Statuut, wet van 15 juli 2020 verlengd

Updates
Wet van 15 juli 2020, wat?
Tijdelijk Soepelere Toegang tot de Werkloosheid (TSTW)
TSTW Stappenplan
Problemen aan het loket, wat kan je zelf doen?
Aanpassing referteperiodes Neutralisatieregel ('statuut')
Aanpassing 'referteperiode VDAB'
Auteursrechten/inkomsten niet gelijk aan loon

UPACT


UPDATE 20 mei 2021

Het voordeel van tijdelijke soepelere toegang tot tot tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wordt verkregen zodra de artiest of technicus 20 dagen contractarbeid of 10 prestaties heeft, dus zodra aan de voorwaarden is voldaan en niet op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag.
Aangezien het koninklijk besluit op 1 april 2021 in werking is getreden, kunnen de uitkeringen vanaf die datum worden aangevraagd.
De betrokkene heeft twee maanden de tijd om de tijdelijke werkloosheidsuitkering aan te vragen. Aangezien het koninklijk besluit op 7 mei 2021 werd gepubliceerd, kan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet de uitkeringen voor de maand april aanvragen tot 8 juli 2021.
Zie ook https://www.onem.be/sites/default/files/assets/feuilles_info/T53146/annexe_20-05-2021_NL.pdf
en in het Frans: https://www.onem.be/sites/default/files/assets/feuilles_info/T53146/annexe_20-05-2021_FR.pdf

In de praktijk:
1) - Iemand die vóór 1 april aan de voorwaarden voor toegang tot tijdelijke uitkeringen voldeed, kan ook tot 7 juli een aanvraag indienen. Zij/hij zal vanaf 1 april tijdelijke uitkeringen ontvangen.
- Een persoon die op een datum tussen 1 april en 7 mei aan de voorwaarden voldeed om in aanmerking te komen voor tijdelijke uitkeringen, kan ook een aanvraag indienen. Hij/zij zal tijdelijke uitkeringen ontvangen vanaf de dag dat men aan de voorwaarden voldoet.

2) Verhoging van de uitkeringen voor mensen die het zogenaamde sociale statuut van kunstenaar genieten:
€ 59,25 / dag voor werknemers met gezinsverantwoordelijkheden
€ 52,20 voor alleenstaande of samenwonende werknemers.
De verhoogde “kunstenaars”-uitkeringen worden automatisch met terugwerkende kracht betaald (zonder dat de begunstigden iets hoeven te doen), hetzij eind mei, hetzij eind juni.


UPDATE 23/03/2021, Persbericht: Nieuwe sociale maatregelen voor werknemers in de culturele sector

UPACT (Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector - Union de professionnel.le.s des Arts et de la Création – pôle travailleur.euse.s), die 18 sectorfederaties samenbrengt, dankt de Minister van Werkgelegenheid, Pierre-Yves Dermagne en de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Franck Vandenbroucke en hun respectieve kabinet voor het regelmatige en constructieve overleg dat vandaag geleid heeft tot de uitvoering van de volgende nieuwe dringende maatregelen op het gebied van sociale bescherming:

 1.  Compensatie voor inkomensverlies voor intermitterende loontrekkenden onder het zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’ door met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 een dagvergoeding toe te kennen van 59,25 euro voor gezinshoofden en 52,20 euro voor andere personen.
 2. De verlenging van de referentieperiode van de wet van 15 juli 2020, die voor een aantal extra nieuwe mensen toegang zal geven tot tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Het overleg zal voortgezet worden en ervoor zorgen dat er passende en aanvullende sociale beschermingsmaatregelen worden genomen om de rampzalige gevolgen van de crisis voor alle cultuurwerkers in de culturele sector (werknemers en zelfstandigen) en studenten te verzachten. Dit door voldoende middelen en steun te voorzien tot aan een economisch levensvatbare heropleving van de sector. Er worden wekelijkse vergaderingen gepland met het kabinet Vandenbroucke om onder meer te overleggen over de definitieve heropening van Cultuursector.

