statuut, kunstenaarskaart en kunstenaarsvisum (P)

Ben je van plan om tussen nu en het einde van het jaar te werken onder toepassing van artikel 1 bis, maar beschik je niet over een kunstenaarsvisum en heb je de deadline voor het indienen van je aanvraag gemist, stuur dan een e-mail naar artistes@minsoc.fed.be en de bevoegde administratie informeert je over de te volgen procedure.

- Verloopt je kunstenaarskaart tussen 15 april en eind december 2023? De Commissie Kunstenaars verlengt deze automatisch tot 31/12/2023. Hierdoor kan je tot het einde van het jaar uitkeringen doen in het kader van de kleine uitkeringsregeling.
- Verloopt je kunstenaarsvisum tussen 1 juli en eind december 2023? De Commissie Kunstenaars verlengt het automatisch tot 31/12/2023.
- Vanaf 1 september 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een ZV (zelfstandigheidsverklaring) op artist@work aan te vragen. 

We hadden als Artists United samen met UPACT een aantal praktische vragen en bedenkingen gestuurd aan de bevoegde kabinetten. Een aantal bekommernissen werden meegenomen en geremedieerd, bv ivm timing, ivm het nieuwe attest :-)


NIEUWE PROCEDURE:

COMMISSIE KUNSTENAARS WORDT KUNSTWERKCOMMISSIE

De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit vertegen¬woordigers van dezelfde organisaties en diensten als die waaruit haar voorganger was samengesteld, met name de professionele kunstensector, de federale administraties, de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties en de werknemersorganisaties.
De verdeling van het aantal mandaten per organisatie wordt wel grondig gewijzigd. Voortaan heeft de professionele kunstensector steeds evenveel mandaten als alle andere organisaties samen. Hiermee wordt er tegemoetgekomen aan de vraag van de kunstensector om beter vertegenwoordigd te zijn in de Kunstwerkcommissie.

Artists United werd ERKEND als kunstenfederatie en mag kandidaten sturen naar de nieuwe Commissie!

KUNSTWERKATTEST - GEEN VISUM MEER, WAT DAN WEL?

Vanaf 1 januari 2024 zal het kunstenaarsvisum niet langer bestaan en wordt dit vervangen door een nieuwe regeling bestaande uit 3 types attesten:

 • Gewoon kunstwerkattest;

 • Kunstwerkattest “plus”;

 • Kunstwerkattest “starter”.

  Als kunstwerker formuleert u een algemene aanvraag. Het is de Kunstwerkcommissie die nagaat voor welk type attest u in aanmerking komt.

  Het kunstwerkattest zal een noodzakelijke voorwaarde vormen om toegang te krijgen tot de diverse regelingen waarin er specifieke regels voor kunstwerkers worden gehanteerd. Wenst u bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor een kunstwerkuitkering, dan zal de vereiste zijn dat u over een kunstwerkattest “plus” of “starter” beschikt.

  Uitbreiding toepassingsgebied

  Een kunstwerkattest kan zowel voor artistieke, artistiek-technische als artistiek- ondersteunende activiteiten worden afgeleverd.

  Doorslaggevend is de essentiële bijdrage aan een artistieke creatie of uitvoering waarbij het artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende karakter primeert.

  Bij haar beoordeling houdt de Kunstwerk-commissie rekening met de ontvangen vergoedingen en de tijdsinvestering en, in voorkomend geval, met onzichtbaar werk.

  Wat betekent dit voor mij?

  1. IK HEB AL EEN VISUM

  Heeft u een geldig kunstenaarsvisum op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een gewoon kunstwerkattest.
  De geldigheid van uw kunstwerkattest komt overeen met de geldigheid van uw kaart, met een minimum van 2 jaar.
   U hoeft niets te doen.

  2. IK HEB RECHT OP EEN KUNSTWERKUITKERING

  Is de werkloosheidsreglementering voor kunstwerkers op u van toepassing (= uitkering van de kunstwerkcommissie) op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een kunstwerkattest “plus”.
  De geldigheid van uw kunstwerkattest “plus” bedraagt 5 jaar.
    U hoeft niets te doen.

