Update Tijdelijke werkloosheid: Brief aan minister Muylle - lettre pour Minstre Muylle sur le chômage temporaire

Zeventien sectororganisaties (*) schrijven minister van Werk aan om verdere verduidelijkingen te vragen ivm tijdelijke werkloosheid
Dix-sept organisations du secteur (*) écrivent au ministre du Travail pour demander des éclaircissements sur le chômage temporaire .
Eerder vroegen de belangenorganisaties reeds aan de minister om het artikel 27 ivm tijdelijke werkloosheid te willen aanpassen.
Auparavant, les groupes d'intérêt avaient déjà demandé au ministre de modifier l'article 27 concernant le chômage temporaire.

Brussel, 8 april 2020
Geachte Minister Muylle,

We hebben kennis genomen van de aanvullende informatie in de geüpdatete FAQ van de RVA, waarbij de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht (Coronavirus) wordt uitgebreid voor bepaalde werknemers na uw beslissing van 1 april.

Het lijkt erop dat de tekst gedeeltelijk beantwoordt aan de aanhoudende en herhaalde verzoeken van de ondertekende representatieve belangenorganisaties die werkzaam zijn in de sector.

Het in aanmerking nemen van prestaties die verband houden met aankomende evenementen vormt een eerste reactie op onze verzoeken en wij danken u.

De tekst van de momenteel opgestelde FAQ blijft echter dubbelzinnig en onderhevig aan verschillende interpretaties. In zijn huidige vorm biedt het geen garantie tot toegang tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht voor intermitterende kunstenaars. Werkgevers en werknemers in de artistieke sector blijven daarom in (rechts)-onzekerheid.

Zou u dus elk van de volgende vragen zo snel en nauwkeurig mogelijk kunnen beantwoorden?

De tekst van de FAQ in de versie van 3 april luidt:
”Context
Restaurants, cafés en discotheken worden op bevel van de overheid gesloten vanaf 14 maart 2020 tot 19 april 2020. Recreatieve activiteiten worden tijdens dezelfde periode geannuleerd (sport, cultuur, folklore). Alle ‘niet essentiële’ winkels (bijvoorbeeld een kledingwinkel, een elektronicazaak, ...) moesten in het weekend sluiten, en dit vanaf 14 maart 2020. Vanaf 18 maart 2020 moeten ze evenwel volledig sluiten, tot 19 april 2020, ook tijdens de week.

We begrijpen daarom dat deze FAQ betrekking heeft op de periode van 14 maart tot 19 april 2020.
Hoe zit het met evenementen (uitvoeringen van shows en activiteiten zoals culturele animaties, workshops ...) en audiovisuele producties die plaatsvinden vanaf 20 april 2020: worden ze op dezelfde manier beïnvloed?

Sinds 1 april 2020 is de tekst van de FAQ als volgt aangevuld of aangepast:
Kunnen de werkgevers die evenementen annuleren hun werknemers tijdelijk werkloos stellen? Ja. Het gaat in principe enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken.

We willen erop wijzen dat in de artistieke sector, evenementen (theatervoorstellingen en andere activiteiten: animaties, workshops) vaak worden georganiseerd volgens deze volgorde:
Organisator (Theater, Cultureel Centrum, Bioscoopzaal) <> Bedrijf dat de show produceert (werkgever) <> Artiest / technicus (werknemer). Het zijn dus niet de bedrijven (werkgevers) die de evenementen annuleren, maar de organisatoren, dat wil zeggen de plaatsen of exploitanten waarmee zij een verkoopcontract of een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de aankoop van optredens hebben.

VOORSTELLINGEN OF ACTIVITEITEN
Organisator

(Theater, Cultureel Centrum, Biscoopzaal, Andere )
▼ (samenwerkingsovereenkomst)
Gezelschap
▼ (Contract Bepaalde Duur)
Werknemers (Artiesten, technici)

Kunt u bevestigen dat gezelschappen die via een opdracht-overeenkomst aan een organisator zijn verbonden en die daarom regelingen hebben getroffen om werknemers met een kortlopend contract in dienst te nemen, wegens overmacht tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen aanvragen voor de ingehuurde werknemers?

FAQ RVA: “Opgelet! Indien de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op een ogenblik waarop er al twijfel bestaat in hoeverre het evenement nog zal kunnen doorgaan, kan geen tijdelijke werkloosheid worden toegekend. Aan de partijen wordt gevraagd te goeder trouw te zijn en geen arbeidsovereenkomsten te antidateren. De RVA zal hierop controle uitoefenen. Een dimona aangifte verricht op een tijdstip vóór 13 maart 2020 kan bijvoorbeeld gelden als een bewijs van goede trouw. Het is ook aangewezen dat documenten die de goede trouw kunnen aantonen worden bijgehouden (bv. al gedrukte programmaboekjes, emailverkeer ...).
De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.

