Conditions générales

Introduction

Artists United asbl défend et soutient indépendants, créatifs, des artistes et des techniciens dans le secteur artistique et créatif .
- Nous travaillons avec et pour les personnes dans le secteur .
- Notre point de départ est toujours vos intérêts et vos objectifs.
- Sur base des informations disponibles, la réglementation, la législation, et sur la base des informations que vous fournissez, nous fournissons des conseils.
- Les membres sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils fournissent au sujet des conseils personnels, tels que les dates, les montants, etc.
- Artists United asbl souscrit le Creative Fair Play et aussi le Code des Pratiques Justes (Fair Practice) de Kunsten '92. Le Code met l'accent sur des valeurs et principes afin d'obtenir des relations correctes en accordant de l'attention aux meilleures relations professionnelles entre employeurs, clients, employés et entrepreneurs. 


 

Algemene Voorwaarden

1. Definities
a) Dienstverlener: Artists United VZW met zetel gevesitgd te Putsesteenweg 61, met ondernemingsnummer BE0431.920.511 (web: www.artistsunited.be, e-mail: info@artstsunited.be)
De Dienstverlener is conform de wettelijke vereisten afdoende verzekerd bij NV Vanbreda voor BA beroep en BA uitbating. De Dienstverlener is een onafhankelijke belangenvereniging en adviesverlener voor iedereen die werkt of tewerkstelt in theater, dans, beeldende kunst, televisie, film, literatuur en muziek.
De Dienstverlener werkt samen met o.m. Paypro Services cvba en Instrumentenfonds vzw (Samenwerkende ondernemingen). Indien een lid van een Samenwerkende onderneming beroep doet op diensten, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing
b) Diensten: Dit kan elke vorm van advies en begeleiding zijn door de Dienstverlener aan de Opdrachtgever. Van Statuut van de Kunstenaar tot advies over en professionele oplossingen voor tewerkstellingen, betalingen en administratief werk. De Dienstverlener verdedigt en ondersteunt freelancers, creatieven, kunstenaars en technici in de artistieke & creatieve sector. De Dienstverlener verleent eveneens diensten aan bedrijven, producenten, orkesten, groepen in het kader van  productie, administratie en logistieke begeleiding van een project of uitvoering van artistieke prestaties.
c) Opdrachtgever: Leden (*) en gebruikers, m.n. iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van de Dienstverlener, al dan niet aangesloten als lid bij de Dienstverlener of een van de Samenwerkende ondernemingen.
(* ) Het gaat hier over toegetreden leden, ook wel niet-effectieve leden genoemd.
2. Toepassing: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van diensten door de Dienstverlener of haar Samenwerkende ondernemingen, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die door de Opdrachtgever op welk ogenblik ook worden meegedeeld. Eventuele afwijkende voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door de Dienstverlener aanvaard worden. Elk verzoek door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener betekent de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden.
3. Verzoek Opdrachtgever & Annulatie: De verzoeken om diensten en overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten op de zetel van de Dienstverlener, ongeacht via welk medium (papier, elektronisch of telefonisch). Elk verzoek om advies of bijstand is vanaf de aanvaarding door de Dienstenverlener definitief en niet onderworpen aan een herroepingstermijn.  
Indien de Opdrachtgever enige annulatie doet, is de Dienstverlener gerechtigd op een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd facturatie voor alle tot dan geleverde prestaties voor diensten en gedane kosten en desgevallend een schadevergoeding voor geleden schade voor zover deze de verbrekingsvergoeding overtreft. Eventueel reeds betaalde sommen (vb. lidgeld of voorschot) zijn integraal verschuldigd en kunnen niet worden teruggevorderd.
4. Informatie: De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die hij aan de Dienstverlener meedeelt en op basis waarvan de Dienstverlener haar diensten verstrekt (vb. i.v.m. persoonlijke adviesvragen, data, bedragen, overeenkomsten, etc.). De Opdrachtgever verbindt er zich toe om alle informatie die noodzakelijk of nuttig is in het kader van de dienstverlening, onverwijld te verstrekken aan de Dienstverlener.
5. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de onjuiste uitvoering van de diensten indien dergelijke uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de Opdrachtgever. Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de Opdrachtgever, kan een bedrag worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk.
6. Vertrouwelijkheid en privacy: Partijen verbinden zich ertoe om de informatie waartoe zij toegang hebben verkregen, niet aan derden mee te delen en deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de betrokken Diensten. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de Dienstverlening. De persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden zonder toestemming. De Opdrachtgever heeft steeds het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.
Persoonlijke adviesvragen zijn enkel zichtbaar in het persoonlijke account van de Opdrachtgever en zichtbaar voor de administrator en de adviesverlener die de vraag dient te beantwoorden.
7. Dienstverlening: De Dienstverlener spant zich in om de overeengekomen diensten te verlenen met de gepaste zorgvuldigheid en volgens de regels van de kunst, in overeenstemming met de toepasselijke beroepsregels en wetsbepalingen. De Dienstverlener stelt volgens eigen keuze de persoon aan voor de uitvoering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Dienstverlener kan voor de uitvoering van haar dienstverlening beroep doen op derden, onder haar specifieke leiding en verantwoordelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Opdrachtgever zal geen gezag uitoefenen over de betrokken personen van de Dienstverlener.
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor een dossier te aanvaarden of niet te aanvaarden. 
8. Toegetreden leden hebben steeds recht op een eerstelijns advies. Tweedelijns advies zoals uitgebreide hulp met het kunstenaarsstatuut, berekeningen ivm werkloosheidsdossiers, advies ivm contracten, ivm correspondentie van RVA of RSZ, juridisch advies of andere diensten, kan het onderwerp zijn van bijkomende voorwaarden. 
9. Prijzen en betaling: 
- De lidgelden van de vzw zijn transparant en consulteerbaar op de website. Voor advies aan niet-leden worden de prijzen vermeld in de afzonderlijke overeenkomst met de Opdrachtgever.
- Lidgelden zijn niet terugbetaalbaar. Als lid sluit men zich telkens aan voor één periode van naar gelang de keuze per maand of voor 1 jaar en dit kan niet onderbroken worden of vroegtijdig stop gezet worden.
- Indien van toepassing/indien er gefactureerd wordt: Facturen moeten betaald worden binnen de  30 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8%, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 25 euro. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