  3. IK HEB NOG GEEN VISUM

  Heeft u nog geen kunstenaarsvisum, is uw visum vervallen, werd uw aanvraag nog niet goedgekeurd of is de werkloosheids-reglementering voor kunstwerkers niet op u van toepassing op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan valt u volledig onder het nieuwe systeem.
   U zal een aanvraag kunnen indienen via het digitaal platform.

  Opgelet:

  het visum blijft van toepassing tot 31 december 2023. Vanaf 1 juli 2023 is het echter niet langer mogelijk om een kunstenaarsvisum aan te vragen via artist@work. Als u in 2023 alsnog een visum wilt aanvragen, zorg er dan voor dat u op tijd een aanvraag indient. Bij wijze van uitzondering wordt het visum automatisch verlengd tot 31/12/2023 voor personen van wie het kunstenaarsvisum vervalt tussen 1 juli en eind december 2023.


ARCHIEF: Kunstenaarskaart is niet hetzelfde als kunstenaarsvisum

Welkom in de kafkaiaanse wondere Belgische regelgeving. Ondanks het feit dat men zowel voor de kaart als visum een gelijkaardige procedure dient te doorlopen, bovendien bij dezelfde Commissie Kunstenaars, is de kaart niet gelijk aan het visum. Je moet voor beide zaken een afzonderlijke aanvraag doen.

Malgré le fait qu'une procédure similaire doit être suivie à la fois pour la carte d'artiste et le visa d'artiste, de plus via la même institution, la carte n'est pas la même chose que le visa. Vous devez soumettre une demande distincte pour les deux cas.

LET OP: VISA en KVR worden hervormd, zie aub statuut-overgangsmaatregelen-en-stavaza
ATTENTION: le VISA devient Attestation et le RPI sera reformé aussi: nouveau-statut-et-mesures-transitoires-2022

De kunstenaarsKAART is voor het gebruik van de KVR (Kleine vergoedingsregeling).
Het KunstenaarsVISUM is voor het gebruik van 1bis contracten.
Je dient beide afzonderlijk aan te vragen.

La carte d'artiste est à l'usage du RPI ( système de petite défraiment).
Le visa d'artiste est destiné à l’utilisation des contrats 1bis.
Vous devez demander les deux séparément.

Voor beide zaken geldt een afzonderlijke procedure;
Je kan de kaart niet gebruiken voor 1bis
en het visum niet gebruiken voor de KVR!

Zonder kunstenaarskaart mag je de KVR niet gebruiken, zie statuut-kvr-en-kunstenaarskaart-p
Zonder kunstenaarsvisum (aanvraag) mag je geen 1bis contract gebruiken, zie payproservices.be/1bis-aanvraag

Vous ne pouvez pas utiliser la carte pour des contrats 1bis
et vous ne pouvez pas utiliser le visa pour le RPI!

Vous ne pouvez pas utiliser le RPI sans carte d'artiste
Vous ne pouvez pas utiliser un contrat 1bis sans visa d'artiste , 
payproservices.be/1bis-demande

Vragen? Questions? info@artistsunited.be & contact


Combinatie met andere vergoedingen of loon?
Buitenland?
Oplossingen indien de KVR niet (meer) kan toegepast worden

AANDACHTSPUNT: 
Voordeel van de KVR: Je betaalt geen sociale lasten en belastingen.
Nadeel van de KVR: Je betaalt geen sociale lasten en belastingen...
Met andere woorden:  Je bouwt er niets mee op, niet voor je pensioen en niet voor het kunstenaarsstatuut.

Combinatie met andere vergoedingen of loon?
De KVR mag NIET gecombineerd worden met een andere vergoeding zoals de vrijwilligersvergoeding of met een kilometervergoeding
Eventueel kan de KVR gebruikt worden voor de artistieke prestaties en de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, echter niet op dezelfde dag.
Je kunt beiden, KVR en vrijwilligersvergoeding, ook niet combineren tijdens hetzelfde jaar, tenzij de prestaties als vrijwilliger niet-artistiek zijn.