UPACT - Servaas Lecompte (woordvoerder van de Covid-werkgroep) - 0495/50.84.08 - servaas@upact.be 

UPAC-T- Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création — Travailleur·euse
ABDIL
— Auteur.trice.s de la Bande Dessinée et de l'Illustration Réuni.e.s | AIRES LIBRES — Fédération des Arts forains, du Cirque et de la Rue | AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques | ARRF — Association des Réalisateurs et Réalisatrices Francophones | ARTISTS UNITED | ATPS — Association de Techniciens Professionnels du Spectacle | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes | CTEJ — Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse | FACIR — Fédérations des Auteur·rices, Compositeur·rices et Interprètes Réuni·es | FAP — Fédération des Arts Plastiques | FBMU — Fédération des Bookers et Managers Uni·e·s | FDC — Fédération des conteurs | FTA — Fédération du Théâtre-Action | HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel | M-COLLECTIF —Marionnettes, théâtre d’objet et arts associés en FWB | METAL — Mouvement des Etudiant.e.s et Travailleurs.euses des Arts en Lutte | ProDiff Collectif — Collectif belge des Métiers de Diffusion et Production en Arts de la Scène | RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique FWB | UAS — Union des Artistes du Spectacle 


UPDATE 18.02.2021 Wet van 15 juli 2020 opnieuw verlengd, nu tot 30 juni 2021

De Kern heeft besloten om de wet van 15 juli 2020 ter verbetering van de situatie van werknemers in de culturele sector te verlengen tot 30 juni 2021. Concreet worden volgende maatregelen verlengd:

- De gemakkelijkere toegang tot werkloosheid wordt uitgebreid om een ​​inkomen voor werknemers in de culturele sector te garanderen;
- De termijnen voor toegang, onderhoud en het begrip passend werk worden verlengd zodat werknemers niet verder worden benadeeld door de crisis;
- Cumulatie van inkomsten uit auteursrechten en vergoedingen is zonder beperking toegestaan ​​om het inkomen van cultuurwerkers te ondersteunen.


UPDATE 12.11.2020: Wet van 15 juli 2020 verlengd, goed nieuw voor kunstenaars en technici!

Op 12 november 2020 heeft UPAC-T (Union de Professionel.le.s des Arts et de la Création- Travailleur.euse - Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector) een ontmoeting gehad met de minister van Werk, Pierre Yves Dermagne.
De noodmaatregelen gekoppeld aan de wet van 15 juli worden verlengd tot 31 maart! Dus langer dan 31 december zoals aanvankelijk gepland. 

Update 07.12.2020 werd de nota van RVA aangepast, zie lager bij Aanpassing referteperiodes wegens de corona crisis


De wet van 15 juli 2020, wat?

Ter herinnering: na maanden strijd en werk van de sectororganisaties zoals Artists United, Artiestencoalitie en de Federaties (**) keurde het federaal parlement een wet goed "Wet tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector". (Zie aub steunmaatregelen-voor-kunstenaars-en-technici-gestemd-het-federaal-parlement-mesures-de). 
Ondermeer is er hierdoor tijdelijk een soepelere toegang tot de gewone werkloosheid. Daarnaast worden de referteperiodes verlengd voor een aantal regels. Zie ook de wettekst hier.

 • Tijdelijk Soepelere Toegang tot de Werkloosheid (LET OP : NIET te verwarren met ‘Tijdelijke Werkloosheid’: Enerzijds is er TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (TW), anderzijds is er TIJDELIJK SOEPELERE TOEGANG TOT DE WERKLOOSHEID (TSTW). Dat laatste is er gekomen na maanden strijd van de sectororganisaties en bepaalde parlementsleden.
 • langere referte periodes voor de Neutralisatieregel,  vaak het ‘statuut’ genoemd (maar concreet gaat het over art. 116§5 en 116§5bis).
 • Combinatie auteursrechten zonder nadelig gevolg tijdens de duurtijd van deze wet.

Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid (TSTW)

U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen voor een beperkte periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De wet van 15 juli 2020 'tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector' , voorziet namelijk een Tijdelijke soepelere toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

U moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 artistieke activiteiten uitgevoerd waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(1);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(2);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 20 arbeidsdagen gepresteerd naar aanleiding van artistieke activiteiten* en/of van technische activiteiten in de artistieke sector(2).

