Statuut, KVR en kunstenaarskaart (P)

Kunstenaarskaart aanvragen
Voorwaarden
Controle: overzicht van de prestaties
Combinatie met andere vergoedingen of loon?
Buitenland?
Oplossingen indien de KVR niet (meer) kan toegepast worden

Kunstenaarskaart  aanvragen
Vanaf mei 2019 kan je de kunstenaarskaart online aanvragen: https://www.artistatwork.be/nl. Je logt in op het platform.
LET OP: verwar de kunstenaarsKAART niet met het kunstenaarsVISUM: http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/kunstenaarskaart-niet-gelijk-aan-visum
LET OP BIS: de KVR wordt hervormd naar AKV (amateurkunstenvergoeding) in 2024 en het bedrag zal worden gelimiteerd tot 70 euro per prestatie.

AANDACHTSPUNT: 
Voordeel van de KVR: Je betaalt geen sociale lasten en belastingen.
Nadeel van de KVR: Je betaalt geen sociale lasten en belastingen...
Met andere woorden:  Je bouwt er niets mee op, niet voor je pensioen en niet voor het kunstenaarsstatuut.

Voorwaarden 
De wetgever voorzag bepaalde regels ivm het gebruik van de KVR (Kleine Vergoedingsregeling):
De Kleine Vergoedingsregeling kan enkel gebruikt worden voor artistieke prestaties. De KVR mag NIET gebruikt worden voor andere soorten prestaties.
(​Zo wordt lesgeven bijvoorbeeld gezien als een voornamelijk educatieve prestatie. Ook ArtistsUnited vindt dat hier een discussie kan over gevoerd worden. Lesgeven in dans, om een instrument aan te leren enz. bevat zeker een artistsieke component. Toch kan de Kunstenaarskaart en de Kleine Vergoedingsregeling hier NIET voor gebruikt worden.)
- U mag de KVR niet meer dan 30 dagen per jaar (in totaal) en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen (bij dezelfde opdrachtgever) gebruiken.
- Maximum kan u PER DAG 134,63 € (in 2022, 132,13 € in 2021 en 130,79 €  in 2020) via de KVR aanrekenen en PER JAAR maximum 2.692,64 € (in 2022, 2.642,53 € in 2021  en 2.615,78 € in 2020).
- Controlelijst/overzicht van de prestaties gebruiken, zie lager
- UItkering? Je dient je vakje zwart te kleuren als je met KVR werkt. Je kan dit dus NIET de KVR combineren met een uitkeringdezelfde dag. Je verrliest dus een dag uitkeirng én je bouwt er tezeldfdertijd geen rechten mee op naar het statuut wanneer je de KVR gebruikt.
- BUITENLAND? De KVR is enkel geldig op Belgisch grondgebied, aangezien de andere landen de kleinschalige artistieke prestaties niet op dezelfde manier behandelen.

Overzicht van prestaties
- U dient ook de controlelijst van de prestaties te gebruiken. Dit is een blad met het overzicht van de prestaties die betaald werden met de KVR te gebruiken. Dit blad moet kunnen voorgelegd worden bij eventuele inspecties en controles! (Indien KVR digitaal via artistatwork, dan dien je je prestatie online in te geven VOOR uitvoeren van de prestatie).
Letterlijk: "Overeenkomstig de regelgeving moet u de kaart en het overzicht van uw prestaties op uw werkplaats kunnen voorleggen aan de inspectiedienst."
(In de nieuwe online toepassing 'artistatwork' is het de bedoeling dat men de prestaties VOOR het begin van de prestatie invoert op het platform.)

De Commissie Kunstenaars stelt zich flexibeler op en stelt dat in afwachting van de aangevraagde documenten men ondertussen best een bewijs van iedere uitgevoerde prestatie bijhoudt met vermelding van de datum, uw naam, de naam van de opdrachtgever, een omschrijving van de prestatie, de vergoeding en de handtekening van de opdrachtgever.
LET OP: het is NIET de bevoegdheid van de Commissie Kunstenaars om in te plaats te treden van bevoegde inspectiediensten. De inspectiediensten zijn NIET gebonden door de mening van de Commissie Kunstenaars en kunnen wel degelijk optreden en sancties opleggen indien men niet beschikt over de juiste documenten.
-> Indien men dit overzicht niet kan voorleggen, kan dit gevolgen hebben. Zowel voor de kunstenaar als de opdrachtgever/organisatie die een kunstenaar met KVR 'tewerkstelt':

  • Zo kan bij ontbreken van deze lijst en/of de kunstenaarskaart de vergoeding geherkwalificeerd worden als loon met een door de opdrachtgever/werkgever te betalen RSZ-bijdrage, eventueel vermeerderd met een boete.
  • In dat geval kan de kunstenaar dan ook door de fiscus geviseerd worden wegens het niet aangeven van een beroepsinkomst. Desgevallend wordt zijn te betalen belastingen verhoogd, eventueel vermeerderd met een boete.
  • Ofwel herkwalificeert men de inkomsten als een zelfstandige inkomst. Ook in dit geval kan dit een invloed hebben op de te betalen belastingen. Daarbovenop zal de bevoegde instantie de kunstenaar verplichten zich in regel te stellen met de te betalen bijdragen voor zelfstandigen. Dit eventueel verhoogd met een boete.

