Archief - Statuut, artistiek of niet nota RVA? (P)

Intro
Kunstenaarsvisum
Definities
Tabel in de werkloosheid van de meest voorkomende activiteiten

Intro
De vraag wat een artistieke prestatie is of niet, is zowat de meest heikele vraag. Nochtans hangt daar heel veel van af voor kunstenaars, met betrekking tot de sociale wetgeving en werkloosheid. 

Kunstenaarsvisum, UPDATE 27/05/2020
Al zou die klip omzeild kunnen door het beroepsvisum dat afgeleverd wordt door de Commissie Kunstenaars. www.socialsecurity.belgium.be/nl/kunstenaarsstatuut
Eindelijk, sinds de aanpassing van de RIODOC nota van RVA op 27/05/2020, wordt er een link gemaakt met het visum kunstenaars. De kafkaiaanse situatie waarbij men wel over een visum beschikte, maar door RVA niet als kunstenaar werd beschouwd, wordt daarmee rechtgezet.
RVA schrijft: "De Commissie Kunstenaars spreekt zich uit op basis van individuele dossiers. Het is mogelijk dat omwille van de bijzondere omstandigheden van het dossier, bepaalde activiteiten die in principe niet artistiek zijn in de zin van bovenvermelde tabel aanleiding geven tot de toekenning van een visum artiest. U kunt dus te maken krijgen met een activiteit beoogd door een visum artiest hoewel ze niet als artistiek wordt beschouwd in de zin van bovenvermelde tabel."
Wanneer de werkloze een visum artiest heeft, dan zal RVA zich "geen vragen meer stellen over de artistieke aard van de activiteiten die als dusdanig worden vermeld in de begeleidende brief van het visum." Het gaat over "Enkel de als dusdanig vermelde activiteiten in de begeleidende brief van het visum worden beschouwd als artistiek."

Definities
Er bestaat een nota uit 2012 van de Commissie Kunstenaars die een poging ondernam te omschrijven wat een artistieke prestatie is. Het uitgangspunt was interessant:
"Vertrekkend van het dubbel gegeven dat er geen universeel aanvaard idee van kunst bestaat en dat de Commissie de van kracht zijnde wetgeving moet toepassen, heeft de Commissie de keuze gemaakt om haar onderzoek betreffende de artistieke aard te beperken tot het verifiëren of de prestatie (en/of oeuvre) tot de audiovisuele en de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel en de choreografie (artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969) behoort en of er een originele en creatieve stap aanwezig is die immers, bovenop de technieken en de materialen die de kunstenaar gebruikt, tot het wezen van elke artistieke productie behoort." (zie deze link).

Vóór de wijziging van de wetgeving door de programmawet van 26 december 2013 was het belangrijkste obstakel voor de toepassing van de regeling "1bis" de moeilijkheid om het begrip "artistieke prestatie" te beschrijven. Artikel 1bis bevatte immers een lijst van sectoren waarin de prestaties in de praktijk vaak (onterecht) als artistieke prestaties werden beschouwd. Nu is er in deze regeling geen andere voorwaarde meer dan het bezit van het beroepsvisum. Info over de aanvraag van een visum kan via volgende link: http://socialsecurity.belgium.be/nl/kunstenaarsstatuut

In de werkloosheid baseert men zich op de interpreterende nota's van RVA. Daarin staat onder meer: "Een artistieke activiteit is de activiteit die bestaat uit de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie (artikel 27, 10° KB). Voor de toepassing zie punt 8 – tabel van de meest voorkomende activiteiten." Wat punt 8 stelt, vindt u hieronder terug (tabel van de meest voorkomende activiteiten)

Tabel (van RVA) van de meest voorkomende activiteiten
Update van de lijst 27 mei 2020
Opmerking RVA ! Eénzelfde persoon kan een dag een artistieke prestatie verrichten en een andere dag een technische prestatie verrichten of daarnaast werkzaam zijn in een andere sector (horeca, …). Elke prestatie moet dus afzonderlijk beoordeeld worden.
Opmerking Artists United: We stellen vast in deze lijst dat RVA nog steeds vindt dat een cameraman geen artistieke prestatie zou kunnen leveren. Dat lijkt ons een al te rigide interpretatie te zijn. Het blijft echter de interpetatie van RVA dat zij een cameraman als NIET-artistiek beschouwen.
Opmerking Artists United: Ook een figurant kan volgens ons een wezenlijke artistieke inbreng in een productie hebben. Ook hier blijft RVA ervan overtuigd dat dit nooit een artistieke prestatie kan zijn.

