies en oplossingen voor 1bis contracten en interim contracten voor artiesten, creatives en technici.
Kunstenaars hadden inderdaad steeds meer vragen bij wat er gebeurt met de RSZ-vermindering voor kunstenaars of waarom men als kunstenaar geen eindejaarspremie krijgt als men werkt via interim (behalve als men 65 dagen per jaar werkte via een interimbureau). Het alternatief was deze aparte organisatie onder de structuur van een cvba, gespecialiseerd in de artistieke en creatieve sector. Die cvba heet nu in 2018 Paypro Services cvba en mede op suggestie van de vzw onderschrijft ze verschillende Fair Practice codes.[6] 

in 2019 blijft Artists United actiever dan ooit. Een stijgend ledenaantal en steeds meer kunstenaars die worden geholpen met hun dossiers 'kunstenaarsstatuut' bijvoorbeeld. Zo begeleidt de vzw individuele kunstenaars met hun dossier bij RVA, geeft onderbouwd en genuanceerd advies en stelt de vzw voor hun leden ontwerp-antwoorden op.
Daarnaast blijft de vzw actief een rol spelen in belangenverdediging. Zo was het het vele werk rond een correctere behandeling van auteursrechten (zie http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/artikel-130-discriminerende-maatregel-voor-kunstenaars)
Ook onderhandelde Artists United mee voor een Sociaal Charter in de Mediasector en is ze een van de ondertekenaars van dit Charter (juli 2019).

[1] http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/uitgangspunten-en-principes-...
[2] http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/naar-een-constructieve-benad...
[3] http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/minister-gatz-en-de-commissi...
[4] http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/breaking-news-euyo
[5] . http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/problematiek-en-oplossingen-...,
http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/laten-we-eens-praten-over-he...
[6] Creative Fair Play van Flanders DC & Creative Network en ook de Fair Practice Code van Kunsten '92. 


STEUN 
Steun onze organisatie. Dat kan je doen op verschillende manieren!

-> Je kan eenvoudig lid worden. Ga daarvoor naar onze pagina word nu lid
Als je lid wordt via SEPA-domiciliëring krijg je een korting. Freelancers en studenten krijgen een extra korting!
Lid worden geeft je ook voordelen: Een van de leuke voordelen is de samenwerking met een verzekeraar die zowel specifieke verzekeringen op maat voor de artistieke & creatieve sector ontwikkelde. Je kan ook je privé verzekeringen nu bekomen aan kortingen tot 40% . Doe gewoon de test:
Dankzij Artists United en MyVanbreda, krijg je als lid van Artists United de mogelijkheid om honderden euro’s per jaar te besparen. Doe de test en je lidgeld heb je al onmiddellijk verschillende malen terug verdiend.. :-)

-> Je kan je ook opgeven als vrijwilliger of als lid voor een van onze adviesraden. Neem contact op met ons via info@artistsunited.be.

--> Steun de organisatie en koop een kunstwerk of een unieke fles champagne in gelimiteerde oplagecontent/donations#koop_een_kunstwerk


De vzw steunde de voorbije jaren het Poëzietijdschrift Het Liegend Konijn. Neem zeker eens een kijkje op de website van dit unieke tijdschrift: www.hetliegendkonijn.be
De vzw besliste om steun te verlenen aan Victoria Deluxe, een sociaal artistieke werkplek die bevlogen producties maakt. Kunstcirkel steun de realisatie van de langspeelfilm 'Somer' dat het verhaal vertelt over "een heel uiteenlopende mensen die er toch in slagen op een warme manier samen te leven in een arena vol kleine goedheid". De release was in 2016.

Ook in 2017 werkt de vzw samen met het befaamde Belgian Brass ensemble.  Belgian Brass wil muziek van alle tijden en genres brengen, en dit voor een zo ruim mogelijk publiek. Steeds op een artistiek verantwoorde manier en met topkwaliteit in het achterhoofd. Om dit te garanderen is het ensemble samengesteld uit eminente musici die allen een solistenplaats in diverse symfonische orkesten verworven hebben. Hierdoor kan Belgian Brass tot het uiterste gaan, zowel in de keuze van repertoire, als in het verleggen van grenzen qua virtuositeit en muzikaliteit.

De vzw steunde ook het gedreven en getalenteerde ensemble Houthandel BE, een compagnie van vijf blazers. In alles wat ze doen, streven ze naar een totaalervaring. Hierbij staan authenticiteit, metier, artistiek experiment en ontmoeting met het publiek centraal. Op een eigentijdse, eigenzinnige wijze tast Houthandel Antwerpen de grenzen af van wat een muziekensemble in de 21ste eeuw zoal kan zijn of betekenen: niet evident én spannend.
De vzw steunde ook bij de opstart de beweging Hart boven Hard actief, met middelen, logistiek.
De vzw ondersteunt projecten ivm instrumentenfondsen. Hierdoor kunnen ensembles, orkesten enz. bv instrumenten via uitleen bekomen om hun werking uit te bouwen. 


(Micro)subsidies
- om in aanmerking te komen voor ondersteuning of (micro-)subsidie dienen aanvragers lid te zijn van de vzw.

- Indien een organisatie steun aanvraagt dient de organisatie lid te zijn. Indien een individuele kunstenaar steun vraagt dient de kunstenaar lid te zijn. 

- Lidmaatschap wordt aangegaan via volgende link: www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Dankzij dit lidmaatschap verzekert men zich ook onmiddellijk van het recht op advies.

- Eveneens dient contractueel opgenomen worden dat de begunstigde kunstenaar, ensemble of organisatie gevraagd kan worden een artistieke prestatie te leveren voor de vzw, dit voor elk jaar dat er steun verleend wordt. Deze prestatie kan gevraagd worden binnen de 2 jaar na het verstrekken van de steun.

- Aanvragen dienen gericht te worden ter attentie van de Voorzitter, Dhr. Maes op info@artistsunited.be
De aanvragen dienen vergezeld te zijn van:
-->  een omschrijving van het project;
--> een zo volledig mogelijk budget;
--> een duidelijk aantonen hoe de steun ten gunste komt van kunstenaars;
--> een lijst van de deelnemers;
--> alle verdere nuttige info ivm het project waarvoor steun wordt gevraagd.

- Wanneer men steun ontvangt, verbindt men er zich toe de vzw bewijsstukken te bezorgen a rato van het toegekende bedrag. Dit omdat de VZW graag ziet dat de steun effectief ten gunste komt van het vooropgestelde doel. Bij onvoldoende voorleggen van de nodige stukken kan het niet-bewezen gedeelte teruggevorderd wordt ofwel kan een fiche 281.50 opgesteld worden. 

- Dossiers worden besproken per kwartaal of in functie van de agenda van de Raad van Bestuur en/of Algemene Vergadering.


Artists United vzw, BE 0431.920.511
Putsesteenweg 61, 2920 Kalmthout
info@artistsunited.be

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.