Statuut, cumulberekening (P)

Principe
Berekening

Principe
Cumulberekening = Indien men met een taakloon of via artikel 1bis heeft gewerkt, heeft dit een invloed op het aantal uitkeringsgerechtigde dagen. Je zal mogelijks een aantal dagen niet vergoedbaar zijn.
Wanneer de artistieke prestatie wordt verricht met een arbeidsovereenkomst met een betaling per prestatie, of wanneer de betaling gebeurde via artikel 1bis, is er geen rechtstreeks verband tussen de bezoldiging en de arbeidstijd.

De niet-vergoede periode met dergelijke betaling stemt niet overeen met de werkelijke arbeidsperiode (die werd gecumuleerd met uitkeringen), noch met de gevaloriseerde periode (in het algemeen veel langer, bekomen door het gegenereerd inkomen te delen door het referteloon) die toelaat arbeidsdagen mee te tellen in het kader van de verschillende voordelige regels, of van het beroepsverleden.

De arbeidsdagen die u al op uw controlekaart hebt vermeld als arbeidsdagen worden WEL afgetrokken van die berekening.
Het eindresultaat van die berekening geeft een bezoldigde periode die niet kan worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen.
(Die in de toekomst gelegen periode kan niet groter zijn dan 156 dagen.)

Cumulberekening
De duur van deze niet-vergoedbare periode wordt berekend door de bezoldiging per prestatie (of de bezoldiging artikel 1bis) te delen door een referteloon van 93,79 (index 2020) euro.
De arbeidsdagen die u al op uw controlekaart hebt vermeld worden afgetrokken van die berekening.
Die berekening geeft een bezoldigde periode die niet kan worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen. (Die in de toekomst gelegen periode kan niet groter zijn dan 156 dagen.)

[YA – (C x Y ) ] /Y
YA: brutoloon van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de onderwerping aan de RSZ
C: aantal activiteitsdagen vermeld op de controlekaart als gevolg van de arbeidsovereenkomst of de onderworpen activiteit.
Y: 93,79 (index 2020)

Het resultaat van de berekening voor het kwartaal wordt altijd naar beneden afgerond.
Voorbeeld 1:
U werkte 2 dagen waarvoor u 400 euro verdiende.  Op uw controlekaart hebt u 2 arbeidsdagen geschrapt.
Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
[400-(2 x 93,79)] / 93,79 = 2,4 dag, afgerond 2 dagen
De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 2 dagen

Voorbeeld 2: u verkoopt een schilderij voor 2.000 euro. U onderwerpt dat inkomen aan de sociale zekerheid (artikel 1bis) en u schrapt één arbeidsdag op uw controlekaart.
Dat honorarium stem overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die als volgt zal worden bepaald:
[2.000-(1 x 93,79)] / 93,79 = 21,19 dagen
De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 21 dagen.

U kan dit berekenen via onze handige tool, klik tool cumulberekening.
Nog vragen? Contacteer ons

Ter herinnering:
We schreven het reeds eerder dat er een bestaansreden is voor taakloon!
Bepaalde regels voor kunstenaars zijn net gecreëerd om tegemoet te komen aan de specifieke manier van werken in onze sector.
Dat is by the way niet zo vreemd: Er bestaan ook aangepaste regels voor zeevissers, voor personeel uit de burgerluchtvaart, voor politie of brandweer, enz. Dus spreken van uitzonderlijke ‘voordeelregels’ is niet correct, of gaat men morgen de aangepaste regels voor die andere beroepsgroepen ook allemaal afschaffen of onmogelijk maken?
 
De artistieke en creatieve sector wordt gekenmerkt door projectmatig werken. Net daarom heeft de wetgever regels uitgevonden die dit terecht neutraliseren. Een van die wezenlijke regels is de taakloonberekening. Kunstenaars kunnen zo op basis van wat ze bijdragen aan het systeem (op basis van wat ze verdienen betalen ze namelijk uiteraard ook sociale bijdragen zoals elke werknemer) op een haalbare manier hun rechten opbouwen.

Kunstenaars dragen evenveel bij, of ze dit nu op X-aantal dagen of op basis van een bepaald brutoloon bewijzen: De bijdragen die kunstenaars betalen op hun verdiende loon zijn even hoog als voor andere werknemers. Het verschil zit hem echter in het feit dat men kunstenaars quasi enkel via projecten aanneemt! Dus net daarom hebben ze nood aan het kunnen gebruiken van de taakloonberekening.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.