Het begrip ‘twijfel’ schept echte rechtsonzekerheid voor werkgevers.

Wij vinden het belangrijk om de specifiteiten van de sector onder uw aandacht te brengen die rechtvaardigen dat werknemers met een contract voor data van activiteiten of voorstellingen, vanaf 20 april kunnen genieten van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien deze prestaties of werkzaamheden zouden worden geannuleerd.

Tijdens een tournee worden de artiesten en technici ingehuurd voor hun daadwerkelijke speeldagen. Dagen zonder prestaties worden niet vergoed. Het is niet ongebruikelijk dat er meerdere Dimona's en verschillende contracten voor bepaalde duur zijn, met onderbrekingen van een paar dagen tussen elk contract (bepaalde artiesten hebben ook de mogelijkheid om verschillende shows voor verschillende werkgevers in dezelfde maand te spelen - dit komt zelfs vaker voor bij technici.) Deze realiteit is zeer specifiek voor onze sector en moeilijk te begrijpen voor iemand die het niet dagelijks beleeft. Het bestaat echter en mag niet worden verward met de juridische situatie van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zoals vermeld in de FAQ (pagina 24).

In onze sector zijn de Dimona's zo talrijk dat ze regelmatig worden gemaakt in de maand voorafgaand aan de diensten, of zelfs soms pas in de weken of dagen ervoor. Het is niet ongebruikelijk om voor één persoon 2, 3, 4 of meer dimona's per maand te hebben. Om deze reden worden Dimona's onregelmatig ingegeven en niet allemaal aan het begin van het jaar of seizoen. Gezelschappen (werkgevers) huren artiesten in wanneer ze samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten met organisatoren (theaters, culturele centra, ...). Over deze overeenkomsten wordt lang voor de uitvoering onderhandeld, enkele maanden of zelfs een jaar of twee jaar vooraf, maar ze worden geformaliseerd na alle technische aanpassingen in een verkoopcontract dat soms kort voor de prestaties wordt ondertekend. Dit contract verplicht het bedrijf en de organisator om de show samen te presenteren.

Tot slot vragen we u:
- Om te bevestigen dat de arbeidsovereenkomsten die verband houden met activiteiten of prestaties die na 19 april zijn gepland en waarvoor de Dimona's nog niet zijn uitgevoerd, kunnen gebruik maken de regeling Tijdelijke Werkloosheid (als gevolg van overmacht).
- Volgende bewijsmiddelen te laten primeren boven de Dimonas:

● Uitwisseling van brieven en e-mails met de organisatoren die de presentatie van de show formaliseren; met de artiesten die nodig zijn voor deze presentatie.
● Tourkalender via internetagenda en eventuele verschillende updates.
● Het vermoeden dat, indien het opdrachtcontract door het gezelschap wordt ondertekend, zij de beschikbaarheid van de artiesten / technici nagekeken heeft en ingehuurd, ook zonder geschreven contract.
Het is een intuitu personae-contract, dat wil zeggen gekoppeld aan de identiteit van de fysieke personen die de artiesten / technici zijn. Met andere woorden, de organisator wil dat deze artiest de show komt spelen en niet zomaar een andere artiest waarmee contact is opgenomen op de Actiris-website. Bij vervanging van de artiest is het gebruikelijk dat met de organisator opnieuw wordt onderhandeld over een overeenkomst.

Daarnaast worden andere werkcontracten afgesloten met artiesten en technici voor repetitie- en productiewerk. Deze prestaties zijn niet het onderwerp van een opdrachtovereenkomst met een organisator, maar betreffen onderlinge afspraken tussen de gezelschappen en de werknemers over de creatie kalender van de voorstelling(en).

De werknemers blokkeren dan periodes van beschikbaarheid ruim van tevoren. De data worden altijd ruim van tevoren vermeld in de activiteitenkalenders van de bedrijven. Maar voor dit soort diensten worden de contracten vaak pas vlak voor de repetities ondertekend en wordt dan pas de Dimona gedaan.

