Statuut, stappenplan (P)

Het 'statuut' is een generalistisch containerbegrip.

Vanaf 1 juli 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een kunstenaarskaart of kunstenaarsvisum op artist@work aan te vragen en dit zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een hernieuwing.
- Verloopt je kunstenaarskaart tussen 15 april en eind december 2023? De Commissie Kunstenaars verlengt deze automatisch tot 31/12/2023. Hierdoor kan je tot het einde van het jaar uitkeringen doen in het kader van de kleine uitkeringsregeling.
- Verloopt je kunstenaarsvisum tussen 1 juli en eind december 2023? De Commissie Kunstenaars verlengt het automatisch tot 31/12/2023.
- Vanaf 1 september 2023 zal het niet langer mogelijk zijn een ZV (zelfstandigheidsverklaring) op artist@work aan te vragen. 

- Ben je van plan om tussen nu en het einde van het jaar te werken onder toepassing van artikel 1 bis, maar beschik je niet over een kunstenaarsvisum en heb je de deadline voor het indienen van je aanvraag gemist, stuur dan een e-mail naar artistes@minsoc.fed.be en de bevoegde administratie informeert je over de te volgen procedure.

We hadden als Artists United samen met UPACT een aantal praktische vragen en bedenkingen gestuurd aan de bevoegde kabinetten. Een aantal bekommernissen werden meegenomen en geremedieerd, bv ivm timing, ivm het nieuwe attest :-)


NIEUWE PROCEDURE:

COMMISSIE KUNSTENAARS WORDT KUNSTWERKCOMMISSIE

De Kunstwerkcommissie is samengesteld uit vertegen¬woordigers van dezelfde organisaties en diensten als die waaruit haar voorganger was samengesteld, met name de professionele kunstensector, de federale administraties, de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties en de werknemersorganisaties.
De verdeling van het aantal mandaten per organisatie wordt wel grondig gewijzigd. Voortaan heeft de professionele kunstensector steeds evenveel mandaten als alle andere organisaties samen. Hiermee wordt er tegemoetgekomen aan de vraag van de kunstensector om beter vertegenwoordigd te zijn in de Kunstwerkcommissie.

Artists United werd ERKEND als kunstenfederatie en mag kandidaten sturen naar de nieuwe Commissie!

KUNSTWERKATTEST - GEEN VISUM MEER, WAT DAN WEL?

Vanaf 1 januari 2024 zal het kunstenaarsvisum niet langer bestaan en wordt dit vervangen door een nieuwe regeling bestaande uit 3 types attesten:

 • Gewoon kunstwerkattest;

 • Kunstwerkattest “plus”;

 • Kunstwerkattest “starter”.

  Als kunstwerker formuleert u een algemene aanvraag. Het is de Kunstwerkcommissie die nagaat voor welk type attest u in aanmerking komt.
  Het kunstwerkattest zal een noodzakelijke voorwaarde vormen om toegang te krijgen tot de diverse regelingen waarin er specifieke regels voor kunstwerkers worden gehanteerd. Wenst u bijvoorbeeld een aanvraag te doen voor een kunstwerkuitkering, dan zal de vereiste zijn dat u over een kunstwerkattest “plus” of “starter” beschikt.

  Uitbreiding toepassingsgebied
  Een kunstwerkattest kan zowel voor artistieke, artistiek-technische als artistiek- ondersteunende activiteiten worden afgeleverd.
  Doorslaggevend is de essentiële bijdrage aan een artistieke creatie of uitvoering waarbij het artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende karakter primeert.
  Bij haar beoordeling houdt de Kunstwerk-commissie rekening met de ontvangen vergoedingen en de tijdsinvestering en, in voorkomend geval, met onzichtbaar werk.

  Wat betekent dit voor mij?

  1. IK HEB AL EEN VISUM

  Heeft u een geldig kunstenaarsvisum op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een gewoon kunstwerkattest.
  De geldigheid van uw kunstwerkattest komt overeen met de geldigheid van uw kaart, met een minimum van 2 jaar.
   U hoeft niets te doen.

  2. IK HEB RECHT OP EEN KUNSTWERKUITKERING

  Is de werkloosheidsreglementering voor kunstwerkers op u van toepassing (= uitkering van de kunstwerkcommissie) op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan ontvangt u automatisch een kunstwerkattest “plus”.
  De geldigheid van uw kunstwerkattest “plus” bedraagt 5 jaar.
    U hoeft niets te doen.

  3. IK HEB NOG GEEN VISUM

  Heeft u nog geen kunstenaarsvisum, is uw visum vervallen, werd uw aanvraag nog niet goedgekeurd of is de werkloosheids-reglementering voor kunstwerkers niet op u van toepassing op het ogenblik van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, dan valt u volledig onder het nieuwe systeem.
   U zal een aanvraag kunnen indienen via het digitaal platform.

