Wel of niet vakantiegeld bij tijdelijke werkloosheid? - Pécule de vacances ou non en cas de chômage temporaire?

Een van de problemen met tijdelijke werkloosheid (naast de noodzaak van een DIMONA aangifte) was het betalen van het vakantiegeld. Dit omdat Corona-werkloosheid gelijkgesteld voor vakantierechten. Die gelijkstelling liep echter maar tot 30 juni. Vanaf 1 juli dient er dus geen vakantiegeld meer betaald te worden voor tijdelijke werkloosheid-corona. Let op: dit kan opnieuw wijzigen.
L'un des problèmes du chômage temporaire (en plus de la nécessité d'une déclaration DIMONA) était le paiement du pécule de vacances. En effet, le chômage à Corona est assimilé aux droits aux vacances. Cependant, cette équation n'a fonctionné que jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, aucun pécule de vacances ne devra donc être versé pour le chômage temporaire corona. Remarque: cela peut changer à nouveau.

Meer info
Er moet een aangifte ASR (sociaal risico) door de werkgever gebeuren. Echter, dit laatste bracht met zich mee dat de de opdrachtgever het vakantiegeld moest betalen: werkgevers of opdrachtgevers die nu géén inkomsten hadden, konden de verplichting om vakantiegeld te betalen niet waarmaken.
Echter, deze Corona-werkloosheid was tot 30 juni gelijkgesteld sinds 1 februari 2020 gelijkgesteld met arbeidsdagen voor het bedrag van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen. De gelijkstelling gold zowel voor arbeiders als bedienden. Het besluit gold echter slechts tot 30 juni 2020.
Cependant, ce chômage Corona était assimilé depuis le 1er février 2020 seulement jusqu'au 30 juin à des jours ouvrables pour le montant de pécule de vacances et le nombre de jours de vacances.

EN NU?
Sinds 1 juli is er geen gelijkstelling meer
. De werkgeversorganisaties vroegen trouwens een compensatie voor de meerkost die de gelijkstelling met zich meebrengt.
Er bestaat een kans dat de gelijkstelling zou verlengd worden.
Depuis le 1er juillet, il n'y a pas eu de péréquation. Les organisations d'employeurs ont d'ailleurs également demandé une compensation pour les coûts supplémentaires que l'équation entraîne.Il y a une possibilité que l'assimilation soit prolongée.

LET OP: de nota van RVA stelt dat er wel degelijk een aangifte ASR (sociaal risico) door de werkgever dient te zijn. Indien de werkgever dit niet doet, zal men geen recht hebben op tijdelijke werkloosheid.
Daarom dat we samen met de andere sector organisaties hebben gepleit voor een tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid, zie deze links:
ATTENTION: la note RVA précise qu'il doit en effet y avoir une déclaration DRS (risque social) par l'employeur. Si l'employeur ne le fait pas, on n'aura pas droit au chômage temporaire.C'est pourquoi nous avons plaidé avec les autres organisations du secteur pour l'accès temporaire au chômage normal, voir ces liens:

---

Plus que jamais, Artists United a besoin de vous pour renforcer encore plus notre lutte pour les artistes. Soutenir Artists United?: artistsunited.be/fr/content/devenez-membre
Nu meer dan ooit hebben we jou nodig om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren. Steunen? Dat kan je het makkelijkste doen via artistsunited.be/nl/word-nu-lid


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.