Kunstcirkel

Wie - Past & Present - Steun - Steun aanvragen

Wie
Kunstcirkel vzw heeft een lange geschiedenis in het steunen van kunstenaars.
De missie zoals opgenomen in de statuten van de organisatie stelt o.a het volgende:

-  steun verlenen aan organisaties en ondernemingen die kunstenaars tewerkstellen;
- het beroep van kunstenaars of uitvoerende kunstenaars stimuleren;
 organisaties die de belangen van kunstenaars verdedigen steunen;
-  steun verlenen aan behoeftige kunstenaars;
- samenwerking tot stand te brengen met andere organisaties die gelijkaardige doelen hebben;
- informatieverstrekking, zakelijke en juridische ondersteuning organiseren, enz

Dit bouwt Kunstcirkel continu verder uit en daarom zette ze haar schouders onder de alternatieve, niet zuilgebonden organisatie ARTISTSUNITED (*). 
(Indien een lid van VZW Kunstcirkel beroep doet op diensten van ArtistsUnited, zijn de algemene voorwaarden van ArtistsUnited van toepassing)

PAST & PRESENT
In 1986, enkele jaren voor de Berlijnse muur viel werd een organisatie opgericht met de naam SWDC, Sociale Werken der Democratisering van het Cultureel Leven. Al klonk die naam na al die jaren wat oubollig, de doelstelling van deze VZW was en is dat allesbehalve. De missie opgenomen in de statuten focuste toen en nu op onder meer:

-  steun verlenen aan organisaties en ondernemingen die kunstenaars tewerkstellen;
- het beroep van kunstenaars of uitvoerende kunstenaars stimuleren;
- organisaties die de belangen van kunstenaars verdedigen steunen;
- samenwerking tot stand te brengen;
- informatieverstrekking, zakelijke en juridische ondersteuning;
- kunstenaars en organisaties te helpen professionaliseren en zelfredzaamheid te bevorderen.

In 2014 nam de organisatie gelet op de aard en de doelstelling van de VZW, beslissingen met het oog op het waarmaken van de doelstelling op langere termijn. Daartoe ging de organisatie o.a. op zoek naar samenwerkingen en valabele projecten met het oog op langere termijn kunstenaars te kunnen ondersteunen.
Kunstcirkel biedt samen met andere partners een gedegen advies aan. Met kennis van zaken en met het hart op de juiste plaats!
VANAF 2015 SCHRIJFT KUNSTCIRKEL DUS EEN NIEUW HOOFDSTUK. KUNSTCIRKEL ONDERSTEUNT PERMANENT DE SECTOR EN ZET HAAR SCHOUDERS ONDER DE ORGANISATIE ARTISTSUNITED. ArtistsUnited is de belangenvereniging voor iedereen die werkt of tewerkstelt in de artistieke en creatieve sector. Of men nu orkestmuzikant of zelfstandige kunstenaar is, freelance technieker of beeldend kunstenaar, stage manager of administratief medewerker, klein ensemble of grote organisatie: ArtistsUnited is er voor iedereen.

NIEUWE NAAM
De organisatie koos in 2014 ook een nieuwe naam (Kunstcirkel) om symbolisch te onderstrepen dat een bladzijde werd omgedraaid en een doorstart werd genomen. Aan de idee van de doelstellingen werd niet geraakt.
Er werden onder meer samenwerkingen gerealiseerd met bv. het Belgian Brass ensemble, er werd steun gegeven aan Hart Boven Hard en andere organisaties. En de mogelijkheden tot steun aan kunstenaars werden tezelfdertijd nog ruimer: Kunstcirkel organiseerde ook het verlenen van zakelijke en juridische ondersteuning. 

ETHISCHER
De Raad van Bestuur en Algemene Vergadering namen gelet op de aard en de doelstelling van de VZW eveneens unaniem de beslissing om risicovolle beleggingen af te bouwen. Zo waren namelijk zowat 100% van de middelen in aandelen en obligaties belegd. Op advies werd de risicovolle beheersstrategie uit het verleden gewijzigd in een veiligere en ethischere spreiding (Meer info op http://www.vdk.be/duurzame_bank). 

De organisatie onderzocht ook via een externe revisor het gevoerde beleid in het verleden en nam afscheid van enkele bestuurders. Het huidige bestuur volgt zowel op een correcte manier de vzw-wetgeving alsook de statuten van de VZW. Bijkomend worden alle zaken correct gecontroleerd door een boekhouder-accountant. 