  Opgelet: 

  het visum blijft van toepassing tot 31 december 2023. Vanaf 1 juli 2023 is het echter niet langer mogelijk om een kunstenaarsvisum aan te vragen via artist@work. Als u in 2023 alsnog een visum wilt aanvragen, zorg er dan voor dat u op tijd een aanvraag indient. Bij wijze van uitzondering wordt het visum automatisch verlengd tot 31/12/2023 voor personen van wie het kunstenaarsvisum vervalt tussen 1 juli en eind december 2023.

   


ARCHIEF - NIET MEER VAN TOEPASSING: De OUDE 'Kunstenaarsregeling in de werkloosheid, het 'statuut', een stappenplan:

STAP 1 - Toelaatbaarheid
Tijdelijke maatregel tot 31/12/2021, verlenging referteperiode
Hoogte van de uitkering
Bedrag nog wijzigen?
Buitenland
Bestuurder van een VZW
STAP 2 - Neutralisatieregel
Terugkeer naar de eerste periode
STAP 3 - Verlenging van de Neutralisatieregel
Stap 4 - NAJA
PUNT 5 - inkomsten NIET gelijk aan loon & Rechten
PUNT 6: Cumulberekening
PUNT 7: Technicus en ondersteunende functies
PUNT 8: Vakantiedagen aanduiden

 

STAP 1 - Toelaatbaarheid

 • Toelaatbaarheid (KB - Koninklijk Besluit 30): Iedereen, kunstenaar of niet, die zijn toelaatbaarheid (= recht op uitkering) wil bewijzen dient afhankelijk van zijn leeftijd, een aantal arbeidsdagen (als werknemer) te bewijzen. KVR of zelfstandige activiteiten tellen NIET mee.
 • Wanneer men jonger is dan 36 jaar dient men 312 dagen te bewijzen op 21 maand, tussen 36 en 50 jaar zijn dat al 468 dagen op 33 maand en ouder dan 50 is dat 624 dagen bewijzen op 42 maand.
 • Die arbeidsdagen dient men te bewijzen op 21, 33 of 42 maanden voor de uitkeringsaanvraag (voor meer info zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-uitkeringsaanvraag-vereiste-aantal-dagen-l ; zie hier ook de info over GELIJKGESTELDE DAGEN).
  De referteperiode is dus bepaald door de dag van uitkeringsaanvraag (namelijk x maand in de tijd terugkerend vanaf de dag van uitkeringsaanvraag). 
 • Kunstenaars kunnen dit ook bewijzen via taakloon/brutoloon (MB - Ministerieel Besluit 10):
 • Je werkt tegen een taakloon als er geen link is tussen het aantal gepresteerde uren en het loon voor de prestatie. In het contract wordt dus geen melding gemaakt van hoeveel uur je werkte. Een arbeidsdag is in de taakloon berekening gelijk aan 70,86 € (index mei 2022) (69,47 € index april 2022) (66,35 € 01/03/2022) (65,05 - 01/01/2022) brutoloon/taakloon. Dus 312 dagen zijn gelijk aan 22,108,32 € (brutoloon/taakloon).
 • LET OP: op 1 maand kan je maximaal 104 dagen bewijzen (7.369.44 euro brutoloon);
  en op 1 kwartaal maximaal 156 dagen (11.054,16).
  De berekening is gebasseerd op de formule: N x 26 + 78 maximum. ('N' staat voor het aantal maanden dat je werkte in dat kwartaal).
 • Je kan ook een deel in gewone arbeidsdagen bewijzen. Bijvoorbeeld indien je gedurende 1 jaar halftijds les gaf en ook nog eens 11.054,16 euro taakloon verdiende (=156 dagen) heb je samen ook 312 dagen bewezen.
 • Dat is stap 1: het bewijzen van voldoende arbeidsdagen voor je toelaatbaarheid.
 • Je dient een UITKERINGSAANVRAAG in via een uitbetalingsinstelling. Naar keuze via HVW (gratis) of een vakbond (ongeveer 200 euro lidgeld elk jaar).
 • Niet vergeten: Inschrijven als werkzoekende bij VDAB:  https://www.vdab.be/inschrijving

Tijdelijke maatregel tot 31/12/2021, verlenging referteperiode
Maatregel die geldt voor elke aanvraag om een werkloosheidsuitkering als voltijdse werknemer van 1 april 2021 tot 31 december 2021 : langere referentieperiode
decreet van 9 juni 2021 betreffende bepaalde werkloosheidsmaatregelen

Om voor een voltijdse werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen, moet een werknemer normaliter een periode van betaald werk binnen een referentieperiode bewijzen.
Dit hangt af van de leeftijd van de werknemer op het moment van de uitkeringsaanvraag.
Met deze nieuwe maatregel wordt de referentieperiode met 12 maanden verlengd, zodat de werknemer over een langere periode beschikt om het vereiste aantal dagen betaald werk te verzamelen.

