Auteursrecht, duurtijd en prijszetting (P)

Morele en commerciële rechten
Duurtijd van het recht
Auteursrecht verkopen of in licentie geven
Welke prijs

Morele rechten en commerciële rechten

Er zijn de morele rechten die steeds bij de creator van het werk blijven (paterniteitsrecht - recht het vaderschap van het werk op te eisen, integriteitsrecht - het recht te weigeren dat er veranderingen aan het werk aangebracht worden, divulgatierecht - het recht het werk te vertonen of niet te vertonen).
Daarnaast zijn er de commerciële rechten: de (tijdelijke) overdracht of licentie om het werk te laten gebruiken. De auteurswet voorziet niet dat je eeuwigdurend een licentie verleent, vandaar dat de duurtijd voor het verlenen van de licentie dient opgegeven te worden.

Auteursrecht ontstaat in eerste instantie automatisch, in die zin dat wanneer iemand kan aantonen dat hij de auteur of creator is van een bepaald origineel  werk of creatie, er geen andere bijzondere stappen dienen genomen te orden om dat werk te beschermen. Enkel de concrete uitwerking van een werk (dus niet een idee), kan beschermd worden.

Echter, om meer zekerheid te hebben, bestaan er wel mogelijkheden om een werk extra te beschermen. Zo kan men een werk neerleggen bij bijvoorbeeld Sabam:
Men kan ook gebruik maken van een ‘depot’ of neerlegging via andere organisaties, zie bv https://e-dpo.com/nl/ 
 

Duurtijd van het auteursrecht

Algemeen
Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht.
Na de dood van de auteur, komt het auteursrecht toe aan zijn erfgenamen of aan de personen die door de auteur zijn aangewezen.

De personen ten gunste van wie de auteur bepaalde rechten heeft overgedragen of bepaalde handelingen heeft toegestaan, mogen deze rechten verder blijven uitoefenen. Zo zal de werkgever die titularis is geworden van de auteursrechten op de werken van zijn werknemer deze rechten ook na de dood van de werknemer verder mogen exploiteren. Hetzelfde geldt voor de uitgever of producent aan wie de auteur tijdens zijn leven rechten heeft overgedragen.

Meerdere auteurs
Wanneer meerdere auteurs samen een werk hebben gecreëerd (mede-auteursschap), geldt het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de medewerker die het langst leeft. Zo bijvoorbeeld is Asterix het resultaat van een samenwerking tussen René Goscinny (scenario) en Albert Uderzo (tekenwerk). Goscinny is op 5 november 1977 overleden, terwijl Uderzo nog steeds leeft. Asterix zal dus niet slechts tot eind 2047 maar tot 70 jaar na de dood van Uderzo auteursrechtelijk beschermd zijn.

Audiovisuele werken zijn eveneens het resultaat van een samenwerking. De auteursrechten op een dergelijk werk vervallen pas 70 jaar na de dood van de laatste overlevende van de volgende personen: de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver of de auteur van speciaal voor het audiovisueel werk gemaakt muziekwerken (met of zonder tekst).

Pseudoniemen en anonieme werken
Voor anonieme of pseudonieme werken bedraagt de duur van het auteursrecht zeventig jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop het werk op legale wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Indien het pseudoniem duidelijk verwijst naar de identiteit van de auteur of indien deze auteur zich inmiddels kenbaar heeft gemaakt, gelden de gewone regels en vervalt het auteursrecht 70 jaar na het overlijden van de auteur.

Bron: FOD Economie
--

Auteursrecht verkopen of in licentie geven?

Een overdracht van het auteursrecht betekent het verkopen van je auteursrecht. Dat wil zeggen dat alle rechten overgaan naar de andere partij die deze rechten koopt. Als je een overdracht hebt gedaan, heb je geen beslissingrecht meer over je werk. Je zou zelfs toestemming aan de nieuwe rechthebbende moeten vragen, om het werk nog te mogen gebruiken.

Dit is wezenlijk verschillend van een licentie verlenen voor jouw werk. Een licentie geven is het toestaan van het gebruik van jouw werk voor bepaalde doeleinden, voor de (commerciële) verspreiding, bv via boeken of andere dragers, voor het gebruik in een film enz. 

Exclusieve licentie
Een exclusieve licentie verschilt van een licentie. Indien het een exclusieve licentie is, wordt daarmee bedoeld dat je deze licentie maar eenmaal (exclusief) aan één partij verleent.
Een 'gewone' licentie die niet exclusief is kan je in principe aan verschillende partijen telkens opnieuw verlenen. 

Morele rechten
Het is zo dat de auteur altijd over enkele ‘wapens’ beschikt om zijn werk te beschermen:
  • integriteitsrecht: het recht om zich te verzetten tegen elke vervorming of verandering van het werk
  • divulgatierecht: het recht te beslissen of het werk wel of mag publiek gemaakt worden
  • paterniteitsrecht: het recht erkend te worden als auteur van het werk.
deze rechten zijn onvervreemdbaar en niet overdraagbaar. Dit in tegenstelling tot zogenaamde vermogensrechten. Dat gaat dan over het werk exploiteren of in licentie geven. 
 
Let op met de uitzondering ivm het recht op citeren: auteursrecht-recht-op-citeren-l
 

Welke prijs?

Een prijs hangt af van een aantal factoren:

  • wat is je normale prijs voor een werk?
  • is het een exclusieve licentie of niet?
  • voor hoe lang geef je de licentie?
  • voor welk(e) land(en)?
  • voor welk gebruik?
Je kan voor het maken van het werk een uurprijs hanteren. Vertrek dan minstens van een minimumbedrag, bv gebaseerd op een CAO, zie bv hoeveel-factureren-p
Stel dat je een volledige dag werkt aan het werk. 15,7 x 8u = 125,6 (excl btw)
Voor de licentie voor het werk kan je een percentage nemen voor de prijs van het werk. Dit afhankelijk van de parameters zoals hierboven geschetst.
Stel dat het gaat over een licentie voor 1 land, voor 1 jaar, kan je bv bovenop de prijs van het werk 30% rekenen. Dan reken je 125,6 + (125,6 x 30%) = 125,6 + 37,68 = 163,28
Stel dat het een belangwekkendere licentie is, bv een langere periode, meer landen en je vindt dat dit 100% waard is, dan reken je 125,6  + 125,6 = 251,2
-> Bij overdracht van het recht (zie hoger bij 'auteursrecht verkopen of in licentie geven') gaat men ook tot 300% van de maakprijs.

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.