Nieuw kunstenaarsstatuut: tussen waarheid en verzinsels

Nieuw kunstenaarsstatuut: tussen waarheid en verzinsels

MOET je 65.400 euro bewijzen om het nieuwe kunstwerkattest te bekomen: Klaar en duidelijk NEEN.
Dat wel beweren is het moedwillig verspreiden van foute info door sommigen; en dat enkel en alleen om de volledige hervorming van het nieuwe kunstwerkersstatuut te torpederen.

NIEUWE SYSTEEM

In het nieuwe ‘kunstwerkersstatuut is er een tweetrapsraket systeem :
1. Attest dat toegang geeft tot de uitzonderingsregels in de werkloosheid ;
2. Specifieke regels in de werkloosheid voor kunstwerkers.

ATTEST

Men moet om een eerste maal het ‘attest plus’ te bekomen :
- ofwel 5.418 beroepsinkomsten aantonen op 2 jaar plus een dossier indienen bij de nieuwe Commissie;
- ofwel 13.546 € op 5 jaar beroepsinkomsten aantonen plus een dossier indienen bij de nieuwe Commissie;
- ofwel 65.400 € beroepsinkomsten aantonen en GEEN bijkomende dossier indienen (dus een automatisatie).
- Afwijkende regeling voor beginners met een artistiek diploma van het hoger onderwijs of een gelijkwaardige opleiding: 300 € plus een loopbaanplan indienen.

De nieuwe Commissie zal voor 50% bestaan uit mensen uit de sector (in tegenstelling met de situatie vandaag met de huidige Commissie). Sommigen vinden dit nog steeds niet voldoende. Is dat een gebrek aan vertrouwen in hun eigen collega’s?

We zijn het er allemaal over eens dat dit bedrag voor de automatisatie te hoog ligt (want met dergelijk hoog bedrag zal er nauwelijks een automatisatie zijn) en dat is ook meegedeeld onder meer door Artists United maar evengoed door UPACT, Acteursgilde, Muziekgilde, SOTA, .. aan de bevoegde kabinetten. Hier wachten we af of en hoe dit bedrag kan aangepast worden.

Diegenen die nu het statuut hebben zullen automatisch het attest plus een eerste maal verkrijgen voor een periode van 5 jaar. Dat staat nu reeds in de ontwerp wetteksten. (*)

De verlenging van het attest is trouwens makkelijker dan het attest de eerste maal verkrijgen:
- ofwel 4.515 € op 5 jaar beroepsinkomsten aantonen plus een dossier indienen bij de nieuwe Commissie;
- ofwel 2.709 € op 3 jaar beroepsinkomsten aantonen plus een dossier indienen bij de nieuwe Commissie. Dat is dus 900 € op een jaar.
Onder dat bedrag gaat men er inderdaad van uit dat men niet professioneel bezig is.

WERKLOOSHEID

VERGELIJKING
In het HUIDIGE SYSTEEM moet men in de werkloosheid:
- eerst 312, 468 of 624 dagen (afhankelijk van de leeftijd, op 21 maand, 33 maand of 42 maand ) of overeenstemmend bedrag taakloon bewijzen voor de toelaatbaarheid. Dat geeft 12 maanden ‘eerste periode’ (geen daling van de uitkering );
- dan 156 dagen of overeenstemmend bedrag taakloon op 18 maand bewijzen voor de neutralisatieregel;
- dan elk jaar 3 prestaties PLUS de controle op geschikt werk door VDAB of Actiris (= bij elke controle 156 dagen kunnen aantonen op 18 maand waarvan minsten 104 artistiek of technisch-artistiek).

Dat wordt in het NIEUWE SYSTEEM:
- eerst 156 dagen of overeenstemmend bedrag taakloon voor de toelaatbaarheid op 24 maand. Dat geeft dan 36 maanden een ‘eerste periode (geen daling van de uitkering);
- verlenging: 78 dagen of overeenstemmend bedrag taakloon voor neutralisatieregel bewijzen op 36 maand.
Als men dat bewijst GEEN verdere controle en geen verplichting 156 dagen te kunnen aantonen zoals in het huidige systeem ‘controle gepast werk’...

Dit alles te bewijzen met de conversieregel (waarbij brutoloon omgezet wordt in een aantal dagen, dus makkelijker aantoonbaar).
Zie de vergelijkende tabel ook via deze link.

FAKE NEWS ALOM

Er is een kleinere groep kunstwerkers (**) die alles bij het oude wil laten omdat hen dat toevallig in hun regio beter uitkomt. Dat wil ook zeggen die die personen in 1 beweging alle verbeteringen in het nieuwe statuut in de vuilbak gooien. Tot daar de solidariteit. Verbazingwekkend dat men dan luid roept dat men de belangen van de kunstenaars wil verdedigen. Quod non.
Informeer je dus; geloof niet alles wat op Facebook circuleert over deze materie. En weet dat sommige vakbondsverantwoordelijken tégen een verbetering van de regels in het nieuwe nieuwe ‘statuut’ zijn en dus een eigen hidden agenda hebben. Zie ook deze link.

(**) Het gaat over bepaalde kunstenaars die het geluk hadden niet of veel minder gecontroleerd te worden zoals wel veelvuldig in Vlaanderen gebeurt en die dus liefst alles bij het oude willen laten. Omdat ze nu elk jaar er van af zijn met 3 prestaties aan te tonen (art. KB 116§5) en tot voor kort niet gecontroleerd werden op gepast werk (art. MB 31) waar men telkens 156 dagen voor moet kunnen bewijzen om een niet-artistiek jobaanbod te kunnen weigeren).

(*) Art. 30. – § 1. De personen op wie, bij de inwerkingtreding van dit besluit, artikel 116, § 5 of artikel 116, § 5bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering van toepassing is wegens het uitoefenen van artistieke activiteiten of wegens het uitoefenen van technische activiteiten in de kunstensector, wordt automatisch het kunstwerkattest “plus” zoals bedoeld in artikel 12, §8 toegekend, met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Art. 30. §1er.Les personnes auxquelles s’appliquent, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’article 116, § 5, ou l’article 116, § 5bis, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en raison de l’exercice d’activités artistiques ou en raison de l’exercice d’activités techniques dans le secteur des arts, se verront automatiquement délivrer l’attestation du travail des arts « plus » telle que visée à l’article 12, §8, avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour une durée de validité de 5 ans.


 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.