Tijdelijke werkloosheid, wetsvoorstel 1200; zijn de problemen opgelost of niet?

Er is heel wat aan het gebeuren, waaronder een nieuw wetsvoorstel Werkloosheid Kunstenaars en Technici. Er bestaat echter de grootste onduidelijkheid. Vervangt bv het huidige wetsvoorstel 1200 (zie lager) de regeling die nu bestaat? Wat met de dimona-verplichting en vakantiegeld? Is dit wetsvoorstel een structurele maatregel of een tijdelijke maatregel? Waarom is er zoveel politieke oppositie tegen dit voorstel?

De laatste versie van de nota van RVA (18/05) die dus momenteel nog van kracht is, verplicht nog steeds een procedure DIMONA en maakt het dus bijzonder moeilijk om Tijdelijke Werkloosheid geregeld te krijgen: In de opnieuw herziene nota van RVA gedateerd op 18/05, herneemt RVA nu wel de beslissing van de Minister Muylle van 08/05 ivm uitbreiding van bewijslast voor tijdelijke werkloosheid. https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200518.pdf (Dit nadat RVA eerder geen rekening hield met die beslissing in hun nota van 13/05.)
RVA heeft uiteraard nog geen nieuwe nota die rekening houdt met het nieuwe wetsvoorstel. Zo snel gaat dit niet.

ECHTER: WAT MET DIMONA VERPLICHTING?

Er staat in die nota van 18/05 van RVA nog steeds de voorwaarde dat een DIMONA verplicht is om recht op TW te hebben:
De werkgever moet voor elke tewerkstelling een DIMONA-aangifte verrichten en een ASR scenario 5 afleveren met het aantal uren tijdelijke werkloosheid. Hij houdt enkel rekening met de dagen waarop de werknemer effectief zou tewerkgesteld geweest zijn in het kader van de “arbeidsovereenkomst”. Bij het einde van deze “arbeidsovereenkomst” levert hij een formulier C4 af."

DIT BRENGT VOLGENDE PROBLEMEN MET ZICH MEE:

-> SBK of loonverwerker kan niet verplicht worden dimona op te stellen: De loonverwerker of SBK is niet verplicht een dimona te doen voor iemand met wie ze geen overeenkomst heeft: er bestaat immers geen contract - en al zeker niet met het SBK of loonverwerker - dat kan verplichten een administratieve handeling te doen voor de kunstenaar of werknemer.

-> Risico voor de loonverwerker of SBK: Een RETRO-ACTIEVE dimona doen (voor het verleden), kan worden beboet met 2800 euro en kan leiden tot juridische vervolging van het SBK. Welk SBK of loonverwerker zal dit zomaar willen doen? Werden er garanties gegeven dat dit niet zal gebeuren? Vermoedelijk zal een SBK of loonverwerker dus enkel voor toekomstige contracten een dimona aangifte willen doen.

-> Kosten verbonden aan dimona: Stel dat men via een kleine vzw of organisatie met weinig middelen werkte (de meeste organisaties in onze sector dus, gezien men elke euro al jaren tweemaal dient om te draaien). Een sociaal secretariaat zal die organisatie een kost aanrekenen voor die administratieve handeling van grosso modo 20 à 40 euro (dimona en ASR procedure ). Stel dat die (kleine) organisatie die kost enkele tientallen malen moet betalen, hoe gaat die organisatie dat doen? Want er komen geen inkomsten binnen momenteel. Of moet die VZW of organisatie dan een factuur voor die administratieve kost sturen aan die opdrachtgever of ‘werkgever’ die geen werkgever is? Zelfde vraag voor een SBK of loonverwerker.

-> Wat als een kunstenaar geen werkrelatie had met een SBK: Zal dat SBK of loonverwerker voor hem of haar de kosten willen betalen voor de dimona aangifte? Zal de ‘opdrachtgever’ die kosten willen betalen?

