VZW, wet 2019 leidraad (P)

Nieuw wetboek vzw
Eigenlijk gaat het over het nieuwe 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'
Dit werd goedgekeurd op 28/02/2019. De vzw-wet van 1921 wordt dus vervangen door dit nieuwe wetboek.

 • nieuwe definitie van de vzw 

VZW :  “Art. 1:2. Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”

 • Met 2 of 3? 

Men kon reeds een raad van bestuur hebben met slechts 2 leden, maar volgens de oude wetgeving moest de Algemene Vergadering altijd minstens 1 lid meer hebben. Dat is niet meer verplicht.
Het bestuur moet uit 3 personen bestaan, natuurlijke of rechtspersonen, behalve wanneer de VZW slechts twee leden heeft, dan kunnen er 2 bestuurders zijn. 
Deze wijziging betekent ook dat de Algemene Vergadering uit evenveel personen kan bestaan als de raad van bestuur, nu 'bestuursorgaan' genoemd.
Van al deze personen vermeld je in het benoemingsbesluit: naam (voornaam, familienaam), adres. (Geboortedatum en -plaats zijn sedert het WVV niet langer vereist).

 • WEL winst, GEEN winstuitkering of vermogensvoordeel

Verenigingen mogen alle activiteiten verrichten, inclusief commerciële activiteiten. Men mag echter enkel winst maken in functie van het belangloos doel van de vzw.
Vzw’s mogen geen winst of vermogensvoordeel uitkeren. Dit mag ook niet onrechtstreeks. Met onrechtstreekse wordt bedoeld elke verrichting waardoor de activa dalen of passiva stijgen en waarvoor de vzw geen tegenprestatie ontvangt of een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie.

 • Te commercieel?

Net zoals vroeger dient men er ook over te waken dat men niet door de fiscus zal beoordeeld worden als commerciële organisatie. En dus onderworpen zou worden aan de vennotschapsbelasting! Dus het commerciële dient steeds een bijkomstige aard te hebben.  

 • GEEN 'Maatschappelijk doel' meer maar WEL 'belangeloos doel'

Zorg in de statuten voor een duidelijke en voldoende gedetailleerde omschrijving van het belangeloos doel van de vzw en van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Er moet dus neergeschreven worden op welke wijze (voorwerp) het belangeloos doel wordt nagestreefd. Ook hier geldt net zoals vroeger dat dit doel voldoende wordt beschreven; te vaag zijn wordt hierbij best vermeden.

 • Schriftelijk beslissingen nemen

Het bestuursorgaan kan een schriftelijke besluitvorming houden. Indien unaniem (éénparigheid van stemmen) kan er schriftelijk beslist worden. De bestuurders moeten dan niet meer fysiek aanwezig zijn. (Let op met uitzonderingen van besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten).
De verslagen van het bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Dit laatste zou al een best practice moeten geweest zijn ook onder de oude wetgeving.

 • Verhuis van zetel

De statuten moeten minstens het Gewest bepalen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. Zij kunnen ook het adres bepalen.
Als de maatschappelijke zetel verplaatst wordt (verhuis) binnen hetzelfde gewest is er geen statutenwijziging nodig. Als het adres is opgenomen in de statuten of men verhuist naar een ander gewest is er wel een statutenwijziging nodig.

 • Huishoudelijk reglement wordt nu Intern reglement

De VZW kan ( maar moet niet) een intern reglement opstellen (via het bestuursorgaan mits statutaire machtiging). Dit intern reglement (plus elke wijziging) dient aan de leden te worden meegedeeld. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan de verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

 • ‘kleine vzw’s’ en ‘micro-vzw’s’

Dit is  vooral belangrijk ivm de verplicht te voeren soort boekhouding dat men moet volgen. 
Kleine vzw’sniet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren):
- jaargemiddelde werknemers: maximaal 50 VTE
- jaaromzet exclusief BTW:  9.000.000 euro
- balanstotaal: 4.500.000 euro  
-> vereenvoudigde boekhouding, overeenkomstig een door de Koning vastgelegd model.

