Statuut, C3 en C3-Artiest invullen (P)

Wat moet men nu invullen op de gewone C3 stempelkaart en op de C3-Artiest?

C3 (gewone stempelkaart)
C3-Artiest
Taakloon, nuttig of niet?
Electronische controlekaart
Voor de liefhebbers, meer uitleg

C3-artiest document onderaan toegevoegd


C3 (gewone stempelkaart)

Elke dag dat men niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt dient men in principe zwart te kleuren. 
Let op: dit wil ook zeggen dat zelfs als je niet betaald wordt voor een prestatie, je in prinicipe een vakje moet zwart kleuren voor die dag. 
De definitie van arbeid in de werkloosheid is: 'Elke activiteit die kàn ingeschakeld worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten’.
-> Of men voor die dag betaald is of niet, is niet noodzakelijk een criterium om wel of niet over een arbeidsdag te spreken, met andere woorden! Dus ook als je niet betaald zou zijn voor een dag arbeid moet je toch je vakje zwart kleuren.

RVA schrijft hier over: "U moet in het bezit zijn van een controlekaart tot aan de leeftijd van 60 jaar. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.
De papieren controlekaart (C3A, C3C, of C3D) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.
Het is belangrijk de instructies op de controlekaart goed te lezen. U dient meer bepaald het vakje op uw controlekaart zwart te maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Het niet naleven van die verplichtingen kan leiden tot zware sancties.
"


C3-Artiest

"De activiteiten die worden verricht onder het artikel 1bis (taakloon) zijn in het kader van een 'aanwervingscontract' (aannemingsovereenkomst) en moeten derhalve worden vermeld op de controlekaart. Bovendien moet de werkloze op zijn controlekaart vermelden of deze prestaties werden vergoed per prestatie (per taak of per stuk). In dat geval moet hij omtrent deze prestaties een formulier C3-Artiest invullen."

CONCREET
Het verdiende brutobedrag (= Brutoloon, NIET het nettobedrag vermelden)
de beschrijving van de artistieke opdracht
de periode (bijvoorbeeld van 4 tot 6 september)
naam van de opdrachtgever (voor rekening van)
Arbeidsovereenkomst
aantal schrappingen (bijvoorbeeld 3
maand en jaar (bijvoorbeeld 12/2021)

C3-ARTIEST NL
C3-ARTISTE FR


Taakloon nuttig of niet? 

Lees statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
Meer info, vragen of lid worden en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-) -> contact 

Indien je reeds uitkeringsgerechtigde bent/het 'kunstenaarsstatuut' hebt, let op met de cumulberekening (KB 48bis). Die cumul berekening hanteert namelijk een zeer ongelukkig gekozen parameterbedrag: het bedrag is lager dan een normale sectorverloning!
Je kan zelf de gevolgen van de cumulberekening in de hand houden door te zoeken naar een evenwicht tussen brutoloon en onkosten én het aantal dagen dat je opgeeft voor deze opdracht.

 • Indien je brutodagloon/taakloon per dag minstens gelijk is aan of meer is dan 75,19€ (index december 2022) bewijs je minstens 1 dag in het statuut.
 • De parameter voor de cumulberekening is brutodagloon/taakloon 112,79€. De berekening is ingewikkelder en voordeliger dan stellen dat als je meer dan 112,79€ per dag taakloon hebt, je dan een invloed op je uitkering hebt:
  • Pas vanaf 225,58 € brutoloon per dag verliest u een dag want pas dan is het resultaat van deze berekening gelijk aan of hoger dan 1
  • Pas vanaf meer dan 338,37 € op 2 dagen verliest u een dag
  • Pas vanaf meer dan 451,16 € op 3 dagen verliest u een dag, 
  • enz
  • Het resultaat van de berekening per kwartaal wordt beperkt tot 156 kalenderdagen, uitgezonderd de zondagen. Dat betekent dat het resultaat per kwartaal van de verdeling wordt begrensd tot 156 dagen. 
 • Formule: [YA – (C x Y ) ] /Y
  YA: brutoloon van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de onderwerping aan de RSZ
  C: aantal activiteitsdagen vermeld op de controlekaart als gevolg van de arbeidsovereenkomst of de onderworpen activiteit.
  Y: 108,405 (index 01/07/2022)
 • Voorbeeld 1: U werkte 1 dag waarvoor u 200 € brutoloon verdiende.  U onderwerpt dat inkomen aan de sociale zekerheid (artikel 1bis). Op uw controlekaart hebt u 1 arbeidsdag geschrapt. Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [200-(1 x 112,79] / 112,79 = 0,77 dag, afgerond 0 dagen
  De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 0 dagen
   
 • Voorbeeld 2: U werkte 2 dagen waarvoor u 400 € brutoloon  verdiende.  Op uw controlekaart hebt u 2 arbeidsdagen geschrapt.
  Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [400-(2 x 112,79)] / 1112,79= 1,55 dag, afgerond 1 dagen
  De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 1 dagen

Hoe meer onkosten hoe hoger het nettobedrag (waardoor het brutoloon lager wordt) .
Omgekeerd: Hoe hoger het brutoloon/taakloon, hoe lager het nettobedrag, maar hoe meer dagen je bewijst in het ‘statuut’. 

- Bijvoorbeeld wanneer je je voordeelregel nog dient te bewijzen;
- hoe meer dagen je bewijst, hoe makkelijker je je ook kan beschermen tegen een NAJA, niet-artistiek jobaanbod waar de parameter 156 dagen is (waarvan minstens 104 artistiek) die je telkens dient te kunnen aantonen op het moment dat men je een niet-artistiek jobaanbod doet. VDAB is duidelijk bezig met het actiever opvolgen van kunstenaars ivm deze regel de laatste maanden en weken.