-> Wie gaat de kosten van het verplicht te betalen VAKANTIEGELD dragen? Zal het SBK of de opdrachtgever die kost van 15,34% op het afgesproken brutoloon willen betalen?

Bottom line: als de kunstenaar er niet in slaagt om voor hem of haar een dimona te laten doen + er in slaagt van de opdrachtgever te overtuigen de kost voor het vakantiegeld te betalen, blijft hij of zij in de kou staan en is er geen Tijdelijke Werkloosheid mogelijk. Dat lijkt ons niet in de geest te zijn van wat Minister Muylle eerder besliste.

 

WETSVOORSTEL 1200

- Dit wetsvoorstel wil bekomen dat de toegang tot de werkloosheid voor de 'in de kunstensector actieve werknemers met tussenpozen', wordt verbeterd.

- Art 2: > Wanneer men 5 artistieke of technische opdrachten heeft uitgevoerd dan wel 10 dagen als kunstenaar of technicus in de kunstensector heeft gewerkt.
De bedoeling is de door coronacrsis zwaar getroffen werknemers uit de kunstensector te beschermen en te waarborgen dat zij een inkomen hebben.

- Art. 3 verleent aan de in art 2 beoogde kunstenaars en technici het recht te geven om gebruik te maken van het ‘kunstenaarsstatuut', waardoor de degressiviteit van de werkloosheidsuittkeringen kan worden opgeschort.

- Art. 4 stelt dat de wet in werking treedt vanaf 1 maart 2020.

Wat niet duidelijk is

  • Vervangt dit volledig andere mogelijkheden om de rechten te openen?
  • Wat met kunstenaars die in 2020 hun rechten hebben bewezen maar in 2019 geen 5 artistieke prestaties hadden?
  • Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?
  • De wet treedt in werking vanaf 1 maart 2020: moeten er DIMONA aangiftes gebeuren? Indien ja, dan zijn dit retro-actieve aangiftes wat een inbreuk is. Elke inbreuk kan beboet worden met 2.800 euro.

Gevaar

Het wetsvoorstel maakt niet duidelijk of deze wijzigingen enkel voor de Corona-crisis zullen gelden of structureel zijn. Hierdoor zijn een aantal politieke partijen bekommerd en gekant tegen dit voorstel.
Indien die politieke partijen na komende verkiezingen het voor het zeggen krijgen, bestaat het risico dat dit wetsvoorstel ongedaan wordt gemaakt.

Nochtans waren er al in 2018 en 2019 voorstellen om de bestaande problemen in het ‘kunstenaarsstatuut’ op een evenwichtige manier op te lossen, zie
www.artistsunited.be/nl/content/statuut-opnieuw-hoorzitting

We stellen vast dat men kansen heeft laten liggen om tot een evenwichtig statuut te komen dat aanvaardbaarder zou zou voor iedereen. Nu merken we een zeer grote tegenkanting bij een aantal politieke partijen. To be continued..

Commissie Sociale Zaken

Als u als kunstenaar of technicus zeer ongelukkig wenst te worden kan u de bespreking van dit wetsvoorstel hier bekijken.
We stellen een opvallend aantal compleet foutieve interpretaties vast bij bepaalde politici over de regels in het ‘kunstenaarsstatuut’ en de werkloosheidsreglementering.

ONTBREKENDE NUANCES

KUNSTENAARS MOETEN NIET MINDER DAGEN ARBEID BEWIJZEN VOOR DE TOELAATBAARHEID (recht op uitkering). Dat is een manifeste foute lezing van de huidige reglementering ! Kunstenaars zijn wel degelijk onderworpen aan artikel 30 van de werkloosheidsregelgeving. Maar zij kunnen de toelaatbaarheid eventueel bewijzen via een taakloon DAT DAN OVEREENKOMT MET DIE 312 DAGEN !! DUS ZIJ BEWIJZEN WEL DEGELIJK EVENVEEL DAGEN ALS EEN ANDERE WERKLOZE VOORALEER TOEGELATEN TE WORDEN.

