Statuut, cumulberekening (P)

Principe
Berekening

Principe
Cumulberekening = Indien men met een taakloon of via artikel 1bis heeft gewerkt, heeft dit een invloed op het aantal uitkeringsgerechtigde dagen. Je zal mogelijks een aantal dagen niet vergoedbaar zijn.
Wanneer de artistieke prestatie wordt verricht met een arbeidsovereenkomst met een betaling per prestatie, of wanneer de betaling gebeurde via artikel 1bis, is er geen rechtstreeks verband tussen de bezoldiging en de arbeidstijd. De niet-vergoede periode met dergelijke betaling stemt niet overeen met de werkelijke arbeidsperiode (die werd gecumuleerd met uitkeringen), noch met de gevaloriseerde periode (in het algemeen veel langer, bekomen door het gegenereerd inkomen te delen door het referteloon) die toelaat arbeidsdagen mee te tellen in het kader van de verschillende voordelige regels, of van het beroepsverleden.

De arbeidsdagen die u al op uw controlekaart hebt vermeld als arbeidsdagen worden WEL afgetrokken van die berekening.
Het eindresultaat van die berekening geeft een bezoldigde periode die niet kan worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen.
(Die in de toekomst gelegen periode kan niet groter zijn dan 156 dagen.)

Cumulberekening formule
- De duur van deze niet-vergoedbare periode wordt berekend door de bezoldiging per prestatie of de velroning artikel 1 bis - het BRUTOloon - te delen door een referteloon van 191,75.
- De arbeidsdagen die u al op uw controlekaart hebt vermeld worden afgetrokken van die berekening.
- Die berekening geeft een bezoldigde periode die niet kan worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen.
- Die in de toekomst gelegen periode kan niet groter zijn dan 156 dagen.

Indien je reeds uitkeringsgerechtigde bent/het 'kunstenaarsstatuut' hebt, let op met de cumulberekening
Je kan zelf de gevolgen van de cumulberekening in de hand houden door te zoeken naar een evenwicht tussen brutoloon en onkosten én het aantal dagen dat je opgeeft voor deze opdracht..

Dit parameterbedrag werd gevoelig verhoogd naar aanleiding van de voorstellen in de WITA Working In The Arts technische werkgroep, waar Artists United deel van uitmaakte. Dus men zal minder snel een gevolg hebben van deze cumulberekening.
Echter daar tegenover staat dat als men een kunstwerkuitkering heeft, alle looninkomsten als taakloon zullen beschouwd worden. (Met een vreemde uitzondering voor de filmsector).

 • Indien je brutodagloon/taakloon per dag minstens gelijk is aan of meer is dan 79,63 (index mei 2024)  bewijs je minstens 1 dag in het statuut.

 • De parameter voor de cumulberekening is nu brutodagloon/taakloon 199,08€ (index mei 2024) geworden. De berekening is ingewikkelder en voordeliger dan stellen dat als je meer dan 199,08€ per dag taakloon hebt, je dan een invloed op je uitkering hebt:

  • Pas vanaf 398,16 € brutoloon per dag verliest u een dag want pas dan is het resultaat van deze berekening gelijk aan of hoger dan 1

  • Pas vanaf meer dan 597,24 € op 2 dagen verliest u een dag

  • Pas vanaf meer dan 796,32€ op 3 dagen verliest u een dag, 

  • enz

  • Het resultaat van de berekening per kwartaal wordt beperkt tot 156 kalenderdagen, uitgezonderd de zondagen. Dat betekent dat het resultaat per kwartaal van de verdeling wordt begrensd tot 156 dagen. 

 • Formule: [YA – (C x Y ) ] /Y
  YA: brutoloon van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de onderwerping aan de RSZ
  C: aantal activiteitsdagen vermeld op de controlekaart als gevolg van de arbeidsovereenkomst of de onderworpen activiteit.
  Y: 199,08

 • Voorbeeld 1: U werkte 1 dag waarvoor u 200 € brutoloon verdiende.  U onderwerpt dat inkomen aan de sociale zekerheid (artikel 1bis). Op uw controlekaart hebt u 1 arbeidsdag geschrapt. Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [200-(1 x 199,08] / 199,08 = 0,004 dag, afgerond 0 dagen. De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 0 dagen

 • Voorbeeld 2: U werkte 1 dagen waarvoor u 400 € brutoloon  verdiende.  Op uw controlekaart hebt u 1 arbeidsdag geschrapt.
  Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [400-(1 x 
  199,08] / 199,08 = 1,009 dag, afgerond 1 dag. De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 1 dag


Parameterbedrag vanaf mei :79,63

april 2024: 78,07

76,70  

75,19 euro 

voor de periode van 1/11/2022 tot 30/11/2022: 73,72
voor de periode van 1/08/2022 tot 31/10/2022: 72,27
voor de periode van 1/05/2022 tot 31/07/2022: 70,86 
voor de periode van 1/04/2022 tot 30/04/2022: 69,47 
voor de periode van 1/03/2022 tot 31/03/2022: 66,35
voor de periode van 1/01/2022 tot 28/2/2022: 65,05
voor de periode van 1/09/2021 tot 31/12/2021: 63,78
voor de periode van 1/03/2020 tot 31/08/2021: 62,53

Nog vragen? Contacteer ons

 

Ter herinnering:

We schreven het reeds eerder dat er een bestaansreden is voor taakloon!
Bepaalde regels voor kunstenaars zijn net gecreëerd om tegemoet te komen aan de specifieke manier van werken in onze sector.
Dat is by the way niet zo vreemd: Er bestaan ook aangepaste regels voor zeevissers, voor personeel uit de burgerluchtvaart, voor politie of brandweer, enz. Dus spreken van uitzonderlijke ‘voordeelregels’ is niet correct, of gaat men morgen de aangepaste regels voor die andere beroepsgroepen ook allemaal afschaffen of onmogelijk maken?
 
De artistieke en creatieve sector wordt gekenmerkt door projectmatig werken. Net daarom heeft de wetgever regels uitgevonden die dit terecht neutraliseren. Een van die wezenlijke regels is de taakloonberekening. Kunstenaars kunnen zo op basis van wat ze bijdragen aan het systeem (op basis van wat ze verdienen betalen ze namelijk uiteraard ook sociale bijdragen zoals elke werknemer) op een haalbare manier hun rechten opbouwen.

Kunstenaars dragen evenveel bij, of ze dit nu op X-aantal dagen of op basis van een bepaald brutoloon bewijzen: De bijdragen die kunstenaars betalen op hun verdiende loon zijn even hoog als voor andere werknemers. Het verschil zit hem echter in het feit dat men kunstenaars quasi enkel via projecten aanneemt! Dus net daarom hebben ze nood aan het kunnen gebruiken van de taakloonberekening.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.