Update van de lijst 01/01/2022

 

 

Functie

Fonction

Artistieke activiteit

-

Activité artistique

Technische activiteit

-

Activité technique

Taakloon

-

Rem à la tâche 

 : 10 MB

116 KB

Opmerkingen

Remarques

Acteur - toneelspeler

Acteur – comédien

x

 

x

§5

Inbegrepen humorist, imitator, mime,
acteur in reclame, …

Y compris humoriste, imitateur, mime, acteur de publicité, …

Animator

Animateur

/

/

/

/

 

 

Animator 2D-3D

Animateur 2D-3D

x

 

x

§5

// regisseur 

// réalisateur

Architect-decorateur

Architecte-décorateur

 

 

 

 

// chef-decorateur 

>< decorateur

// chef décorateur 

>< décorateur

Arrangeur

Arrangeur

x

 

x

§5

 

 

Artistiek producer in de muzieksector

Producteur artistique dans le secteur musical

x

 

x

§5

// orkestleider

// chef d’orchestre

Assistent – cameraman (focuspeller)

Assistant opérateur (pointeur)

 

x

 

§5bis

 

 

Assistent-decorateur

Assistant décorateur

 

x

 

§5bis

>< architecte-decorateur en 
chef-decorateur

>< architecte-décorateur et chefdécorateur 

Assistent-geluidstechnicus (perchman)

Assistant son (perchman)

 

x

 

§5bis

// geluidstechnicus 

>< chef-geluidstechnicus

// opérateur du son 

>< chef-operateur du son

Auteur - schrijver

Auteur – écrivain 

x

 

x

§5

Met uitzondering van opvoedkundig
en wetenschappelijk werk

À l’exclusion des ouvrages éducatifs et scientifiques

Balletleider

Maître de ballet

x

 

x

§5

 

 

Beeldhouwer 

Sculpteur

x

 

x

§5

 

 

Bewerker van muziek voor orkest

Orchestrateur

x

 

x

§5

 

 

Binnenhuisarchitect

Ensemblier

 

x

 

§5bis

 

 

Cameraman

Cadreur – cameraman

 

x

 

§5bis

 

 

Castingverantwoordelijke

Responsable du casting

 

x

 

§5bis

 

 

Chef-decorateur

Chef décorateur

x

 

x

§5

// architect-decorateur

>< decorateur

// architecte-décorateur

>< décorateur

Chef-geluidstechnicus

Chef opérateur du son 

x

 

x

§5

>< geluidstechnicus

>< opérateur du son

Chef-monteur

Chef monteur 

x

 

x

§5

>< montage-assistent

>< assistant-monteur

Choreograaf 

Chorégraphe

x

 

x

§5

 

 

Circusartiest

Artiste de cirque

x

 

x

§5

Bv : clown, acrobaat, dresseur, …

Par ex. : clown, acrobate, dresseur, …

Componist 

Compositeur

 

x

 

x

§5

 

 

Costumier (chef of assistent)

Costumier (chef ou assistant)

 

x

 

§5bis

 

 

Couturier 

Couturier

 

x

 

§5bis

 

 

Criticus 

Critique

/

/

/

/

 

 

Danser 

Danseur

x

 

x

§5

 

 

Decorateur

Décorateur

 

x

 

§5bis

>< architect-decorateur en 
chef-decorateur

>< architecte-décorateur et 
chef-décorateur

Decorontwerper

Scénographe

x

 

x

§5

Theater (kunst en techniek van het inrichten
van theaters) of museum (artistieke
coördinatie van tentoonstellingen)