REPETITIES-PRODUCTIEACTIVITEITEN
Gezelschap

▼ (Contract Bepaalde Duur)
Werknemers (Artiesten, Technici)

We vragen dat de werknemers die werden gevraagd voor repetitie- en productieactiviteiten - die kunnen worden bewezen door middel van activiteitenkalenders, zaalreserveringen, e- mailuitwisselingen, elektronische berichten, coproductieovereenkomsten of enig ander element dat getuige van de waarachtigheid van de opdracht - kunnen profiteren van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht gedurende de gehele periode van het verbod op bijeenkomsten.

We zijn ons bewust van de eigenaardigheden en eigenheden van onze sector en het huidige gebrek aan kennis van deze specifiteiten door de autoriteiten. Dit is echter een echte kans om de debatten over het fameuze "kunstenaarstatuut" nieuw leven in te blazen.

We vragen u vriendelijk om u zeer snel te positioneren over de situatie van werknemers in onze sector en om de RVA te vragen om haar FAQ bij te werken om echte rechtszekerheid te bieden aan werkgevers en werknemers in de sector .

Wij danken u bij voorbaat voor het nemen van voldoende tijd om de specifieke kenmerken van onze sector te begrijpen en deze de aandacht te geven die ze verdienen.

Met de meeste Hoogachting,

Pour de Acteursgilde, Johan Van Assche, (0486/238.412)
Pour Aires Libres (Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains), Isabelle Jans (0498/560.313)
Pour Artists United, Servaas Le Compte (0495 508 408)
Pour l’ATPS (Association de Techniciens Professionnels du Spectacle), Christian Halkin (0477/09.44.03), Lorenzo Chiandotto (0475/89.54.75)
Pour la CCTA (Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes), Laurie-Anne Vanbléricq (0472/831.846)
Pour la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse), Virginie Devaster (0484/80.40.19)
Pour FACIR (Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis), Fabian Hidalgo (0495.80.32.68)
Pour la FdC (Fédération des Conteurs Professionnels), Bernadette Heinrich - V. de Miomandre (0477/75.31.31)
Pour la FTA (Fédération du Théâtre Action), Stéphane Bastin (coordination.fta@gmail.com) Pour GALM (Uniting Artists in Music), Tom Kerstens (0486/22.48.28)
Pour le M-Collectif (Fédération des marionnettes, théâtre d’objet et arts associés en F-WB), Françoise Flabat (0476/309.765)
Pour NICC, Yannick Ganseman (0472/631.962)
Pour la RAC (Fédération professionnelle du secteur chorégraphique), Benoit Marcandella (0496/25.15.93)
Pour la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), Frédéric Young (02/551.03.67) Pour SCENARISTEGILD, Mattias Goovaerts, (0494/34.07.11)
Pour l’UAS (Union des Artistes du Spectacle), Pierre Dherte (0475/554.061)
Pour de Unie van Regisseurs VZW, Jim Berghmans, (0496/275.407)
Pour Vlaamse Auteursvereniging, Mathijs de Ridder, (0495/17.82.00)

-----
Madame La Ministre,

Nous avons pris connaissance du complément d'information inséré à la FAQ de l'Onem étendant la possibilité, pour certains travailleurs, de bénéficier du chômage temporaire pour force majeure (Coronavirus) suite à votre décision du 1er avril dernier.

Il semble que le texte réponde partiellement aux demandes persistantes et répétées de certaines Fédérations représentatives œuvrant dans le secteur des Arts de la scène.

La prise en compte de prestations de travail liées à des événements à venir constitue une première réponse à nos demandes et nous vous en remercions.

Néanmoins, le texte de la FAQ actuellement rédigé, reste ambigu et sujet à plusieurs interprétations. Il ne garantit pas, en l’état, l'accès au chômage temporaire pour force majeure aux travailleurs intermittents des Arts de la Scène. Les employeurs et les artistes du secteur artistique restent donc dans une profonde incertitude et une réelle insécurité juridique.

Dès lors, pourriez-vous répondre le plus rapidement possible et précisément à chacune des interrogations suivantes ?

Le texte de la FAQ dans sa version du 3 avril stipule :
Contexte :
Les restaurants, cafés et discothèques sont fermés à partir du 14 mars 2020 jusqu’au 19 avril 2020 sur ordre des autorités.
Les activités récréatives sont annulées durant la même période (sport, culture, folklore).
Tous les magasins « non essentiels » (par exemple un magasin de vêtements, un magasin d’électronique, ...) ont dû fermer le week-end à partir du 14 mars 2020. À partir du 18 mars 2020, et jusqu’au 19 avril 2020, ils doivent toutefois fermer totalement, y compris pendant la semaine.