De tabel ziet er dus als volgt uit:

leeftijd op de datum van de aanvraag om werkloosheid

Aantal aan te tonen dagen betaald werk

jonger dan 36 jaar

312 dagen (= 12 maanden) in de 33 maanden (ipv 21)  voorafgaand aan de aanvraag

van 36 tot 49 jaar

468 dagen ( = 18 maanden) in de 45 maanden (ipv 33-  voorafgaand aan de aanvraag

van 36 tot 49 jaar

624 dagen ( = 24 maanden) in de 54 maanden (ipv 42)  voorafgaand aan de aanvraag

Let op! Deze maatregel geldt voor elke aanvraag om een werkloosheidsuitkering als voltijdse werknemer van 1 april 2021 tot 31 december 2021
Aarzel dus niet om een aanvraag in te dienen als u denkt over de nodige werkdagen te beschikken met de verlengde referentieperiode.

Hoogte van de uitkering, 2 mogelijkheden

 • Indien je tenminste 4 weken aaneensluitend (*) werkte zal men kijken naar het brutoloon van dat contract (van minstens 4 weken aaneensluitende tewerkstelling). Het loon waarnaar men kijkt wordt begrensd. Momenteel is dit 2.897,58 euro (2022). 
 • Je kan met taakloon gewerkt hebben en dan een contract van 4 weken aaneensluitend hebben. Dan zal men ook kijken naar dit contract van 4 weken aaneensluitend om de hoogte van je uitkering te bepalen.
  Echter: "Wanneer het, gelet op de regelmatigheid van de tewerkstelling, duidelijk een werknemer betreft die een taakloon krijgt, mag de regel van artikel 68 MB  (opmerking: taakloonberekening) worden toegepast indien die gunstiger is voor de werknemer."
 • Indien je werkte met taakloon zal men kijken naar het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de uitkeringsaanvraag. (max 8.692,74 euro brutoloon/taakloon. Hoger mag maar zal uitkering niet meer veranderen.)
  "In die hypothese wordt voor het bepalen van de cijfercode rekening gehouden met het geheel van de loonmassa gelegen in het refertekwartaal. De som van die loonmassa wordt gedeeld door 78 om het gemiddeld dagloon te bekomen.
  Onder 'loonmassa' moet worden verstaan:
  -           De taaklonen,
  -           De gewone bezoldigingen ontvangen als gevolg van tewerkstellingen van minder dan 4 weken,
  -           De gewone bezoldigingen ontvangen in het kader van deeltijdse tewerkstellingen (ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst).
  "
 • RVA zou wel dienen de meest gunstige berekening toe te passen maar daar is regelmatig discussie over.

(*) Wat betekent tewerkstelling gedurende 4 ononderbroken weken?
Dat betekent dat de werknemer gedurende minstens 4 weken verbonden moet zijn geweest door een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever.
Worden gelijkgesteld, de volgende dagen die aansluiten op de tewerkstelling:
- de verbrekingsvergoeding
- het betaald verlof
- de uitgestelde bezoldiging ingevolge de tewerkstelling als leerkracht
- de dagen inhaalrust (verworven tijdens de tewerkstellingsperiode)
- zaterdag - zondag (in het stelsel van de vijfdagenweek)

Bedrag nog wijzigen?

 • Het is zo dat het bedrag van de uitkering vastgeklikt wordt bij de eerste uitkeringsaanvraag (UKA) aan het loon dat men dan verdiende, op het moment van de UKA.
  Een terugkeer naar de eerste periode bv. zal niet met zich meebrengen dat het bedrag van de uitkering verandert.
 • Men kan enkel de basis waarop de uitkering werd berekend veranderen, als men gedurende 2 jaar geen enkele dag uitkering geniet en een volledig nieuwe uitkeringsaanvraag (UKA) doet.
  U hebt geen uitkeringen ontvangen gedurende ten minste 2 jaar, en u hebt in die periode ten minste 4 aaneensluitende weken bij eenzelfde werkgever gewerkt? => de RVA zal het bedrag van uw uitkering vaststellen op basis van het loon van die laatste tewerkstelling. Dat betekent dat het bedrag van uw uitkering naar boven óf naar beneden kan worden herzien.
 • Dat wil zeggen dat wanneer men een UKA deed op een moment dat men een minder gunstig loon had, men vastgeklikt blijft aan een mogelijk vrij laag uitkeringsbedrag. Het is dus BELANGRIJK OP VOORHAND ADVIES TE VRAGEN vooraleer men een uitkeringsaanvraag doet.

