Vrijetijdswerk (P)

LET OP: sinds 2021 is deze regeling enkel nog mogelijk voor SPORT, tot nader order.


Inleiding
Overzicht
Muzieklessen
Artistieke prestaties
Wet
Wijzigingen 30 otober 2018
Vragen

Inleiding
Voorafgaandelijk opmerken dat dit 'bijklussen' of zogenaamde vrijetijdswerk enkel kan voor:

 • werknemers die minstens 4/5 werken
 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • gepensioneerden
 • de activiteit mag NIET in het verlengde van de beroepsactiviteit liggen
  voor diensten aan verenigingen moeten deze buiten het professionele circuit liggen. Voor diensten van burger aan burger dient het te gaan om occasionele diensten
 • wie voor een medeburger bijklust, mag dit dus niet doen met een vaste regelmaat

 

Overzicht Verenigingswerk Burgerdiensten Platformeconomie
Welke diensten? Erkende lijst Erkende lijst Alle diensten
Verboden diensten   Diensten aan niet-particulieren
Diensten die men beroepshalve als zelfstandige uitoefent
Wie mag? Werknemers en ambtenaren 80%, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden Iedereen
Onbelast bedrag 6.130 euro per jaar (max 510,80 euro per maand!) 6.130 euro per jaar
Registratie Via www.bijklussen.be Via een erkend internetplatform
Manier van betalen Vrij Verplicht via het erkend platform
Kosten Geen Mogelijk een commissieloon aan de platformbeheerder
Van belast naar onbelast systeem 12 maanden onderbreken Onmiddellijke overstap mogelijk Een volledig fiscaal jaar onderbreken
 
 

Muzieklessen
Mag men muzieklessen geven in dit stelsel ja of nee? 

Mag men muzieklessen geven voor een vereniging onder deze nieuwe regeling 'vrijetijdswerk'. Kan men als lesgever (instrument of notenleer bijvoorbeeld) voor een vereniging gebruik maken van deze in voege gegane regeling ‘bijklussen’? We vroegen het aan de DG Beleidsondersteuning- en coördinatie (DG BESOC) en kregen een snel en duidelijk antwoord, waarvoor dank. Hieronder wat wel en niet kan.
Voorafgaand even opmerken dat wie voor een medeburger bijklust, dit niet mag doen met een vaste regelmaat. (zie https://www.verenigingswerk.be/nl/diensten-van-burger-aan-burger.html)
Het antwoord is tweeledig gezien het over één activiteit gaat (het geven van lessen muziek door een lesgever) die kan plaatsvinden in twee verschillende situaties.

1.- In het kader van het verenigingswerk
Artikel 3, 15 van de wet van 18 juli 2018 vermeldt de volgende activiteit: "15. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;"
Het geven van lessen muziek door een lesgever valt niet onder deze activiteiten, zodat de regelgeving van het verenigingswerk hier niet van toepassing is.

2.-In het kader van de occasionele diensten tussen burgers
Artikel 20, 3 van de wet van 18 juli 2018 verstaat onder “occasionele diensten tussen burgers” onder meer het volgende: "3. bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever."
De lesgever instrumenten kan, mits hij de andere bepalingen van de wet van 18 juli 2018 naleeft, bijles in verband met muziek geven aan een privéburger. (Echter niet op regelmatige basis, zie hoger).
LET OP: Als zelfstandige mag het niet gaan om een identieke activiteit als datgene wat men uitoefent als zelfstandige.

LET WEL: Het kabinet Peeters stelde eerder ook: "Zo is het bv verboden dat de verenigingswerker in de periode waarin hij of zij prestaties inzake verenigingswerk levert, is verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling met dezelfde organisatie, dan wel fungeert als vrijwilliger in de zin van de wet van 3 juli 2005 voor dezelfde organisatie voor zover hij een kostenvergoeding ontvangt. ". Zie ook https://artists-united.storychief.io/vrijwilligers-en-vrijetijdswerk-het-kabinet-peeters-antwoordt

Artistieke prestaties
Wat met artistieke prestaties?

- Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector;
- Persoon die actief is bij initiatieven van sociaalcultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties;

Let wel op: in de regeling vrijetijdswerk bouw je geen enkel recht op naar het 'statuut', werkloosheid of pensioen.

Wet
Hier de volledige wettekst


 

Onbelast bijverdienen: wijzigingen, 30 oktober 2018

Werknemers die minstens 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen sinds 15 juli 2018 tot € 6.130 per jaar (bedrag 2018) bijverdienen voor klusjes die zij uitvoeren. Het bijklussen is mogelijk via verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Indien er voldaan wordt aan alle voorwaarden, zullen de inkomsten niet belast worden. Er zijn evenmin RSZ-bijdragen verschuldigd. De regelgeving werd bijgestuurd. Hierbij een overzicht van de voornaamste bepalingen.

 1. Lijst toegestane activiteiten verenigingswerk

Verenigingswerk is enkel mogelijk voor een aantal limitatief opgesomde activiteiten. Deze lijst werd nu aangepast. Zo is verenigingswerk niet meer mogelijk voor jeugdbewegingen en activiteiten van speelpleinwerking. Ook enkele andere activiteiten werden verduidelijkt. Dit resulteert in de volgende lijst:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur;
 • persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen;
 • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
 • gidsen of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur;
 • de vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
 • begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats van de school;
 • hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs.
 • hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector;
 • met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

 

Maximale vergoeding

In het kader van de bijkluswet mag er tot € 6.130 per jaar (bedrag 2018) bijverdiend worden vrij van belastingen en RSZ. Dit bedrag geldt voor de 3 pijlers samen (verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie).

De inkomsten uit verenigingswerk en diensten van burger aan burger mogen niet meer dan € 510,83 per maand bedragen (bedrag 2018).

De huidige wetswijziging geeft de regering voortaan de mogelijkheid om de maandgrens op te trekken voor bepaalde activiteiten onder bepaalde voorwaarden. Het jaarbedrag blijft echter wel van toepassing.

Wanneer een verenigingswerker actief is in meer dan één categorie van verenigingswerk waarvoor een verhoging geldt, zal hij rekening moeten houden met de bovengrens van de categorie met de hoogste bovengrens waarin hij actief is.

 1. Versoepeling verbodsbepalingen

Al wie door een arbeidsovereenkomst, statutaire aanstelling of dienstverleningsovereenkomst verbonden is met een vereniging kan geen verenigingswerk doen voor dezelfde vereniging. Ook een persoon die al bij de vereniging tewerkgesteld is als uitzendkracht, tijdelijke werknemer (vervanging of inzet bij tijdelijke vermeerdering van het werk) of als werknemer die ter beschikking werd gesteld door de vereniging komt niet in aanmerking.

Dit verbod is van toepassing tot één jaar na de beëindiging van de professionele samenwerking, behalve indien het ging om een tewerkstelling als student of voor een gepensioneerde.

Hierin komt nu een versoepeling. Het verbod is niet meer van toepassing voor personen die het voorgaande jaar vrijgesteld werden van de betaling van sociale bijdragen wegens een tewerkstelling van maximum 25 dagen in de vereniging of organisatie.

Bron: Wet van 30 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1), B.S. 12 november 2018.

 


Nog vragen? 
CONTACTEER ons

#vrijetijdswerk #muzieklessen #bijklussen

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.