Théâtre (art et technique de l’aménagement des théâtres)
ou musée (coordination artistique
des expositions)

Dialoogschrijver

Dialoguiste

x

 

x

§5

 

 

Directeur van de fotografie

Directeur de la photographie

x

 

x

§5

 

 

Diskjockey 

Disc jockey

/

/

/

/

 

 

Docent – leraar – begeleider van workshop

Enseignant – professeur – animation d’atelier

/

/

/

/

 

 

Elektricien (chef of assistent)

Electricien (chef ou assistant)

 

x

 

§5bis

 

 

Figurant 

Figurant

/

/

/

/

 

 

Fotograaf

Photographe

x

 

x

§5

Enkel kunstfotograaf en fotograaf op film-
en theatersets

Uniquement photographe d’art et photographe de plateau et de scène

Geluidsmixer

Mixeur

 

x

 

§5bis

 

 

Geluidstechnicus

Opérateur du son

 

x

 

§5bis

>< chef-geluidstechnicus

>< chef-opérateur du son

Goochelaar – illusionist – tovenaar

Prestidigitateur – illusionniste – magicien

x

 

x

§5

 

 

Graficus 

Graphiste

/

/

/

/

 

 

Graveur 

Graveur

x

 

x

§5

 

 

Grimeur (body painting)

Grimeur (body painting)

x

 

x

§5

Wanneer de grimage (of body painting) de realisatie van een uniek en persoonlijk artistiek
werk tot doel heeft

Lorsque le grimage (ou body painting)
a pour objet la réalisation d’une
œuvre d’art unique et personnelle

Grimeur (chef of assistent)

Maquilleur (chef ou assistant)

 

x

 

§5bis

 

 

Humorist 

Humoriste

x

 

x

§5

 

 

Illusionist – tovenaar - goochelaar

Illusionniste – magicien - prestidigitateur

x

 

x

§5

Enkel wanneer het om het spektakelbedrijf gaat (>< animatie)

Uniquement lorsqu’il s’agit de
spectacle (>< animation)

Illustrator

Illustrateur

x

 

x

§5

 

 

Imitator

Imitateur

x

 

x

§5

 

 

Impresario

Imprésario

/

/

/

/

 

 

Ingenieur (geluid, beeld, …)

Ingénieur (son, image, …)

 

x

 

§5bis

 

 

Interieur decorateur

Décorateur d’intérieur

/

/

/

/

 

 

Invaller (stuntman)

Doublure (cascadeur)

 

x

 

§5bis

 

 

Invaller stem (film, animatie, tv-film, televisieserie, …)

Doublure voix (film, animation, téléfilm, série, …)

x

 

x

§5

 

 

Invaller stem (radio, televisie-uitzending, documentaire, …)

Doublure voix (radio, émission TV, documentaire, …)

/

/

/

/

 

 

Journalist/reporter

Journaliste/reporter

/

/

/

/

Betreft niet de tv- of radiopresentator
– zie presentator

Ne concerne pas les présentateurs
TV ou radio – voir présentateur

Kapper

Coiffeur

 

x

 

§5bis

 

 

Klankman/-vrouw

Preneur de son

 

x

 

§5bis

 

 

Kleder

Habilleur

 

x

 

§5bis

 

 

Kroniekverteller (radio – TV)

Chroniqueur (radio – TV)

/

x

/

§5bis

 

 

Kunstschilder

Peintre (artistique)

x

 

x

§5

>< restaurateur van kunstwerk, huisschilder

>< restaurateur d’œuvres d’art,
peintre en bâtiment

Leraar – docent – begeleider van workshop

Professeur – enseignant – animation d’atelier

/

/

/

/

 

 

Lichttechnicus

Éclairagiste

 

x

 

§5bis

 

 

Machinist (chef of assistent)

Machiniste (chef ou assistant)

 

x

 

§5bis

 

 