Buitenland

Let op: als je in het buitenland werkte, dien je daarna in België 13 weken te werken (vroeger was dit 1 dag maar deze voorwaarde is dus verzwaard).
Behalve als je je gewone verblijfplaats had behouden in België. Bijvoorbeeld je was een grensarbeider. (Je komt dagelijks of minstens wekelijks terug). 
Geen 3 maand:
A. indien u in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland hebt gewerkt (en aldaar onderworpen was), met behoud van uw gewone verblijfplaats (ook genoemd: het ‘centrum van uw belangen’) in België:
- ofwel bent u grensarbeider, dit wil zeggen: u komt dagelijks, minstens wekelijks, terug;
- ofwel verblijft u tijdelijk in het ander land; u keert na afloop van uw tewerkstelling terug; bij terugkeer kunt u uw buitenlandse tijdvakken nog steeds onmiddellijk in aanmerking doen nemen.  Indien u ervoor kiest eerst ginds uitkeringen te vragen en er werk te zoeken, moet u bij terugkeer eerst uw recht op export van uitkeringen uitputten.
B. indien u als gedetacheerde loontrekkende in het buitenland tewerkgesteld was (aangezien dit, op het vlak van sociale zekerheid, Belgische arbeid is).

Bestuurder van een vzw

Let op met bestuurder zijn van een vzw: men mag zogezegd voor eigen beperkte artistieke activiteit, bestuurder van een vzw zijn. Vaak zien we echter dat in de interpretetatie men zeer beperkend met die mogelijkheid omgaat. Wij raden dan ook af van bestuurder van een vzw te zijn en enkel lid van de Algemene Vergadering.
Let alleszins op met een uitkering hebben en bestuurder zijn of met dagelijks bestuur voeren (je kan namelijk ook dagelijks bestuurder zijn zonder een lid van de raad van bestuur te zijn, in opdracht bijvoorbeeld. Ook dit wordt niet zomaar getolereerd door de RVA). Laat je op voorhand informeren!
Artists United pleit al langer om deze restrictieve interpretatie te laten vallen en het wel mogelijk te maken voor kunstenaars om te zetelen in de raad van bestuur van een vzw met artistieke doelstelllingen.
-> U kan via een procedure 'ruling', in de voorwaardelijke wijze vragen wat het gevolg zou zijn wanneer u bestuurder van een vzw bent. In die ruling omchrijft u dan voldoende gedetailleer wat de vzw doet en wat u exact zou doen en of dat combineerbaar is met een uitkering; RVA is daarna gebonden door haar antwoord. Meer info nodig? Contacteer ons: CONTACT.

U oefent een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangewezen door de gemeenschappen of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars uit?
De uitoefening van een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangewezen door de gemeenschappen krachtens de decreten die die sectoren regelen, of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars mag verricht worden met behoud van de werkloosheidsuitkeringen op voorwaarde dat u aangifte doet van dit mandaat bij uw uitbetalingsinstelling en dat de inkomsten die uit het (de) mandaat(en) voortvloeien het bedrag van 1 820,70 euro niet overschrijden (bedrag geldig op 1 januari 2022).

STAP 2 - Neutralisatieregel

 • De Neutralisatieregel bewijzen (vaak verkeerdelijk het 'statuut' genoemd, KB 116 §5 voor kunstenaars en KB 116 §5bis voor technici in de artistieke sector).
 • De uitkering verloopt in periodes. De eerste periode duurt 12 maand. Deze eerste periodes is onderverdeeld in 3 subfases met een lichte daling van het bedrag.
 • Daarna daalt de uitkering naar de tweede periode waarbij de daling van het bedrag groter is. Omdat de wetgever besefte dat kunstenaars in een moeilijke arbeidsmarkt werken die gekenmerkt wordt door korte opdrachten, projecten en kalme periodes, werd de Voordeelregel uitgevonden.
 • Wanneer je op het einde van je eerste 12 maand uitkering (de eerste periode) kan bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek. Dus ja, je mag ook 52 niet-artistieke dagen gebruiken om aan die 156 te komen), dan wordt er 12 maand geplakt aan je eerste periode. Met andere woorden zak je dan niet naar de tweede periode en daalt je uitkering dan niet.
 • 156 dagen of 11.054,16 (index april 2022)) euro via taakloon. Meer info over taakloon vind je hier: www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
 • Men dient te weten dat de eerste periode altijd is  onderverdeeld in 3 subfasen (3 maand, 3 maand en 6 maand).
  Ook de Voordeelregel/Neutralisatieregel verandert niets aan die kleine dalingen van die subfasen in de eerste periode.
  Om de grotere daling te vermijden die gebeurt bij de overgang van de eerste periode naar de tweede periode (na 12 maand), dient men de Voordeelregel aan te vragen of te verlengen.
Neutralisatieregel: In het kader van de coronamaatregelen houden we, wanneer die referteperiode van 18 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 en/of in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, geen rekening met die periode.
Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in die maanden, van maart 2020 tot september 2021 en van januari 2022 tot en met maart 2022 had kunnen uitvoeren.​
 