(1) Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.
(2) Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:
- de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
- de voorbereiding of de voorstelling van een film;
- de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
- de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

TSTW stappenplan

Neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW-CAPAC, ACLVB, ACV, ABVV ) om aanspraak te maken op die tijdelijke toelaatbaarheid.
Opmerking: U bent niet verplicht via een vakbond te passeren voor een aanvraag tot uitkering. HVW doet wat dit betreft exact hetzelfde maar gratis, daar waar een vakbond u tussen de ongeveer 150 tot ruim 200 euro vraagt per jaar voor hun diensten. 
Dus, behalve als u ideologisch overtuigd bent om lid te zijn van een vakbond, kan u uw aanvraag doen via HVW.

 • Maak een afspraak met HVW of andere uitbetalingsinstelling ;
 • Verzamel jouw C4's vanaf 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 ;
 • Vergeet niet je in te schrijven bij VDAB, ACTIRIS of FOREM als werkzoekende! ;
 • Doe de aanvraag tijdens de afspraak bij HVW of uitbetalingsinstelling, op basis van jouw verzamelde C4s ;
 • Vul een C1 en C1-artiest in en vergeet je bewijs niet dat je je ingeschreven had bij VDAB ;
 • Vraag ook vriendelijk een schriftelijk bewijs van je inschrijving. Indien men dit aan het loket weigert, vraag dan de reden van weigering (en vraag eventueel dat men schriftelijk de reden van weigering bezorgt).

LET OP: verschillende mensen melden ons dat men bij de vakbonden of HVW een procedure 'Tijdelijke Werkloosheid' opstart en NIET de procedure 'Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid' (Wet van 15 juli 2020): Controleer dit en vraag dit vriendelijk maar duidelijk aan het loket aan de dienstverlener zodat hij/zij de door u gewenste procedure opstart.

Problemen aan het loket, wat kan je zelf doen?

Omdat we veel meldingen ontvangen van kunstenaars en technici die getuigen van verschillen tussen de info die aan het loket mondeling wordt meegedeeld en latere schriftelijke communicatie van HVW of vakbonden, raden we aan om zoveel mogelijk schriftelijke bevestiging te vragen. Ook op het einde van een bezoek aan het loket:

 • wat werd gevraagd, welke exacte regel werd aangevraagd, de toepassing van welk artikel werd exact gevraagd, enz
 • welk advies werd exact gegeven?
 • wat exact wordt op basis van jouw vraag nu wel of niet aangevraagd?
 • Indien je het gevoel hebt dat je dossier niet correct wordt opgevolgd, bezorg je getuigenissen aan info@artistsunited.be of info@upact.be
 • Vermeld eventueel het 'Handvest van de Sociaal Verzekerde'. Hierin staan een aantal rechten voor jou en een aantal plichten voor de uitbetalingsinstellingen (vakbonden en HVW).

Nuttig om te weten
Als de informatie niet in de vereiste vorm en binnen de gestelde termijn bezorgd wordt aan de sociaal verzekerde en die daardoor schade lijdt, kan de instelling ertoe veroordeeld worden schadevergoeding en interesten te betalen (BW - Burgerlijk Wetboek art. 1382 en 1383).


Aanpassing Neutralisatieregel-referteperiodes

update Nota RVA T53 dd. 07/12/2020

1. Neutralisatieregel ('Voordeelregel')

1.1. Eerste toekenning van het voordeel 116 §5 KB of 116§5bis KB – verlenging 'corona'

U moet 156 dagen bewijzen op 18 maand, waarvan minstens 104 artistiek (taakloonberekening mogelijk).
Wanneer die referteperiode van 18 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021, wordt geen rekening gehouden met die periode. Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in deze maanden, van maart 2020 tot maart 2021 had kunnen uitvoeren.
LET OP: dankzij de tussenkomsten van UPAC-T werd deze regeling aangepast tot 31 maart 2021

"Wanneer die referteperiode van 18 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020, wordt geen rekening gehouden met die periode.
Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in deze maanden, van maart 2020 tot december 2020, had kunnen uitvoeren
". (RVA T53 dd 08/09/2020)

Voorbeeld:
Uw eerste vergoedingsperiode loopt effectief af op 15 juni 2021. Om het voordeel te genieten, moet u 156 werkdagen in loondienst bewijzen in een referteperiode die in principe loopt van 15 december 2019 tot 14 juni 2021.
Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 13 maart 2020 tot 31 maart 2021.
U moet dus de 156 werkdagen in loondienst bewijzen in de periode van 26 november 2018 tot 14 juni 2021.