Mannequin 

Mannequin

/

/

/

/

 

 

Mime

Mime

x

 

x

§5

 

 

Model 

Modèle

/

/

/

/

 

 

Montage-assistent

Assistant-monteur

 

x

 

§5bis

>< chef-monteur

>< chef monteur

Monteur 

Monteur

 

x

 

§5bis

>< chef-monteur

>< chef monteur

Musicus 

Musicien

x

 

x

§5

Inbegrepen instrumentalist

Y compris instrumentiste

Opnameleider

Régisseur (général, adjoint, d’extérieurs, …)

 

x

 

§5bis

 

/ !\ en français, régisseur >< réalisateur

Orkestleider

Chef d’orchestre

x

 

x

§5

 

 

Presentator radio-TV

Présentateur (animateur) radio-TV

/

/

/

/

Spel-uitzending, amusements-programma, debat, keuken,
geknutsel, cultuur, consumenten, televisiejournaal, documentaire, ...

Émission de jeux, émission
de variété, débat, cuisine,
bricolage, culture, consommation, JT, documentaire, …

Producer

Producteur

/

/

/

/

 

 

Productie-assistent

Assistant de production

 

x

 

§5bis

// productiesecretaris

// secrétaire de production

Productiebeheerder

Administrateur de production

 

x

 

§5bis

 

 

Productieleider

Directeur de production

x

 

x

§5

 

 

Productiesecretaris

Secrétaire de production

 

x

 

§5bis

// productie-assistent

// assistant de production

Pruikenmaker

Perruquier

 

x

 

§5bis

 

 

Reclameman/-vrouw

Publicitaire

/

/

/

/

 

 

Regieassistent

Assistant réalisateur

 

x

 

§5bis

 

 

Regisseur 

Metteur en scène

x

 

x

§5

// realisator

// réalisateur 

Regisseur 

Réalisateur

x

 

x

§5

// regisseur

Inbegrepen realisator-animatie

// metteur en scène 

Y compris réalisateur d’animation

Rekwisiteur

Accessoiriste

 

x

 

§5bis

 

 

Scenarioschrijver

Scénariste

x

 

x

§5

 

 

Schrijver – auteur

Ecrivain – auteur

x

 

x

§5

Met uitzondering van opvoedkundig
en wetenschappelijk werk

À l’exception notamment des ouvrages éducatifs et scientifiques

Script

Scripte

 

x

 

§5bis

 

 

Souffleur

Souffleur

 

x

 

§5bis

(theater)

(théâtre)

Spreker 

Conférencier

/

/

/

/

>< conferencier in de nederlandse betekenis

 

Styliste

Styliste

/

/

/

/

 

 

Technici van de animatiefilm

Technicien de film d’animation

 

x

 

§5bis

 

 

Tekenaar 

Dessinateur

x

 

x

§5

Inbegrepen karikaturist, chef-tekenaar-animatie, …

 

Y compris caricaturiste, chefdessinateur d’animation, …

Tekstschrijver

Parolier

x

 

x

§5

 

 

Toneelspeler - acteur

Comédien – acteur

x

 

x

§5

Inbegrepen humorist, imitator, mime,
acteur in reclame, …

Y compris humoriste, imitateur, mime, acteur de publicité, …

Tovenaar – illusionist - goochelaar

Magicien – illusionniste – prestidigitateur 

x

 

x

§5

Enkel wanneer het om het
spektakelbedrijf gaat (>< animatie)

Uniquement lorsqu’il s’agit de spectacle (>< animation)

Uitbater van een cabaret

Cabaretier

/

/

/

/

>< cabaretier in de nederlandse betekenis

 

Uitgever

Editeur

/

/

/

/

 

 

Verhalenverteller

Conteur 

x

/

x

§5

 

 

Vormgever

Designer

/

/

/

/

 

 

Web designer

Web designer

/

/

/

/

 

 

Zanger

Chanteur

x

 

x

§5

Inbegrepen koorzanger en koorleider

Y compris choriste et chef de choeur

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.