Nous comprenons donc que cette FACQ concerne la période du 14 mars au 19 avril 2020.
Qu’en est-il des événements (représentations de spectacles et activités (animations artistiques, ateliers...) et productions audiovisuelles qui auront lieu à partir du 20 avril 2020 ? Sont-ils concernés de la même manière ?

Depuis le 1er avril 2020, le texte de la FAQ a été complété comme suit :
"Les employeurs qui annulent des événements peuvent-ils mettre leurs travailleurs en chômage temporaire ?
Oui. Il s’agit en principe uniquement de travailleurs qui sont déjà en service. Quand un contrat de travail est conclu dans le cadre d’un événement encore à organiser (en d’autres mots, qui commencerait seulement dans le futur), l’employeur peut alors éventuellement rompre le contrat de travail.

Nous tenons à préciser que, dans le secteur des Arts de la Scène, les événements (représentations théâtrales et autres activités : animations, ateliers) sont fréquemment organisés selon la chaîne suivante :

Organisateur (Théâtre, Centre culturel, salles de cinéma et autres) <> Compagnie qui produit le spectacle (employeur) <> Artiste/technicien (travailleur). Ce ne sont donc pas les compagnies (employeurs) qui annulent les événements mais les organisateurs, c’est-à-dire les lieux ou les opérateurs avec lesquels elles ont passé un contrat de cession (contrat de vente) ou un engagement portant sur l’achat de représentations.

REPRÉSENTATIONS OU ACTIVITÉS
Organisateur
(Théâtre, Centre culturel, salles de cinéma, autres lieux)
▼ (Contrat de cession)
Compagnie
▼(Contrat de travail CDD)
Travailleurs (Artistes, techniciens)

Pouvez-vous nous confirmer, que les compagnies liées à un organisateur par un contrat de cession, et qui ont de ce fait pris des dispositions pour engager des travailleurs sous contrat de courte durée, peuvent demander le bénéfice du chômage temporaire pour force majeure pour les travailleurs engagés ?

"Attention ! Si le contrat de travail a été conclu à un moment où il existait déjà un doute sur le fait que l’événement puisse encore avoir lieu, le chômage temporaire ne peut pas être octroyé. Il est demandé aux parties d’être de bonne foi et de n’antidater aucun contrat de travail. L’ONEM effectuera des contrôles à ce sujet. Une déclaration dimona effectuée avant le 13 mars 2020 peut par exemple valoir comme une preuve de bonne foi. Il eest également conseillé de concerver tous les document qui peuvent démontrer la bonne foi (p.ex. les programmes déjà imprimés, échange de mails, etc...). »

Dans une tournée, les artistes et techniciens sont engagés pour leurs jours de prestations effectifs. Les jours sans prestations ne sont pas rémunérés. Il n’est pas rare qu’il y ait donc plusieurs Dimonas et plusieurs CDD, avec des interruptions de quelques jours entre chaque contrat (certains artistes ont d’ailleurs ainsi la possibilité de jouer plusieurs spectacles pour des employeurs différents sur le même mois – c’est encore plus fréquent pour les techniciens.) Cette réalité est très spécifique à notre secteur et difficile à appréhender pour une personne qui ne la vit pas au quotidien. Elle existe néanmoins et ne doit pas être confondue avec la situation juridique de CDD successifs sans interruption que la FAQ mentionne à la page 27.

Dans notre secteur, les Dimonas sont tellement nombreuses qu'elles sont, en général, faites dans le mois qui précède les prestations, voire parfois dans les semaines ou les jours qui précèdent. Il n'est pas rare d'avoir 2, 3, 4 Dimonas ou plus pour chaque personne pour un seul mois. Pour cette raison, les Dimonas sont effectuées souvent au fur et à mesure et pas toutes en début d'année ou de saison. Les compagnies (employeurs) engagent les artistes quand elles ont conclu des accords de collaboration avec les organisateurs (théâtres, centres culturels,...). Ces accords se négocient très en amont des représentations, plusieurs mois, voire un an ou deux ans à l’avance mais sont formalisés après tous les ajustements techniques dans un contrat de cession (contrat de vente) signé parfois peu de temps avant les représentations. Ce contrat engage la compagnie et l’organisateur à présenter ensemble le spectacle.

En conclusion, nous vous demandons :

- De confirmer que les contrats de travail liés à des activités ou des représentations prévues après le 19 avril et pour lesquels les Dimonas ne seraient pas encore effectuées, puissent bénéficier du chômage pour force majeure.