Ongeacht een kleine vzw een enkelvoudige of dubbele boekhouding voert, moet de neerlegging van een kleine vzw gebeuren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering, op voorwaarde dat de kleine vzw voldoet aan onderstaande voorwaarden van een vereenvoudigde boekhouding

Voorwaarden voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding : niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
- jaargemiddelde van maximum 5 werknemers;
- in totaal 334.500 euro aan andere dan niet recurrente ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
- in totaal 1.337.000 euro aan bezittingen;
- in totaal 1.337.000 euro aan schulden. 

Als de kleine vzw niet voldoet aan die voorwaarden van een vereenvoudigde boekhouding, dient de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België, binnen de dertig dagen na de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.

Microvzw’sniet meer dan één van de volgende criteria overschrijden (gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren):
- jaargemiddelde van het aantal werknemers maximaal 10 VTE
-  jaaromzet exclusief BTW:  700.000 euro
- balanstotaal: 350.000 euro  

 • Jaarrekening

Het indienen van de jaarrekeninbg moet gebeuren 30 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.
Kleine vzw's en microvzw's doen dit via de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Andere vzw's bij de Nationale Bank.

 • Begroting

Een vzw dient ook een jaarlijkse begroting te laten goedkeuren. De begroting stippelt het budgettair beleid uit van de Algemene Vergadering waarbinnen het bestuursorgaan dient te opereren en te opereren binnen dat finacnieel kader.

Men kan tijdens het jaar ook regelmatig evalueren. Dat toont ook nogmaals aan dat een bestuursorgaan best op regelmatige tijdstippen vergadert. Men kan om deze begroting op te stellen op basis van de historiek van de vzw werken. Dat verleden kan eventueel een richtsnoer vormen, aslook de te realiseren plannen van de vzw voor het komende jaar. Hetzelfde met de opbrengsten zoals inkomsten uit lidgelden, benefiet acties, sponsoring of eventuele subsidies enz. 

Men kan bij een deficit ook best aantonen en notuleren in een verslag wat het eventuele deficit verzoorzaakte, een motivatie en dergelijke meer toelichten. 

 • Timing

Vanaf 1 mei 2019 geldt de nieuwe wet voor elke nieuwe VZW die wordt opgericht. 
Voor bestaande vzw’s wordt de wet van toepassing vanaf 1 januari 2020. De algemene vergadering kan beslissen om zich al vroeger aan de bepalingen van de nieuwe wet te onderwerpen. 
Als de vzw hiervan geen gebruik maakt, is ze wel verplicht om bij elke statutenwijziging na 1 januari 2020 de statuten aan te passen aan de nieuwe wet.  De statuten moeten ten laatste in overeenstemming zijn met de nieuwe  wet tegen 1 januari 2024.

 • Vergeet de UBO niet

Op 30 september 2019 gaat de verplichting van kracht dat elk bedrijf en ook elke vzw haar uiteindelijke begunstigden moet registreren via een zogenaamd UBO (Ultimate Beneficial Owners) aangifte. Het doel hiervan is anti-witwas en, het sneller opsporen van terroristen.
Doorgaans zijn kunstenaars die een vzw oprichten geen terroristen en lijkt het voor een vzw wat vreemd om een UBO in te dienen: een vzw heeft een doelstelling zonder winstuitkering en geen individuele begunstigden, maar toch geldt deze verplichting ook voor vzw's. Vergeet dus niet te voldoen aan deze UBO verplichting als je een vzw hebt. 
Nuttige link: https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/controle-financi%C3%ABle-2/ubo

Leden van Artists United; zie voordelen waaronder als lid voordelig werken via een boekhoudkantoor met kennis van zaken van de artistieke sector.

Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurders/zaakvoerder(s) om te zorgen voor de online registratie bij FOD Financiën. De deadline hiervoor is 30 september 2019. UBO-registratie zelf doen: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register
FOD Financiën stelde een handleiding op die u kan helpen bij het invullen van de registratie:https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger.pdf
 

 • Welke formulieren

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel moeten hiervoor speciale formulieren gebruiken.
Er zijn twee formulieren voor de verenigingen en twee voor de ondernemingen: formulieren_voor_de_neerlegging_van_teksten

NIEUWE VERENIGING

RECHTSTOESTAND

Aantal exemplaren

Te gebruiken formulieren

 

Identificatie KBO-BS

Bekendmaking Belgisch Staatsblad

Bijkomende gegevens Kruispuntbank Ondernemingen

Neerlegging oprichting op papier via Rechtbank van Koophandel

1 exemplaar van de oprichtingsakte en akte van de benoeming van de bestuurders +
2 x Formulier I

Formulier I – Luik A

 

Formulier I – Luik B Bekendmaking van de oprichtingsakte en identiteit van de bestuurders

Formulier I – Luik C

Neerlegging oprichting online via
e-griffie of e-depot (notaris)

1 exemplaar van de oprichtingsakte en akte van de benoeming van de bestuurders

Via toepassing

Formulier I – Luik B Tekst oprichtingsakte en benoeming opladen via toepassing

Via toepassing

 

BESTAANDE VERENIGING

RECHTSTOESTAND

Aantal exemplaren

Te gebruiken formulieren

Identificatie KBO-BS

Bekendmaking Belgisch Staatsblad

Bijkomende gegevens Kruispuntbank Ondernemingen

Wijziging raad van bestuur/dagelijks bestuur/vertegenwoordiger

1 kopie van de akte voor het dossier + 2 x Formulier I en II

Formulier I – Luik A

 

Formulier I – Luik B (de vermeldingen bepaald in artikel 9 van de wet vermelden)

Formulier II

 • -  Luik A 1° en 2°
 • -  Luik C 3° en/of 4°

(Meerdere luiken C kunnen indien nodig gebruikt worden)

Statutenwijziging

1 kopie van de akte voor het dossier + 2 x Formulier I en desgevallend II

Formulier I – Luik A

Formulier I – Luik B

Desgevallend Formulier II

 • -  LuikA1°en2°
 • -  Luik C 2° (indien

verstrijken duur van de VZW) en/of 5° (indien wijziging datum boekjaar)

Statutenwijziging (wijziging van benaming en/of zetel)

1 kopie van de akte van het dossier +

2 x Formulier I en II

Formulier I – Luik A

Formulier I – Luik B

Formulier II
- Luik A 1°, 2° (nieuwe

benaming opgeven)

en/of 4° (nieuw adres) - Luik C

HANDTEKENING

 • Elk formulier moet ondertekend worden door een persoon die gemachtigd is de VZW of de private stichting te verbinden.
  Deze handtekening wordt aangebracht onderaan luik C van Formulieren I en/of II of via een elektronische handtekening met EID (e-griffie).
 • Luik B van Formulier I, moet eveneens ondertekend worden, doch enkel op de achterzijde, zodat de handtekening zich niet bevindt op het bekend te maken stuk en er derwijze geen frauduleus gebruik van kan worden gemaakt.
  Op de voorzijde van Luik B van Formulier I, de naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Handtekening op de documenten te plaatsen in het dossier: Deze documenten moeten getekend worden door de perso(o)n(en) die bevoegd zijn de VZW of de private stichting te vertegenwoordigen.

TARIEVEN : Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank is afhankelijk van Uw rechtsvorm, van het onderwerp van Uw akte en van de wijze van neerlegging.
Per rechtsvorm, zijnde of onderneming of vereniging zijn er telkens 3 mogelijke tarieven en een bijkomend gratis tarief. http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.