Working in the Arts

Working in the Arts

 

Een nieuw 'kunstenaarsstatuut' !
Laten we trouwens vanaf nu spreken over een 'cultuurwerkersstatuut', (want zonder technici en ondersteunende functies geen kunstenaars op de planken).
Inclusiever daar waar het kan en nodig is. Verbeteringen vanuit en voor de sector via het traject Working in the Arts, een initiatief van de ministers Pierre Yves Dermagne en Frank Vandenbroucke en hun kabinetten.
 
Samen met experts en vertegenwoordigers uit de sector en sectorfederaties.
Aan Artists United werd gevraagd Servaas Le Compte als een van de 4 vaste experts aan te leveren. Daarnaast zijn er nog 8 vertegenwoordigers uit de sector. Evenwichtig man/vrouw, scheppende kunsten/uitvoerende kunsten, met vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld UPACT of de Artiestencoalitie.
 
Lees ook de voorstellen van
UPACT
Artiestencoalitie
 
“Working in the Arts is een top initiatief en als expert zal ik er samen met alle andere experten en vertegenwoordigers van de sector, kabinetten en administraties alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken! Mooi om in dit kader, met onderling respect voor elkaar zoveel ideeën alsook concrete voorstellen te horen heen en weer vliegen tijdens deze intense zittingen. We hebben een stevig traject voor de boeg, maar het is zeker een historische kans die we niet mogen missen! Vooruit met de geit, met de (ontsmette) handen in elkaar geslagen van en voor de sector en voor alle kunstenaars en cultuurwerkers. Zo inclusief mogelijk, zo goed mogelijk, zo concreet mogelijk, even alles op alles zetten en resultaten boeken! Ik heb er alvast heel veel zin in en vertrouw op alle betrokkenen van goede wil!” (Servaas Le Compte)
 
U KAN DEELNEMEN:

Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen.

Je krijgt de kans om deze uitdagingen te beargumenteren, kracht bij te zetten en te luisteren naar ervaringen van collega’s.

Collega’s in de brede zin van het woord. Dit participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen.

Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld.

Deze aanpak is historisch omdat we ervoor kiezen om met jou als ervaringsdeskundige in gesprek te gaan vooraleer een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Mis het moment niet. Grijp je kans voor een beter statuut en roep iedereen uit de sector op om het debat te voeden.

The floor is yours.

#workinginthearts

 

Hello culture worker,

At www.workinginthearts.be you get the chance to add to the political agenda your specific challenges and solutions for your current working situation.

You get the chance to explain these challenges, to strengthen your arguments and to listen to the experiences of colleagues. Colleagues in the broad sense of the word. This participatory process starts with an online forum and focus debates across disciplines, national languages and regions.

These challenges and proposals will be compiled and serve as input for a Technical Working Group that has recently been set up, where technical experts will develop concrete proposals that meet the needs of the field.

 

This approach is historic because we choose to engage with you as an expert before a new regulation is developed.

Do not miss the moment. Seize your chance for a better statute and call on everyone in the sector to feed the debate.

The floor is yours.

#workinginthearts

 

Bonjour travailleur dans le secteur culturel,

Via www.workinginthearts.be, vous avez la possibilité d'inscrire à l’agenda politique les défis concrets et les solutions possibles concernant votre situation professionnelle actuelle.

Vous avez la possibilité d'argumenter ces défis, de les mettre en avant et d'écouter les expériences de vos collègues.

Des collègues au sens large du terme. Ce processus participatif organise un forum en ligne et des débats ciblés entre disciplines, langues nationales et régions.

Ces défis et propositions seront compilés et serviront à alimenter un groupe de travail technique récemment mis en place, au sein duquel des experts techniques élaboreront des propositions concrètes répondant aux besoins du terrain.

Cette approche est historique car nous choisissons de nous engager avec vous en tant qu'expert avant qu'un nouveau règlement ne soit élaboré.

Une occasion à ne pas manquer ! Saisissez cette chance vers une amélioration du statut et appelez tous les acteurs du secteur à alimenter le débat.

 

The floor is yours.

#workinginthearts

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.