- De faire primer les moyens de preuve suivants sur les Dimonas :

  • Échange de courriers et mails avec les organisateurs formalisant la présentation de spectacle ; avec les artistes nécessaires à cette présentation.
  • Calendrier de tournée via agenda internet et ses différentes mises à jour
  • La présomption que, si le contrat de cession est signé par la compagnie, c’est qu’elle a vérifié la disponibilité des artistes/techniciens et les a engagés, même sans contrat « écrit ». Il s’agit d'un contrat intuitu personae, c’est-à-dire lié à l’identité des personnes physiques que sont les artistes/techniciens, (la distribution du spectacle). Autrement dit, l’organisateur veut que ce soit bien tel interprète qui vienne jouer le spectacle et pas n’importe quel autre artiste contacté sur le site d’Actiris. En cas de remplacement de l’artiste-interprète, l’usage veut qu’un accord soit renégocié avec l’organisateur.

Par ailleurs, d’autres contrats de travail sont conclus avec des artistes et des techniciens pour un travail de répétition et de production. Ces prestations ne font pas l’objet d’un contrat de cession avec un organisateur mais d’accords d’engagements mutuels entre les compagnies et les travailleurs sur le calendrier de création. Les travailleurs bloquent alors des périodes de disponibilité longtemps à l’avance. Les dates sont toujours inscrites dans les calendriers d’activités des compagnies longtemps à l’avance. Mais, pour ce type de prestations, les contrats sont régulièrement signés juste avant les répétitions et les Dimonas faites au même moment.

RÉPÉTITIONS
Compagnie

▼ (Contrat de travail CDD)
Travailleurs (Artistes, techniciens)

Nous demandons que les travailleurs engagés dans le cadre d’activités de répétition et de production qui peuvent être prouvées par des calendriers d’activités, des réservations de salle, des échanges de mails, des messages électroniques, des accords de coproduction ou tout autre élément attestant de la réalité de l’engagement, puissent bénéficier du chômage temporaire pour force majeure pendant toute la période d’interdiction des rassemblements.

Nous sommes bien conscients des particularités du fonctionnement de notre secteur et de leur méconnaissance actuelle par les pouvoirs publics. Il s’agit là d’une réelle opportunité de relancer des discussions sur le fameux « statut d’artiste ».

Nous vous demandons de bien vouloir vous positionner très rapidement sur la situation des travailleurs de notre secteur et de demander à l’ONEM d’actualiser sa FAQ afin d’assurer une réelle sécurité juridique aux employeurs et aux travailleurs du secteur des Arts de la Scène.

Nous vous remercions d’avance de prendre le temps suffisant pour appréhender les spécificités de notre secteur et de leur porter toute l’attention qu’elles méritent.

Nous vous prion d’agréer, Madame La Ministre, l’expression de notre parfaite considération.
---

(*)
Pour de Acteursgilde, Johan Van Assche, (0486/238.412)
Pour Aires Libres (Fédération des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et des Arts Forains), Isabelle Jans (0498/560.313)
Pour Artists United, Servaas Le Compte (0495 508 408)
Pour l’ATPS (Association de Techniciens Professionnels du Spectacle), Christian Halkin (0477/09.44.03), Lorenzo Chiandotto (0475/89.54.75)
Pour la CCTA (Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes), Laurie-Anne Vanbléricq (0472/831.846)
Pour la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse), Virginie Devaster (0484/80.40.19)
Pour FACIR (Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes Réunis), Fabian Hidalgo (0495.80.32.68)
Pour la FdC (Fédération des Conteurs Professionnels), Bernadette Heinrich - V. de Miomandre (0477/75.31.31)
Pour la FTA (Fédération du Théâtre Action), Stéphane Bastin (coordination.fta@gmail.com) Pour GALM (Uniting Artists in Music), Tom Kerstens (0486/22.48.28)
Pour le M-Collectif (Fédération des marionnettes, théâtre d’objet et arts associés en F-WB), Françoise Flabat (0476/309.765)
Pour NICC, Yannick Ganseman (0472/631.962)
Pour la RAC (Fédération professionnelle du secteur chorégraphique), Benoit Marcandella (0496/25.15.93)
Pour la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), Frédéric Young (02/551.03.67) Pour SCENARISTEGILD, Mattias Goovaerts, (0494/34.07.11)
Pour l’UAS (Union des Artistes du Spectacle), Pierre Dherte (0475/554.061)
Pour de Unie van Regisseurs VZW, Jim Berghmans, (0496/275.407)
Pour Vlaamse Auteursvereniging, Mathijs de Ridder, (0495/17.82.00)


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.