Verlenging Neutralisatieregel: In het kader van de coronamaatregelen houden we, wanneer die referteperiode van 12 maanden minstens gedeeltelijk gelegen is in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 en/of in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022, geen rekening met die periode. Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in deze maanden, van maart 2020 tot september 2021 en van januari 2022 tot en met maart 2022, had kunnen uitvoeren.
Er zal echter rekening worden gehouden met de prestaties die u in die maanden, van maart 2020 tot september 2021 en van januari 2022 tot en met maart 2022 had kunnen uitvoeren.
Zie ook de update van de VDAB hier : https://artists-united.storychief.io/vdab-past-referteperiodes-aan 
 

Toch gezakt naar de tweede periode? Terugkeer naar de eerste periode

 • Geen probleem: je kan een terugkeer naar de eerste periode doen (KB 116 §1 en 116 §1bis). De parameter is hetzelfde als voor de Voordeelregel: 156 dagen bewijzen (waarvan minstens 104 artistiek of technisch-artistiek)
 • Enkel voor kunstenaars: Je kan die 156 dagen ook bewijzen met taakloon, namelijk 11.054,16 € (indexering mei 2022) is gelijk aan 156 dagen.
 • Technici en ondersteunende functies kunnen de taakloonberekening niet gebruiken en moeten reëel 156 dagen bewijzen.
 • Let op: "De specifieke terugkeer veronderstelt een uitkeringsaanvraag (UA). Die UA moet gelegen zijn na een periode van onderbreking van de vergoedbaarheid van ten minste 4 weken."

STAP 3 - Verlenging van de Neutralisatieregel

 • Verlenging van de Voordeelregel/Neutralisatieregel: Tot nader order kan je de Voordeelregel verlengen met 3 artistieke prestaties. (*)
  Als je op het einde van de reeds eerder verlengde periode (zie stap 2) kan bewijzen dat je minstens 3 artistieke dagen/prestaties hebt gedaan, wordt je periode opnieuw verlengd met 12 maanden.
 • Dit kan jaar na jaar verlengd worden.
 • Let op: zowat elk politiek contact dat we hadden, leerde ons dat men vindt dat 3 dagen te weinig is. (We deden hier samen met andere belangenorganisaties een aantal evenwichtige voorstellen aan de politiek om alle regels in het 'statuut' te verbeteren, zie www.artistsunited.be/nl/content/blog/groot-deel-van-de-sector-doet-een-v...
  (*) Letterlijk zegt de wet: "Het voordeel van het eerste lid wordt op zijn vraag opnieuw toegekend voor twaalf maanden, indien de werknemer in een referteperiode van twaalf maanden, die het verstrijken van het voorheen toegekende voordeel voorafgaat, minstens 3 artistieke prestaties aantoont die overeenstemmen met minstens 3 arbeidsdagen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit". 

STAP 4 - NAJA

 • Bescherming tegen NAJA, niet-artistiek jobaanbod. De kous is niet af na stap 3: heel het systeem van uitkeringen is er uiteraard op gericht om mensen opnieuw toe te leiden naar werk. De enige bescherming tegen een NAJA is om op het moment dat VDAB of Actiris je dergelijke niet-artistieke job aanbiedt, te bewijzen dat je de afgelopen 18 maanden, 156 dagen werkte (waarvan minstens 104 artistiek) (MB 31).
 • 156 dagen in taakloonberekenig is gelijk aan 11.054,16 € (index mei 2022) (10.837,32 index april 2022) (10.350,60 € 01/03/2022).
 • Indien je dus gemiddeld elke maand 8,6 dagen werkte of 609,40 € (index 01/05/2022) euro taakloon/brutoloon gemiddeld per maand verdient, kan men je nooit tot een NAJA verplichten. 
 • Een van de voordelen van wél via taakloon werken is dat je dus makkelijker meer arbeidsdagen kan bewijzen dan wanneer je niet met taakloon werkt.
 • VDAB (of Actiris) kan je op elk door hen gewenst moment een niet-artistieke job of opleiding aanbieden. Telkens op dat moment dien je in de 18 maand daarvoor aan de voorwaarden van de 156 dagen te kunnen voldoen.
 • Zie ook www.artistsunited.be/nl/content/statuut-taakloon-geen-taakloon-voor-nadeel-l
 • LET OP : 
  De wet van 15 juli 2020 - Tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector -  wijzigde MB (ministerieel besluit) art. 31 ivm ‘passende dienstbetrekking’ :
  Deze wet paste dus onder meer de referte periodes aan. Dit geldt ook ivm de 'passende dienstbetrekking’ MB 31. 
  Letterlijk stelt de wet hierover: "Art. 5. De referteperiode van achttien maanden als bedoeld in artikel 31 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering wordt van 13 maart 2020 tot 31 december 2020 opgeschort.” Ondertussen werd dankzij onze tussenkomsten via UPAC-T de wet verlengd tot 31/03/2020, zie www.artistsunited.be/nl/content/statuut-wet-van-15-juli-2020-verlengd
  -> Bij de berekening van de referentieperiode van 18 maanden wordt de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2021 EN van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 buiten beschouwing gelaten.
   