Combinatie met andere vergoedingen of loon?
De KVR mag NIET gecombineerd worden met een andere vergoeding zoals de vrijwilligersvergoeding of met een kilometervergoeding
Eventueel kan de KVR gebruikt worden voor de artistieke prestaties en de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, echter niet op dezelfde dag.
Je kunt beiden, KVR en vrijwilligersvergoeding, ook niet combineren tijdens hetzelfde jaar, tenzij de prestaties als vrijwilliger niet-artistiek zijn.

Ook de combinatie met een loon is NIET mogelijk, behalve als de prestatie in loondienst een heel andere prestatie zou zijn (niet-artistiek). Inderdaad stelt de regelgeving letterlijk:
Kan geen beroep doen op de bepalingen van dit artikel de persoon die op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van een artistiek werk door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling gebonden is aan dezelfde opdrachtgever, tenzij de voormelde persoon en de opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van een andere aard zijn.“

Men mag NIET hetzelfde kalenderjaar betaald worden met een loon en met de KVR door dezelfde opdrachtgever. 
"Ook een werknemer-kunstenaar kan beroep doen op de kleine vergoedingsregeling (mits uiteraard de voorwaarden van de KVR worden nageleefd). Hij kan evenwel niet voor dezelfde werkgever/opdrachtgever (ook niet met de tussenkomst van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars) soms werken als werknemer, soms via de kleine vergoedingsregeling. Voorbeeld: acteur heeft toneelvoorstelling. Hij wordt voor de repetities betaald met de KVR, voor de voorstellingen als werknemer. Dit is niet mogelijk. " (*)

Bij een eventuele controle in de praktijk zal men ook het volgende in overweging nemen:
In geval van overschrijding van het maximumbedrag per kalenderjaar of van het maximumaantal dagen zoals bepaald in § 3 van dit artikel, zijn de persoon en de opdrachtgever bij wie het in § 3 bedoelde maximumbedrag per kalenderjaar of het in § 3 bedoelde maximumaantal toegelaten dagen zijn overschreden, evenals de opdrachtgevers die, na het overschrijden van dit maximumbedrag of maximumaantal, een beroep doen op deze personen, aan de wet onderworpen, en dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar.”
--> Dat betekent dat men mogelijks alle bedragen inclusief die bedragen die met KVR betaald heeft dus zal onderwerpen aan de sociale zekerheid, met terugwerkende kracht wanneer men bij een controle de nodige vaststellingen zou gedaan hebben. Dat is dus een risico.
Enige loophole is dat men spreekt van kalenderjaar. Stel dat de repetities van een productie in december zouden betaald zijn met KVR, dan kan je in januari bv wel loon betalen. 

paragraaf  6 en 7 van het artikel 17 sexies
"Voor alle artistieke prestaties geleverd en/of alle artistieke werken geproduceerd tijdens het kalenderjaar voor rekening van de opdrachtgever die een hoger bedrag toegekend heeft dan het maximumbedrag per dag bepaald in §3 van dit artikel, worden de persoon en de opdrachtgever onderworpen aan de wet, en dit voor alle vergoedingen die door deze opdrachtgever aan de betrokken persoon zijn betaald in de loop van het kalenderjaar."
"In geval van overschrijding van het maximumbedrag per kalenderjaar of van het maximumaantal dagen zoals bepaald in § 3 van dit artikel, zijn de persoon en de opdrachtgever bij wie het in § 3 bedoelde maximumbedrag per kalenderjaar of het in § 3 bedoelde maximumaantal toegelaten dagen zijn overschreden, evenals de opdrachtgevers die, na het overschrijden van dit maximumbedrag of maximumaantal, een beroep doen op deze personen, aan de wet onderworpen, en dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar."
Let zeker op deze laatste woorden - "dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar".
Dit betekent in kader van paragraaf 6 dat wanneer iemand een vergoeding ontvangt via KVR en later als werknemer vanwege eenzelfde opdrachtgever, het maximumdagbedrag wordt overschreden en dus de persoon en de opdrachtgever onderworpen zijn aan de wet voor alle prestaties betaald in de loop van het kalenderjaar! Er bestaan voorbeelden van in de praktijk waarbij de vergoedingen via KVR geherkwalificeerd werden na een controle.

Buitenland?

KVR kan in het buitenland als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer je werkt voor een Belgische opdrachtgever.
Een buitenlander kan met de KVR werken in België als de Belgische sociale zekerheid van toepassing is. Of dat het geval is, hangt er onder andere van af of hij afkomstig is uit een EU-land of niet en waar de opdrachtgever gevestigd is.

Oplossingen indien de KVR niet (meer) kan toegepast worden
Indien de KVR niet (meer) kan gebruikt worden, vraag ons vrijblijvend meer info

Commissie Kunstenaars contact: klik https://socialsecurity.belgium.be/nl/netwerk/commissie-kunstenaars

(*) Bron: Cultuurloket

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.