Disclaimer

Disclaimer - Privacybeleid - Intellectuele eigendomsrechten


Disclaimer
Deze website is eigendom van Artists United vzw. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Artists United levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal Artists United de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Artists United kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Artists United geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Artists United kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Artists United verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Privacybeleid

Artists United hecht belang aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR regelgeving.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Artists United en haar Dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming.
Artists United heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. U heeft steeds het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Artists United kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, kan het gebeuren dat wij je vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van Artists United VZW of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met eventuele andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijks beschikken.

Artists United vzw verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten, je je actief hebt aangemeld als lid of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
Voor- en achternaam, mailadres, naam van organisatie indien van toepassing, adresgegevens, telefoonnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
Facturatie- & bankgegevens

Onze website en/of vzw heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artistsunited.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Artists United verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het kunnen verzenden van nieuwsbrieven aan leden of ingeschrevenen.
Het kunnen informeren over een activiteit waar een deelnemer zich voor heeft aangemeld.
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren
Het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Artists United, bijvoorbeeld facturering.

Artists United neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Artists United bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:
Leden: Tot 12 maand nadat het het lid zich afmeldt
Deelnemers: tot maximaal twee jaar nadat de deelnemer voor het laatst heeft deelgenomen aan een activiteit.

Artists United vzw deelt jouw persoonsgegevens (deels) met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij het organiseren van bijeenkomsten, waarbij we bij inschrijving aangeven of en welke gegevens gedeeld worden en vragen we op dat moment ook nadrukkelijk toestemming. We delen gegevens ook om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens worden door Artists United vzw steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald.
Medewerkers van Artists United zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens in overeenstemming met de AVG dienen te behandelen. Voor zover Artists United derden inhuurt ter uitvoering van werkzaamheden sluit zij met hen een overeenkomst van opdracht waardoor geheimhouding van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens voldoende is gewaarborgd.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Artists United of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw privacy rechten
Abonnees, bezoekers, partners hebben het recht op inzage in de eigen persoonsgegevens, recht om gegevens over te dragen , recht op ‘vergetelheid’, oftewel het verwijderen van persoonsgegevens en het recht om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen. Daarnaast hebben ze het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 18 AVG) en kunnen ze bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens. Artists United vzw houdt zich daarbij aan de in de AVG gestelde reactietermijnen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@artistsunited.be.  We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek. Servaas Le Compte is de Functionaris Gegevensbescherming.

Beveiliging van persoonsgegevens
Artists United neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artistsunited.be.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op uw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, weigert of verwijderd, maar ArtistsUnited kan de behoorlijke werking van de website in dat geval niet garanderen. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Artists United of rechthoudende derden.


Wijzigingen
​Artists United vzw behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing van dit beleid zal via onze website bekend worden gemaakt.

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.