Wat als ik ook niet-artistiek werk doe?

Stel dat je alleen artistieke opdrachten zou doen, dan dien je in taakloon gemiddeld 563,77 euro brutoloon/taakloon per maand te verdienen om nooit een NAJA te moeten aanvaarden.
Dat komt overeen met gemiddeld 8,66 arbeidsdagen op een maand en x 18 is dat 156 dagen.
-> Als je ook niet-artistieke jobs doet, dan kan daarvan maximum 52 dagen gebruiken. 
Dat wil zeggen dat je als je 52 niet-artistieke dagen bewijst, je nog 104 artistieke dagen moet bewijzen. Dat is gemiddeld 5,8 dagen per maand of in in taakloon 410,99 euro brutoloon taakloon (index mei 2022)
plus gemiddeld 3 dagen niet-artistiek per maand, geeft dat samen ook 156 dagen waarvan minsten 104 artistiek.

PUNT 5 - inkomsten NIET gelijk aan loon & Rechten

 • Eigenlijk meer een aandachtspunt. let op met inkomsten niet gelijk aan loon zoals zelfstandige inkomsten (KB 130). Die kunnen maken dat je uitkering daalt of zelfs dat je uitkering moet terugbetalen.
 • men kan zelfstandige in bijberoep zijn in combinatie met een werkloosheidsuitkering.
  - Indien voor een NIET-artistieke activiteit dient men al minstens 3 maand voor de start van de werkloosheidsuitkeringen die zelfstandige activiteit uit te voeren.
  - Indien voor een artistieke activiteit kan men gelijk wanneer die activiteit beginnen uitvoeren. Let op: wel een C1 artiest opnieuw invullen en indienen.
  -> Zelfstandige arbeid telt NIET mee voor het behoud van het kunstenaarsstatuut en telt ook niet mee voor een bescherming tegen de door VDAB aangeboden 'geschikte werk' (NAJA, zie hoger)
  - Er is ook een limiet aan wat je mag verdienen aan inkomsten die niet gelijk aan loon zijn.
 • Indien het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van deze inkomsten LAGER is dan 4.536,48 euro geïndexeerd in 2020 (4.446 eur in 2019): GEEN gevolg voor de uitkering.
 • Indien het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van deze inkomsten HOGER is dan 4.536,48 euro geïndexeerd in 2020 (4.446 eur in 2019): Uitkering wordt VERMINDERD met 1/312de van het bedrag dat hoger ligt dan 4.536,48 euro.
 • -> Gelieve te noteren dat het over een netto bedrag gaat: Tot een bedrag van 16.680 wordt 50% van het bruto bedrag aan rechten beschouwd als forfaitaire onkosten. Vanaf 16.681 tot 33.360 euro (2021) is dat nog slechts 25% en daarboven 0%
  Dat wil zeggen dat als men minder dan 16.680 euro rechten bruto ontvangt, slechts 50% daarvan als rechten en 50% als forfaitaire onkosten worden beschouwd en ook als dusdanig op de belastingbrief wordt genoteerd. 

PUNT 6 - CUMULBEREKENING, welkom in Absurdistan

Indien je reeds uitkeringsgerechtigde bent/het 'kunstenaarsstatuut' hebt, let op met de cumulberekening (KB 48bis). Die cumul berekening hanteert namelijk een zeer ongelukkig gekozen parameterbedrag: het bedrag is lager dan een normale sectorverloning!
Je kan zelf de gevolgen van de cumulberekening in de hand houden door te zoeken naar een evenwicht tussen brutoloon en onkosten én het aantal dagen dat je opgeeft voor deze opdracht.