We lazen reeds eerder in het Sociale Zaken CRIV 55, COM173 dd. 08/05/2020 een aantal onjuiste zaken en stellen met enige teleurstelling vast dat bepaalde dergelijke dingen in de vergadering van Sociale Zaken van 19/05 werden herhaald.
We dienen dus te benadrukken dat er nog steeds een gebrek aan kennis bestaat over de aan de sector aangepaste regelgeving. We lezen het volgende (verslag Sociale Zaken CRIV 55, COM173 dd. 08/05/2020):

Dan gaan we naar slide 2 over de tijdelijke werkloosheid van artiesten en evenementensector. Daarover waren ook verschillende vragen van onder andere mevrouw Vanrobaeys, mevrouw Matz en de heer Anseeuw. Sinds het begin van de coronacrisis werd voortdurend apart aandacht geschonken aan de specifieke situatie van werknemers in de artistieke sector en de sector van de evenementen. Zoals u weet heeft de artiest die een beroep op de werkloosheid doet reeds een heel uitzonderlijk voordeelstatuut, vergeleken met gewone werkzoekenden. ”
-> Het zogenaamde ‘heel uitzonderlijk voordeelstatuut’ betreft enkel bepaalde regels die rekening houden met de moeilijke en typische arbeidsmarkt van de artistieke sector; Net zoals er uitzonderingsregels bestaan voor zeevissers, net zoals er andere pensioenregels bestaan voor brandweerlui en politie, enz.

We stellen vast dat bepaalde verantwoordelijken wanneer het over die uitzonderingsregels voor andere beroepsgroepen gaat, niet constant woorden als ‘een heel uitzonderlijk voordeelstatuut’ in de mond nemen, maar als het over de regels voor kunstenaars gaat, plots wel. Dat is vreemd en erg opvallend.
Het feit is dat ook kunstenaars wel degelijk eerst sociale zekerheidsbijdragen betalen, net zoals andere werknemers, vooraleer rechten te kunnen openen op welke regel dan ook…

De werkzoekende met artistieke prestaties wordt veel eenvoudiger toegelaten tot de werkloosheid.
-> Dit klopt niet: de artiest wordt NIET eenvoudiger toegelaten, maar anders. De regelgeving houdt rekening met de eigenheid van de sector: Een artiest werkt namelijk in een moeilijke arbeidsmarkt gekenmerkt door projectmatig werken. Waarbij er vaak een bepaalde periode niet betaald wordt (creatie-periode, try-outs, enz) en dan voor de voorstellingen wat meer betaald wordt; De regelgeving voor artiesten kan dan kijken naar het verdiende brutoloon (= taakloon-principe) en dit taakloon omzetten naar arbeidsdagen.
Met andere woorden: Of men nu sociale zekerheid betaalde, bijvoorbeeld op 12 maand bv 1.900 euro (’gewone’ werknemer) of op 6 maand 3.800 euro (artiest die projectmatig werd betaald), de artiest BETAALDE EVENVEEL SOCIALE ZEKERHEID vooraleer hij rechten kon openen.
Is dat zo moeilijk te begrijpen of wil men dat niet begrijpen en de kunstenaar blijven in het hoekje duwen van de ‘profiteur’? Dit is intellectueel oneerlijk. KUNSTENAARS MOETEN NIET MINDER DAGEN ARBEID BEWIJZEN VOOR DE TOELAATBAARHEID. Dat is een manifeste fout!

Wij zijn beschikbaar om de hier van tel zijnde regels (uit de 180 artikels) van de werkloosheidsreglementering te duiden en uit te leggen die vervat zitten in het KB van 25/11/1991. Men dient echter wel degelijk ALLE van kracht zijnde regels in ogenschouw te nemen die van kracht zijn en niet alleen een uitzonderingsregel. Die uitzonderingsregels bestaan niet op zich alleen maar zitten vervat  in de TOTALITEIT van de regelgeving...

---

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren

Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK

Wel lid worden? Dat kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.