De Dienstverlener houdt zich het recht voor om de uitvoering van lopende opdrachten te schorsen tot gehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht op schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om te betalen na verstrijken van de vervaldag en na  verstrijken van een bijkomende termijn van vijftien dagen na daartoe per aangetekende brief door de Dienstverlener in gebreke te zijn gesteld, houdt de Dienstverlener zich het recht voor om de opdracht en overeenkomst te annuleren en alle openstaande de kosten en prestaties van diensten te factureren, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De overeenkomst wordt alsdan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden.
Facturen moeten worden betwist uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen die volgen op de ontvangst van de factuur. Na die termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
10. Termijn: Een eventuele voorziene uitvoeringstermijn heeft een louter indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding.
11. Aansprakelijkheid: De Dienstverlener is slechts aansprakelijk in geval van bedrog of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener is beperkt tot de vergoeding van de directe materiële schade en beperkt tot hetgeen maximaal wordt gedekt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar, onverminderd eventuele andersluidende bepalingen tussen partijen. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte materiële of immateriële schade, winst- of inkomensderving. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor interventies van derden, waaronder ook de Samenwerkende ondernemingen.
12. Overmacht: De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, die hetzij de Dienstverlener zelf, hetzij haar samenwerkende ondernemingen of leveranciers raken, en dit ongeacht of deze gebeurtenissen al dan niet voorzienbaar zijn geweest.
13. Intellectuele rechten: Elke Partij zal alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij eerbiedigen. Niets in deze overeenkomst kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft de Dienstverlener titularis van de intellectuele eigendomsrechten op alle in uitvoering van de Diensten gecreëerde en/of meegedeelde schetsen, ontwerpen, afbeeldingen, ideeën, teksten of enig ander materiaal dat, of documentatie die in het kader van de Diensten werd gecreëerd of meegedeeld, inclusief het afgeleverd resultaat en ongeacht de voorlopige of definitieve aard daarvan. De Dienstverlener kan deze ook gebruiken voor de uitvoering van Diensten voor derden.
14. Splitsbaarheid: Indien een artikel van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Alle overeenkomsten afgesloten met de Vennootschap worden beheerst door Belgische recht. De rechtbanken en hoven te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd.


Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank bevoegd voor de maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu.odc. Wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.