  • Indien je brutodagloon/taakloon per dag minstens gelijk is aan of meer is dan 72,27 € (index juli 2022) bewijs je minstens 1 dag in het statuut.
  • De parameter voor de cumulberekening is brutodagloon/taakloon 108,405 € (01/07/2022). De berekening is ingewikkelder en voordeliger dan stellen dat als je meer dan 108,405 € per dag taakloon hebt, je dan een invloed op je uitkering hebt:
   • Pas vanaf 216,81 € brutoloon per dag verliest u een dag want pas dan is het resultaat van deze berekening gelijk aan of hoger dan 1
   • Pas vanaf meer dan 325,22 € op 2 dagen verliest u een dag
   • Pas vanaf meer dan 433,62 € op 3 dagen verliest u een dag, 
   • enz
   • Het resultaat van de berekening per kwartaal wordt beperkt tot 156 kalenderdagen, uitgezonderd de zondagen. Dat betekent dat het resultaat per kwartaal van de verdeling wordt begrensd tot 156 dagen. 
 • Formule: [YA – (C x Y ) ] /Y
  YA: brutoloon van de activiteit die het voorwerp uitmaakt van de onderwerping aan de RSZ
  C: aantal activiteitsdagen vermeld op de controlekaart als gevolg van de arbeidsovereenkomst of de onderworpen activiteit.
  Y: 108,405 (index 01/07/2022)
 • Voorbeeld 1: U werkte 1 dag waarvoor u 200 € brutoloon verdiende.  U onderwerpt dat inkomen aan de sociale zekerheid (artikel 1bis). Op uw controlekaart hebt u 1 arbeidsdag geschrapt. Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [200-(1 x 108,405] / 108,405 = 0,84 dag, afgerond 0 dagen
  De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 0 dagen
 • Voorbeeld 2: U werkte 1 dag waarvoor u 250 € brutoloon verdiende.  Op uw controlekaart hebt u 1 arbeidsdag geschrapt. Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [250-(1 x 108,405] / 108,405 = 1,3 dag, afgerond 1 dag
  De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 1 dagen
 • Voorbeeld 3: U werkte 2 dagen waarvoor u 400 € brutoloon  verdiende.  Op uw controlekaart hebt u 2 arbeidsdagen geschrapt.
  Dat honorarium stemt overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die zo wordt berekend:
  [400-(2 x 108,405)] / 108,405 = 1,74 dag, afgerond 1 dagen
  De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 1 dagen

Hoe meer onkosten hoe hoger het nettobedrag (waardoor het brutoloon lager wordt) .
Omgekeerd: Hoe hoger het brutoloon/taakloon, hoe lager het nettobedrag, maar hoe meer dagen je bewijst in het ‘statuut’. 

- Bijvoorbeeld wanneer je je voordeelregel nog dient te bewijzen;
- hoe meer dagen je bewijst, hoe makkelijker je je ook kan beschermen tegen een NAJA, niet-artistiek jobaanbod waar de parameter 156 dagen is (waarvan minstens 104 artistiek) die je telkens dient te kunnen aantonen op het moment dat men je een niet-artistiek jobaanbod doet. VDAB is duidelijk bezig met het actiever opvolgen van kunstenaars ivm deze regel de laatste maanden en weken.

Dus het is vaak een zoeken naar een evenwicht voor jou als kunstenaar naar het bewijzen van voldoende arbeidsdagen (en dus voldoende brutoloon) en tussen voldoende nettobedrag overhouden. Zo kan men binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden zelf kiezen om wel of niet de kilometers bij ‘km vergoeding’ in te vullen. Eveneens kan men wel of niet voor elke dag opteren om een maaltijdvergoeding te kiezen indien aangewezen. Die zaken verhogen dus het nettobedrag en verlagen het brutoloon. 
Afhankelijk van jouw situatie en te bereiken doel (bv in verband met het kunstenaarsstatuut, ben je dus co-piloot van de opdracht die je invoert en kan je een aantal keuzes maken.
HOU ER WEL REKENING MEE dat hoe lager het brutoloon, hoe minder sociale bijdragen je levert. Dit kan een invloed hebben op je sociale zekerheid zoals statuut alsook pensioen.

Nog meer info over de cumulberekening, klik statuut-cumulberekening-p

PUNT 7: Technicus en ondersteunende functies

Kan ik als technieker bepaalde regels in het statuut toepassen? Dat hangt af van wat je exact doet. . Let op: het is niet omdat RVA jouw functietitel niet kent, dat wat jij effectief doet niet onder de toepassing van de regelgeving zou vallen!
De Terugkeer en de Neutralisatieregel zijn voor jou als technieker in de artistieke sector van toepassing. 
De taakloonberkening is NIET van toepassing

De wet zegt het volgende: “voor de toepassing van 1ter (*) en 5bis (**) moet worden verstaan onder technische activiteiten in de artistieke sector, de activiteiten uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie die bestaan in :
1° de medewerking aan de voorbereiding of aan de publieke vertoning van een intellectueel werk waaraan minstens één  artiest van het spektakelbedrijf fysiek deelneemt of aan de opname van een dergelijk werk;
2° de medewerking aan de voorbereiding of aan de vertoning van een dergelijk werk;
3° de medewerking aan de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
4° de medewerking aan de voorbereiding of de realisatie van een publieke tentoonstelling van een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten
.”.
Indien je aan een van deze punten voldoet, kan je wel degelijk een aantal specifieke regels in het 'statuut' toepassen.