Ook de combinatie met een loon is NIET mogelijk, behalve als de prestatie in loondienst een heel andere prestatie zou zijn (niet-artistiek). Inderdaad stelt de regelgeving letterlijk:
Kan geen beroep doen op de bepalingen van dit artikel de persoon die op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van een artistiek werk door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling gebonden is aan dezelfde opdrachtgever, tenzij de voormelde persoon en de opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van een andere aard zijn.“

Men mag NIET hetzelfde kalenderjaar betaald worden met een loon en met de KVR door dezelfde opdrachtgever. 
"Ook een werknemer-kunstenaar kan beroep doen op de kleine vergoedingsregeling (mits uiteraard de voorwaarden van de KVR worden nageleefd). Hij kan evenwel niet voor dezelfde werkgever/opdrachtgever (ook niet met de tussenkomst van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars) soms werken als werknemer, soms via de kleine vergoedingsregeling. Voorbeeld: acteur heeft toneelvoorstelling. Hij wordt voor de repetities betaald met de KVR, voor de voorstellingen als werknemer. Dit is niet mogelijk. " (*)

Bij een eventuele controle in de praktijk zal men ook het volgende in overweging nemen:
In geval van overschrijding van het maximumbedrag per kalenderjaar of van het maximumaantal dagen zoals bepaald in § 3 van dit artikel, zijn de persoon en de opdrachtgever bij wie het in § 3 bedoelde maximumbedrag per kalenderjaar of het in § 3 bedoelde maximumaantal toegelaten dagen zijn overschreden, evenals de opdrachtgevers die, na het overschrijden van dit maximumbedrag of maximumaantal, een beroep doen op deze personen, aan de wet onderworpen, en dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar.”
--> Dat betekent dat men mogelijks alle bedragen inclusief die bedragen die met KVR betaald heeft dus zal onderwerpen aan de sociale zekerheid, met terugwerkende kracht wanneer men bij een controle de nodige vaststellingen zou gedaan hebben. Dat is dus een risico.
Enige loophole is dat men spreekt van kalenderjaar. Stel dat de repetities van een productie in december zouden betaald zijn met KVR, dan kan je in januari bv wel loon betalen. 

paragraaf  6 en 7 van het artikel 17 sexies
"Voor alle artistieke prestaties geleverd en/of alle artistieke werken geproduceerd tijdens het kalenderjaar voor rekening van de opdrachtgever die een hoger bedrag toegekend heeft dan het maximumbedrag per dag bepaald in §3 van dit artikel, worden de persoon en de opdrachtgever onderworpen aan de wet, en dit voor alle vergoedingen die door deze opdrachtgever aan de betrokken persoon zijn betaald in de loop van het kalenderjaar."
"In geval van overschrijding van het maximumbedrag per kalenderjaar of van het maximumaantal dagen zoals bepaald in § 3 van dit artikel, zijn de persoon en de opdrachtgever bij wie het in § 3 bedoelde maximumbedrag per kalenderjaar of het in § 3 bedoelde maximumaantal toegelaten dagen zijn overschreden, evenals de opdrachtgevers die, na het overschrijden van dit maximumbedrag of maximumaantal, een beroep doen op deze personen, aan de wet onderworpen, en dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar."
Let zeker op deze laatste woorden - "dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar".
Dit betekent in kader van paragraaf 6 dat wanneer iemand een vergoeding ontvangt via KVR en later als werknemer vanwege eenzelfde opdrachtgever, het maximumdagbedrag wordt overschreden en dus de persoon en de opdrachtgever onderworpen zijn aan de wet voor alle prestaties betaald in de loop van het kalenderjaar! Er bestaan voorbeelden van in de praktijk waarbij de vergoedingen via KVR geherkwalificeerd werden na een controle.

Buitenland?

KVR kan in het buitenland als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer je werkt voor een Belgische opdrachtgever.
Een buitenlander kan met de KVR werken in België als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Of dat het geval is, hangt er onder andere van af of hij afkomstig is uit een EU-land of niet en waar de opdrachtgever gevestigd is.

Oplossingen indien de KVR niet (meer) kan toegepast worden
Indien de KVR niet (meer) kan gebruikt worden, vraag ons vrijblijvend meer info

Commissie Kunstenaars contact: klik https://socialsecurity.belgium.be/nl/netwerk/commissie-kunstenaars

#kunstenaarskaart #kunstenaarsvisum #statuut #1bis

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.