1.2. Hernieuwing van het voordeel 116§5 KB of 116§5bis KB – verlenging 'corona' van het voordeel 116§5 of 116§5bis

De neutralisatieperiode kan verlengd worden na 12 maand. Op voorwaarde dat minstens 3 artistieke prestaties kunnen worden bewezen in de voorbije 12 maand (of 3 technische)
Wanneer die referteperiode van 12 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2021, wordt geen rekening gehouden met die periode. Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in deze maanden, van maart 2020 tot maar 2021, had kunnen uitvoeren.
(Dankzij de tussenkomsten van UPAC-T werd deze regeling aangepast tot 31 maart 2021)

Voorbeeld:
Uw voordeel loopt effectief af op 15 juni 2021. Om de hernieuwing van het voordeel te genieten, moet u het bewijs voorleggen van 3 artistieke prestaties in een referteperiode die in principe loopt van 15 juni 2020 tot 14 juni 2021.
Om die referteperiode te bepalen, zal er wel geen rekening worden gehouden met de periode van 15 juni 2020 tot 31 maart 2021.
U moet dus de 3 artistieke prestaties bewijzen in de periode van 30 augustus 2019 tot 14 juni 2021.

Aanpassing 'referteperiode VDAB' artikel 31

Artikel MB31 (*) bepaalt dat "Voor de werknemer die artistieke activiteiten heeft verricht, wordt een betrekking aangeboden in een ander beroep dan dat van kunstenaar als niet passend beschouwd indien hij, in een referteperiode van achttien maanden voorafgaand aan het aanbod, minstens 156 arbeidsdagen aantoont in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge artistieke activiteiten. "
Met andere woorden kan men het aanbod van een niet-artistieke job weigeren, indien men 156 dagen bewijst de afgelopen 18 maand, waarvan minstens 104 artistiek (of de tegenwaarde in taakloon).

De Wet van 15 juli 2020 bepaalt dat deze 'VDAB-referteperiode' van 18 maand eveneens wordt opgeschort (art. 5 van de Wet van 15 juli 2020).
"Art. 5. De referteperiode van achttien maanden als bedoeld in artikel 31 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt van 13 maart 2020 tot 31 december 2020 opgeschort."

(*) Artikel 31 stelt:
"[Voor de werknemer die artistieke activiteiten heeft verricht, wordt een betrekking aangeboden in een ander beroep dan dat van kunstenaar als niet passend beschouwd indien hij, in een referteperiode van achttien maanden voorafgaand aan het aanbod, minstens 156 arbeidsdagen aantoont in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge artistieke activiteiten.
In afwijking van het vorige lid kan, om de 156 dagen bedoeld in het vorige lid te bewijzen, evenwel rekening gehouden worden met arbeidsdagen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge niet-artistieke activiteiten ten belope van maximum 52 dagen.
Voor de beoordeling van het passend karakter van een dienstbetrekking in een ander beroep dan dat van kunstenaar wordt rekening gehouden met de intellectuele ontwikkeling en met de lichaamsgeschiktheid van de kunstenaar, alsmede met het risico dat de vaardigheid vereist voor het
uitoefenen van zijn beroep van kunstenaar, zou kunnen afnemen.]
"


Gevolgen wat betreft de toepassing van artikel 130 KB (auteursrechten/inkomsten niet gelijk aan loon)

Op het ogenblik dat het definitieve bedrag van de uitkering zal worden berekend in 2022 zal er geen rekening worden gehouden met de auteursrechten en naburige rechten die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 zijn ontvangen als gevolg van artistieke activiteiten.

 


UPACT - Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création — Travailleur·euse
ABDIL — Auteur.trice.s de la Bande Dessinée et de l'Illustration Réuni.e.s | AIRES LIBRES — Fédération des Arts forains, du Cirque et de la Rue | 
AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques | ARRF — Association des Réalisateurs et Réalisatrices Francophones | 
ARTISTS UNITED | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes | CTEJ — Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse | FACIR — Fédérations des Auteur·rices, Compositeur·rices et Interprètes Réuni·es | FAP — Fédération des Arts Plastiques | FBMU — Fédération des Bookers et Managers Uni·e·s | 
HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel | M-COLLECTIF —Marionnettes, théâtre d’objet et arts associés en FWB METAL  — Mouvement des Etudiant.e.s et Travailleurs.euses des Arts en Lutte | RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique FWB | UAS — Union des Artistes du Spectacle 
 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.