Ter verduidelijking: de wetgever creëerde bepaalde 'neutralisatieregels' om het werken in een 'moeilijke arbeidsmarkt gekenmerkt door kortlopende arbeidscontracten' deels te neutraliseren. Net zoals ook zeevissers, leraars, politiemannen en dergelijke functies ook heel specifieke regels kennen die rekening houden met hun specifieke beroep zo zijn er gelukkig door de wetgever ook bepaalde regels in het leven geroepen voor kunstenaars en technici in de artistieke sector!

(*) § 1ter : ′′Onverminderd de toepassing van § 1 wordt het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de volledig werkloze opnieuw vastgelegd vanaf de eerste fase van de eerste vergoedingsperiode bedoeld in artikel 114, na een werkhervatting ten belope van 156 arbeidsdagen in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit ingevolge technische activiteiten in de artistieke sector in het kader van overeenkomsten van zeer korte duur zoals bepaald in § 8, gedurende een referteperiode van 18 maanden. " (-> Terugkeer naar de eerste periode)
(**) § 5bis wordt : ′′Onverminderd de toepassing van de §§ 1 en 2, heeft de werknemer die niet-artistieke activiteiten heeft uitgeoefend, op zijn vraag, bij het verstrijken van de derde fase van de eerste vergoedingsperiode voor een periode van twaalf maanden recht op de daguitkering voorzien voor deze derde fase, evenwel berekend in functie van het grensbedrag A bepaald in artikel 111, indien hij tijdens een referteperiode van achttien maanden voorafgaand aan het verstrijken van deze derde fase minstens 156 arbeidsdagen aantoont, in de zin van artikel 37 van het koninklijk besluit, ingevolge technische activiteiten in de artistieke sector in het kader van arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur zoals bedoeld in § 8." (-> zogenaamde Neutralisatie- of Voordeelregel)

PUNT 8. VAKANTIEDAGEN aanduiden

Indien u een vorm van verlof neemt of in het buitenland verblijft zonder dat er een arbeidsdag is, kan je ook een aantal dagen V invullen, dat is nuttig om dan niet op het einde van het jaar verplicht een aantal niet vergoede V dagen aan je been te hebben,
U kunt het ogenblik waarop u vakantie neemt vrij kiezen en u kan ze in één keer of in verschillende keren opnemen. Er gelden echter volgende beperkingen:

 • u moet ten minste één ononderbroken vakantieperiode van zes dagen nemen (behalve indien u reeds minstens 6 -al dan niet opeenvolgende- vakantiedagen hebt genomen tijdens een arbeidsperiode);
 • indien uw vakantiegeld geen 24 dagen dekt dan moet u eerst de dagen opnemen die door dat vakantiegeld zijn gedekt;
 • u moet de door vakantiegeld gedekte dagen vóór het einde van het jaar opnemen. Doet u dat niet dan zullen deze worden afgetrokken van uw uitkeringen van de maand december;
 • de door vakantiegeld gedekte dagen die genomen worden tijdens een periode van volledige werkloosheid die door een verbrekingsvergoeding wordt gedekt, leiden tot een uitstel van het tijdstip waarop u een uitkeringsaanvraag kan indienen.

-----------------------------------------------------------------

Nog vragen? Geen probleem, we helpen je graag verder, neem CONTACT met ons op

Uitgebreide hulp met je dossier nodig? Geen probleem. Word lid en geniet van voordelige prijzen en van alle ledenvoordelen :-) 
Niet alleen volledige hulp met jouw statuut. Check zeker ook de voordelen, bv. verzekeringen voor de creatieve sector: artistsunited.be/content/verzekeringen-voor-de-creatieve-sector. Nu ook privé-verzekeringen tot 40% goedkoper; je lidgeld verschillende malen terugbetaald dus :-)

Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je een korting. :-) Freelancers krijgen bijkomend nog eens 30% korting
1. Klik bij ‘individueel per maand’ op de blauwe link/op de omschrijving die van toepassing is op jouw situatie, bijvoorbeeld 'Freelancer, domiciliëring/maand’
2. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord.
je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6’ enz
Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'
3. Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer enz kan ingeven
Bij het lidgeldenplan kies je dan het lidgeldenplan dat overeenstemt met je situatie.
 
 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.