In het verleden fungeerde SWDC eerder als een 'Sinterklaasfonds'. Met een deel van de middelen zocht men projecten om te steunen, en gaf een subsidie. Gezien het feit dat er op een gegeven moment in het verleden geen nieuwe inkomsten werden gezocht of gevonden, drongen keuzes zich op. Vooral omdat een groot gedeelte van de middelen werden uitgegeven op een wijze die niet conform de statuten was.
Uit het verslag van de externe revisor blijkt o.m. het volgende over het beheer in het verleden door andere bestuurders:
1. “duidelijke aanwijzingen van bestuurdersfouten met al dan niet inherente verduistering van financiële middelen en bevoordeling van bepaalde bestuurders”;
2. “schending met inbreuken op de statuten, meer specifiek door de overschrijding van de in de statuten verleende bevoegdheden”;
3. “inbreuk op de VZW – wetgeving met betrekking tot het opstellen van jaarrekeningen, goedkeuringen van de jaarrekeningen en neerlegging van de jaarrekeningen”;
“Algemeen kan gesteld worden dat de bestuurders in het verleden NIET als “goede huisvader” de middelen van de VZW hebben beheerd en in tegendeel hebben toegelaten of zelf hebben meegewerkt aan het “misbruik van de activa van de VZW tussen 1989 en 2006”.  Zie communicatie.

STEUN 
Kunstcirkel steunde de voorbije jaren het Poëzietijdschrift Het Liegend Konijn. Neem zeker eens een kijkje op de website van dit unieke tijdschrift: www.hetliegendkonijn.be
Kunstcirkel besliste om steun te verlenen aan Victoria Deluxe, een sociaal artistieke werkplek die bevlogen producties maakt. Kunstcirkel steun de realisatie van de langspeelfilm 'Somer' dat het verhaal vertelt over "een heel uiteenlopende mensen die er toch in slagen op een warme manier samen te leven in een arena vol kleine goedheid". De release was in 2016.

Ook in 2017 zal Kunstcirkel samenwerken met het befaamde Belgian Brass ensemble.  Belgian Brass wil muziek van alle tijden en genres brengen, en dit voor een zo ruim mogelijk publiek. Steeds op een artistiek verantwoorde manier en met topkwaliteit in het achterhoofd. Om dit te garanderen is het ensemble samengesteld uit eminente musici die allen een solistenplaats in diverse symfonische orkesten verworven hebben. Hierdoor kan Belgian Brass tot het uiterste gaan, zowel in de keuze van repertoire, als in het verleggen van grenzen qua virtuositeit en muzikaliteit.

Kunstcirkel steunt het gedreven en getalenteerde ensemble Houthandel. 
Ensemble Houthandel BE is een compagnie van vijf blazers. In alles wat ze doen, streven ze naar een totaalervaring. Hierbij staan authenticiteit, metier, artistiek experiment en ontmoeting met het publiek centraal. Op een eigentijdse, eigenzinnige wijze tast Houthandel Antwerpen de grenzen af van wat een muziekensemble in de 21ste eeuw zoal kan zijn of betekenen: niet evident én spannend.
Kunstcirkel ondersteunt projecten ivm instrumentenfondsen. Hierdoor kunnen ensembles, orkesten enz. bv instrumenten via uitleen bekomen om hun werking uit te bouwen. 
Kunstcirkel steunde ook de beweging Hart boven Hard actief, met middelen, logistiek.

STEUN AANVRAGEN
- om in aanmerking te komen voor ondersteuning of een (micro-)subsidie dienen aanvragers lid te zijn van Kunstcirkel.
Indien een organisatie steun aanvraagt dient de organisatie lid te zijn. Indien een individuele kunstenaar steun vraagt dient de kunstenaar lid te zijn. 

- Lidmaatschap wordt aangegaan via volgende link: http://www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Dankzij dit lidmaatschap verzekert men zich ook onmiddellijk van advies via partnerorganisatie AU.

- Eveneens dient contractueel opgenomen worden dat de begunstigde kunstenaar, ensemble of organisatie gevraagd kan worden een artistieke prestatie te leveren voor de VZW, dit voor elk jaar dat er steun verleend wordt. Deze prestatie kan gevraagd worden binnen de 2 jaar na het verstrekken van de steun.

- Aanvragen dienen gericht te worden ter attentie van de Voorzitter, Dhr. Maes op info@kunstcirkel.be
De aanvragen dienen vergezeld te zijn van:
-->  een omschrijving van het project;
--> een zo volledig mogelijk budget;
--> een duidelijk aantonen hoe de steun ten gunste komt van kunstenaars;
--> een lijst van de deelnemers;
--> alle verdere nuttige info ivm het project waarvoor steun wordt gevraagd.

 

Kunstcirkel VZW, BE 0431.920.511
Putsesteenweg 61, 2920 Kalmthout
info@kunstcirkel.be

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik ons supportsysteem via support@artistsunited.be
Ons support ticketing systeem zorgt ervoor dat je binnen de 24u (werkdagen) een antwoord krijgt.