Tijdelijke werkloosheid, wat moet u doen om uitkeringen te kunnen aanvragen (P)

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen?

Een uitkeringsaanvraag indienen, wanneer?
Wat moet u zelf doen?
Wat moet uw werkgever doen?
Versoepeling bewijslast
Tijdelijke werkloosheid voorwaarden
Berekening_Tijdelijke_Werkloosheid
Referteperiodes verlenging

-> Een uitkeringsaanvraag indienen (update 8/05/2020)

Wanneer?

U bent vrijgesteld van het indienen van een dossier behalve indien u voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld

  • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
  • na een verandering van het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat u deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
  • na uw 65ste verjaardag.

Hoe?

Wat moet u zelf doen?

U moet de aanvraag om uitkeringen indienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV).
LET OP: vakbonden vragen hiervoor een lidgeld van ruwweg tussen de 150 en ruim 200 euro per jaar. HVW doet hetzelfde gratis. Indien u dus ideologisch overtuigd bent om lid te zijn of te worden van een vakbond, dan kan u dat zeker doen; anders kan u zich wenden tot HVW, klik HIER

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de RVA. Uw uitbetalingsinstelling kan de betaling verrichten op basis van uw uitkeringsaanvraag en de aangifte van uw werkgever (zie hierna) zonder een beslissing van de RVA te moeten afwachten.

Indien u voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020 uitkeringen als tijdelijk werkloze aanvraagt, volstaat het dat u het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan uw  uitbetalingsinstelling bezorgt. 

Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, klik HIER
De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld. Bijvoorbeeld: indien u voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld op 14 maart, moet de uitkeringsaanvraag ten laatste op 31 mei op het werkloosheidsbureau toekomen.

Deze uitkeringsaanvraag is eenmalig, bij de eerste tijdelijke werkloosheid. U hoeft dus, indien u in een volgende maand verder of opnieuw tijdelijk werkloos zou worden gesteld, niet nogmaals dit formulier bij uw uitbetalingsinstelling in te dienen. U moet wel een nieuwe aanvraag indienen indien u van werkgever verandert of indien het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling wijzigt (zie hierboven ‘Wanneer?’).

Wat moet uw werkgever doen?

Uw werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ af te leveren. Deze elektronische aangifte wordt door de werkgever rechtstreeks aan uw uitbetalingsinstelling bezorgd.
Uw werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
Deze elektronische aangifte is vereist om het bedrag van uw uitkering te bepalen en zal door uw uitbetalingsinstelling samen met het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA bij de RVA worden ingediend.
Deze aangifte laat de uitbetalingsinstelling ook toe de betaling van uw uitkeringen te verrichten.
LET OP: het is met de wijizging van 08/05, belissing minister Muyelle ivm makkelijkere bewijslast momenteel niet duidelijk wat de werkgever dient aan te leveren indien er geen overeenkomsten en dus geen dimona's bestaan. 

Versoepeling bewijslast

Tijdelijke werkloosheid wordt op beslissing van Minister Muylle uitgebreid naar evenementensector en er kunnen ook andere bewijzen dan een arbeidscontracten voorgelegd worden. De referteperiode wordt ook verlengd met 3 maand. Hiermee komt de Minister tegemoet aan de vragen die we reeds enige tijd stelden en waar we een petitie voor lanceerden (overzicht).
Dat is dus goed nieuws en we bedanken de Minister en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het kabinet bevestigde wel uitdrukkelijk dat de periode VOOR 1 mei NIET met terugwerkende zal bekeken worden omdat men anders uitkeringen opnieuw zou moeten gaan herberekenen. Hieronder de voorwaarden.

Tijdelijke Werkloosheid, voorwaarden - Chômage temporaire, conditions

1. “Il doit s'agir d'un événement annulé ou interdit par les pouvoirs publics en raison de l'interdiction de rassemblement de spectateurs ou de participants. L'événement devait se dérouler entre le 1er mai et le 31 août 2020. Le travailleur aurait dû être occupé en vertu d'un contrat de travail et ce, quelle que soit la fonction.
Het moet gaan over een evenement dat door de overheid is geannuleerd of verboden vanwege het verbod op het verzamelen van toeschouwers of deelnemers. Het evenement zou plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus 2020. De werknemer had, ongeacht de functie, onder een arbeidsovereenkomst moeten werken.

2. “ La demande du travailleur et la déclaration de l'employeur doivent montrer que l'événement et le recrutement du travailleur avec un contrat de travail étaient déjà prévus depuis une date antérieure au 15 avril 2020. Cela doit résulter de preuves écrites de toute nature (offres, programme, courriels, etc.) dont la date est antérieure au 15 avril 2020 qui sont jointes à la demande du travailleur. 
Het verzoek van de werknemer en de verklaring van de werkgever moeten aantonen dat het evenement en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al gepland waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dit moet moet aangetoond worden/volgen uit elk schriftelijk bewijs (aanbiedingen, programma’s, e-mails, enz.) waarvan de datum vóór 15 april 2020 ligt en die bij het verzoek van de werknemer zijn gevoegd.

3. Het kabinet bevestigde uitdrukkelijk dat de periode VOOR 1 mei NIET met terugwerkende zal bekeken worden omdat men anders uitkeringen opnieuw zou moeten gaan herberekenen.
Le cabinet a confirmé explicitement que la période AVANT le 1er mai ne sera PAS révisée rétroactivement, sinon les prestations devraient être recalculées. 

Geen activiteiten? - Pas d'activités?
“ Pour le travailleur qui n'exerce pas une activité artistique, la demande doit être accompagnée de la preuve que le travailleur a été occupé dans le cadre d'un événement similaire au cours de la période de référence, de mai à août de l'année précédente. ”
Voor werknemers die geen artistieke activiteit uitoefenen, moet het verzoek vergezeld gaan van het bewijs dat de werknemer tijdens de referentieperiode, van mei tot augustus van het jaar ervoor, aangenomen was voor gelijkaardige evenementen of activiteiten.

Berekening Tijdelijke Werkloosheid

U kan niet voor dezelfde dag TW (tijdelijke werkloosheid) en gewone werkloosheid combineren.
Het bedrag TW wordt enkel betaald voor de dagen de u effectief zou gewerkt hebben.
Let ook op met niet correcte aangfites: www.artistsunited.be/nl/content/blog/verstrenging-tijdelijke-werkloosheid-voor-interimcontracten-nota-rva-30052020

Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17.
De werknemer die in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag. Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.

Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

  • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q
  • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S
  • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.
Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt: [(8x8) + (2x6)] = 76. 
Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt: (76x6) / Q = 12.
Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag. Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.
U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:
€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.

Referteperiodes - Périodes de référence

De referteperiodes die nodig zijn om artistieke prestaties te bewijzen, om enerzijds toegelaten te worden tot de werkloosheid en anderzijds om het niveau van uitkering op 60% te kunnen behouden, zijn elk met drie maanden verlengd. De maanden april tot juni worden immers geneutraliseerd. (Deze maatregel is voor elke werkzoekende artiest een gelijke behandeling, aangezien de referteperiode voor iedereen individueel verlengd is met de periode van april tot juni).
Les périodes de référence nécessaires pour prouver la performance artistique, pour être admis au chômage d'une part, et pour maintenir le niveau des prestations à 60%, d'autre part, ont été prolongées de trois mois. Après tout, les mois d'avril à juin sont neutralisés. (Cette mesure est un traitement égal pour chaque demandeur d'emploi car la période de référence pour chaque individu a été étendue d'avril à juin).

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.