Dus het is vaak een zoeken naar een evenwicht voor jou als kunstenaar naar het bewijzen van voldoende arbeidsdagen (en dus voldoende brutoloon) en tussen voldoende nettobedrag overhouden. Zo kan men binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden zelf kiezen om wel of niet de kilometers bij ‘km vergoeding’ in te vullen. Eveneens kan men wel of niet voor elke dag opteren om een maaltijdvergoeding te kiezen indien aangewezen. Die zaken verhogen dus het nettobedrag en verlagen het brutoloon. 
Afhankelijk van jouw situatie en te bereiken doel (bv in verband met het kunstenaarsstatuut, ben je dus co-piloot van de opdracht die je invoert en kan je een aantal keuzes maken.
HOU ER WEL REKENING MEE dat hoe lager het brutoloon, hoe minder sociale bijdragen je levert. Dit kan een invloed hebben op je sociale zekerheid zoals statuut alsook pensioen.

Nog meer info over de cumulberekening, klik statuut-cumulberekening-p


De elektronische controlekaart eC3

Een webversie van de blauwe controlekaart bestond al langer, sinds 2014 om precies te zijn.  Sinds kort is er ook de controlekaart-app, eC3 genaamd. De app werd ontwikkeld voor iOS en Android. 
Werklozen kunnen via de nieuwe app aan hun uitbetalingsinstelling laten weten voor welke dagen ze in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering. Op het einde van de maand kan de uitbetalingsinstelling de uitkering berekenen op basis van de gegevens die door de app werden doorgestuurd.
Aanmelden in de app doet men via de klassieke digitale sleutels (CSAM): 

 • itsme®;
 • een beveiligingscode via een mobiele app;
 • een beveiligingscode via token;
 • gebruikersnaam en wachtwoord na eenmalige registratie via de eID.

Om na het inloggen toegang te krijgen tot de app moet men ingeschreven zijn bij een uitbetalingsinstelling.
app store
Google Play


Voor de liefhebbers: meer uitleg

Enige tijd geleden meldde een dienst dat een 1bis prestatie enkel op de C3-artiest diende vermeld te worden en niet op de gewone stempelkaart C3A. Klopt dit?
Het was gebaseerd op wat de documenten vertellen. Maar dat is buiten Kafka gerekend :

 • "Indien de artistieke activiteit wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden moet de activiteit aangeduid worden op de controlekaart. Indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart. De activiteit moet aangegeven worden met een bijkomende maandelijkse aangifte met het formulier C3artiest aan de uitbetalingsinstelling die samengevoegd is met de controlekaart."
 • Op de C3-artiest staat dan weer: "Vermeld het aantal schrappingen die u hebt aangebracht op uw controlekaart voor die artistieke activiteit + maand en jaar"
 • Dit is verwarrend omdat de gewone stempelkaart vemeldt dat "indien de artistieke activiteit wordt verricht met een taakloon of indien zij onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 moet de activiteit NIET worden aangeduid op de controlekaart."

DE 3-ARTIEST VRAAGT ECHTER HET AANTAL SCHRAPPINGEN TE VERMELDEN DAT MEN DEED OP DE GEWONE CONTROLEKAART -> MOET MEN NU WEL OF NIET DEZE TAAKLOON & 1BIS ACTIVITEITEN OP DE GEWONE STEMPELKAART AANDUIDEN?

Het hoofdbestuur van RVA weet gelukkig raad met deze verwarrende instructies (waarvoor dank):
Het artikel 48bis KB voorziet dat de artistieke activiteit niet wordt vermeld op de controlekaart met uitzondering in de volgende situaties:

· de publieke vertolkingen of opvoeringen;
· de aanwezigheid op een tentoonstelling van uw kunstwerken, indien u zich zelf met de verkoop bezighoudt, of indien die aanwezigheid vereist is op basis van een overeenkomst met een derde die uw creaties commercialiseert;
· de aanwezigheid bij de opnames of de voorstelling van audiovisuele werken;
· de prestaties tegen een betaling van een bezoldiging anders dan in loondienst;
· de activiteiten verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst of een aanwervingscontract.

-> De activiteiten die worden verricht onder het artikel 1bis (taakloon) zijn in het kader van een 'aanwervingscontract' (men bedoelt een aannemingsovereenkomst) en moeten derhalve worden vermeld op de controlekaart.  Bovendien moet de werkloze op zijn controlekaart vermelden of deze prestaties werden vergoed per prestatie (per taak of per stuk). In dat geval moet hij omtrent deze prestaties een formulier C3-Artiest invullen."

(De laatste zin is dan weer verwarrend in de info die we mochten ontvangen: "De hypothese « artistieke inkomsten ZONDER zwart vakje, aangegeven via « artikel 1bis » bedoelt de situatie waarin het aan de werknemer verschuldigd loon niet onmiddellijk na de prestatie zou zijn gestort.
Indien men dus even wacht met het betalen van het loon moet men het vakje niet zwart kleuren?
Dit laatste is voor alle duidelijkheid een cynisch Kafka-grapje. Men moet het vakje WEL zwart kleuren.

NU NOG TOESTAAN DAT MEN EEN C4 (enkel) DIGITAAL KAN INLEVEREN EN MEN BESPAART DUIZENDEN UREN WERK
(en HEEL WAT ergernis bij zowel werknemers als bij RVA-ambtenaren die ongetwijfeld reeds werk genoeg hebben ipv manueel papieren C4's te moeten verwerken).


Meer info, vragen of lid worden (en gebruik maken van alle diensten van Artists United :-)  -> contact of info@artistsunited.be

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.