Vrijwilligers- en vrijetijdswerk: 'elk voordeel heb zijn nadeel'?

De vraag bestond vanuit de sportsector naar een regeling voor activiteiten die zich eigenlijk in de grijze zone bevonden. Ook in de creatieve en artistieke sector kampte men met deze verzuchting: Hoe vrijwilligers betalen? Of natuurlijk ook, om een kat een kat te noemen, hoe mensen betalen met minimale sociale lasten en belastingen. Het zomerakkoord van de federale regering hakte nu knopen door: zo goed als iedereen wordt bijklusser, niet? Wat betekent dit voor de professionals in de sector? Wat zijn jouw bedenkingen? Laat het ons weten via support@artistsunited.be

Het Zomerakkoord van de Federale Regering: ‘Inkomens die voortkomen uit vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profitsector en diensten van particulieren aan particulieren, zullen vanaf 1 januari 2018 voor maximum € 500 per maand vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen en belastingen.’
Dit werd afgelopen dagen verduidelijkt: Iedereen kan tot 1.000 euro per maand onbelast bijklussen zolang het totaal per jaar niet meer is dan 6.000 euro.

'Elk voordeel heb zijn nadeel' Bij vrijetijdswerk is er geen opbouw van rechten in de sociale zekerheid. EIigenlijk dus het zelfde principe als bij de Kleine Vergoedingsregeling, het voordeel is namelijk tezelfdertijd het nadeel.
Voordeel: je betaalt geen sociale lasten en belastingen.
Nadeel: je betaalt geen sociale lasten en belastingen.
Als je geen bijdragen betaalt, kan je dus ook geen rechten opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan pensioen of het 'statuut van de kunstenaar'. Je bewijst met dergelijke regeling dus niets voor je statuut.

Vrijetijdswerk is geen vrijwilligerswerk
De vrijwilligersvergoeding (33,36 euro per dag en maximum 1.334,55 euro per jaar) kan men niet combineren met de vergoeding voor vrijwilligerswerk bij dezelfde vereniging.
De Federale Regering komt met een systeem waarbij een betaling kan worden gedaan voor het leveren van bepaalde prestaties. Om het verschil duidelijk te maken: De vrijwilligerswet laat alleen toe om kosten te vergoeden en niet prestaties.

Een getuigenis: Kunstenaars worden “gedwongen” om onder de prijs te werken.  Immers: mensen met een voltijdse loopbaan kunnen aan 45% van het factuurbedrag werken om hetzelfde over te houden.  En wat muziekonderwijs betreft: De vastbenoemde leraar kan zomaar tot 500 euro per maand privé-leerlingen aannemen via dit systeem.  Maar veel collega’s halen een basiswedde uit het onderwijs.

Mag iedereen dit toepassen?
Je kan enkel werken als 'vrijetijdswerker' als gepensioneerde, of als je een hoofdactiviteit hebt met minstens 4/5de tewerkstelling of zelfstandige bent in hoofdberoep.
PAS OP: halftijdse, leefloner of werkloze? Dan kan je niet met dit systeem werken. Werkzoekenden mogen wel gebruik maken van het systeem via erkende platformen voor deeleconomie. De inkomsten worden dan wel afgetrokken van het stempelgeld. Let op: RVA zal controleren of dit samen gaat met de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt (de basisvoorwaarde om recht op een werkloosheidsuitkering te hebben).

Wat wordt in de regelgeving bedoeld met 'medewerker in artistieke verenigingen'?
Is dat een acteur, of is dat de administratieve medewerker? Is dat de muzikant of is dat de coördinator van de vzw? Wij stelden de vraag aan verschillende kabinetten. We lezen nu dat er staat "Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector". Dus dat is een regisseur of dirigent in een amateurgezelschap?

"Voor mij persoonlijk geen goeie zaak: het is net door mijn artistieke werk met amateurmuziekverenigingen dat ik aan een volwaardig loon kom. Er staat dat de regering gezorgd heeft dat de regeling niet in aanvaring komt met de professionele sector. Maar wat met de muzikanten of kunstenaars? Er is niet alleen sprake van het begeleiden van muziekverenigingen, ook het geven van muzieklessen en dergelijke zou via deze regeling kunnen. Legaal zwartwerk. Een kaakslag voor de jeugd die probeert om officieel te werken."

Voor welke functies? Lijst verenigingswerk
- Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;
- Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
- Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
- Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;
- Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;
- Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
- De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
- Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties;
- Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of -educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst;
- De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen;
- Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
- Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
- Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
- Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
- Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed; jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
- Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
- Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.

Voor welke burgerdiensten?
- Kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privéwoning; 
- Zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen;
- Bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privéwoning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;
- Sportlessen;
- Kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;
- Hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;
- Het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;
- Ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker;
- Hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);
- Opziener van onroerende goederen;
- Zorg, oppas en uitlaten van dieren.

Wat zijn jouw bedenkingen? Laat het ons weten via support@artistsunited.be

Lees ook vrijwilligers-en-vrijetijdswerk-het-kabinet-peeters-antwoordt

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.