Fiscaliteit, bedrijfsvoorheffing prijzen en subsidies kunstenaars (P)

Prijzen, subsidies, renten of pensioenen vermeld in artikel 90, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

"Artikel 90, WIB 1992 2° : prijzen en gedurende twee jaar ontvangen subsidies, voor de schijf boven 4.000 euro (geïndexeerd bedrag), en andere subsidies, renten of pensioenen die door Belgische of vreemde openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerken zijn toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, met uitzondering van de sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldiging van bewezen diensten en beroepsinkomsten zijn. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, de prijzen en subsidies vrij die zijn toegekend door de instellingen die Hij erkent;"

7.2 Grondslag en tarief
De bedrijfsvoorheffing bedraagt 18,17 pct. van het bruto bedrag voor de prijzen, subsidies, renten of pensioenen die Belgische of buitenlandse openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerken in België betalen of toekennen aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, met uitzondering van de sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldiging van bewezen diensten en beroepsinkomsten zijn.

Evenwel bedraagt de bedrijfsvoorheffing 26,75 pct. van het bruto bedrag voor de prijzen, subsidies, renten of pensioenen die Belgische openbare machten of openbare instellingen betalen of toekennen aan geleerden, schrijvers of kunstenaars die niet-inwoner zijn, met uitzondering van de sommen die betaald of toegekend zijn als bezoldiging van bewezen diensten en beroepsinkomsten zijn. 

7.3 Vrijstelling
Met betrekking tot de prijzen en de gedurende twee jaar betaalde of toegekende subsidies is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de eerste schijf van 4.000 EUR.
Bovendien zijn de prijzen en subsidies niet aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen, indien zij overeenkomstig artikel 53 van dit besluit zijn vrijgesteld. 

(Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing van toepassing vanaf 1 januari 2018)

Art 53, WIB 1992
 Art. 53. § 1. Zijn vrijgesteld bij toepassing van artikel 90, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de prijzen en subsidies die aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoen :
  1° uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke inspanningen mogelijk maken op het stuk van het wetenschappelijk onderzoek, de kunsten of de letteren;
  2° toegekend zijn in omstandigheden die aan de geleerden, aan de schrijvers en aan de kunstenaars ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voortzetting of de uitvoering van hun studies, opzoekingen, werken of kunstuitingen;
  3° belangeloos worden toegekend, derwijze dat iedere staat van afhankelijkheid van de verkrijger tegenover de schenker en elke compensatie ten voordele van deze laatste uitgesloten is;
  4° noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gefinancierd worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, die op één of andere wijze voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde werken, opzoekingen, studies of kunstuitingen.
  § 2. Zijn erkend bij toepassing van hetzelfde artikel :
  - de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, (de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,) de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten; <KB 1994-10-07/34, art. 1, 008; Inwerkingtreding : 01-01-1992>
  - de koninklijke academiën;
  - de universiteiten;
  - het Nationaal fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek;
  - het instituut voor Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw;
  - de Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth;
  - het Francqui-Fonds;
  - de Universitaire Stichting;
  - de Studerende Jeugd;
  - de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth;
  - de Nobelstichting te Stockholm;
  - de Stichting Artois/Baillet-Latour te Leuven;
  - de Fondation Alexandre et Gaston Tytgat;
  - het Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management;
  - de Fondation rurale de Wallonie;
  - de Stichting Balzan-Prijs te Milaan;
  - het Belgische Werk tegen Kanker;
  - de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie;
  - de Wolf-Stichting te Herzlia (Israël);
  - de Vereniging voor Economie;
  - de Fondation économique et sociale du Brabant wallon;
  - de Vereniging voor Kankerbestrijding;
  - de Stichting van Gysel;
  - de Stichting Nany Philippart.
  (- la Fondation Rik & Nel Wouters Stichting;
  - de Fondation René De Cooman;
  - de European Organisation for Research and Treatment of Cancer Foundation;
  - de Robert Koch Stiftung;
  - de Heineken Stichting;
  - de Stichting Alfred Heineken Fondsen.) <KB 1993-12-13/39, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-1991 en 01-01-1992>
  (- la Fondation Prix Willy et Marcy De Vooght.) <KB 1996-10-17/38, art. 1, 029; Inwerkingtreding : 21-11-1996>
  (- het Centrum voor Studie en Behandeling van Gezwelziekten te Gent.) <KB 1999-06-09/44, art. 1, 054; Inwerkingtreding : 01-01-1997>
  (- de Fondation Philippe Wiener - Maurice Anspach.) <KB 2001-09-05/52, art. 1, 082; Inwerkingtreding : 08-10-2001>
  (- de wetenschappelijke Stichting van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.) <KB 2002-06-26/43, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-1998>)
  (- de Belgische Federatie tegen Kanker.) <KB 2003-03-10/32, art. 1; Inwerkingtreding : 01-01-1999>

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.