Tijdelijke werkloosheid, hoe moet het nu concreet? Zit er ruis op de lijn tussen de minister en RVA?

Ook in de laatste nota van RVA (van 13/05, gepubliceerd 15/05) staat er niet hoe de makkelijkere bewijslast moet aangeleverd worden. Die makkelijkere bewijslast werd aangekondigd door Minister Muylle op 08/05/2020.
De nota van 13/05 van RVA is dus van 5 dagen later, maar hier wordt nog steeds verwezen naar de gekende (weze het niet altijd simpele) procedures voor de aanvraag van Tijdelijke werkloosheid. Voor de werkgever verloopt dat via een zogenaamde “ASR Scenario 5 - Maandelijkse aangifte van uren van tijdelijke werkloosheid of van crisisschorsing bedienden
Echter, wat als er geen werkgever is maar enkel een opdrachtgever bv, of enkel een voorafgaande intentie-overeenkomst en dergelijke meer ?! Dan kan er toch geen ‘werkgever’ een ASR aangifte doen? Het was toch net de bedoeling om een versoepeling van de bewijslast mogelijk te maken??

Verder staat er in de nota van RVA nog steeds hetzelfde:
Kunnen de werkgevers die evenementen annuleren hun werknemers tijdelijk werkloos stellen?
Ja.
Het gaat in principe enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is getekend in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken. Indien de arbeidsovereenkomst toch niet wordt verbroken, ook al is de uitvoering ervan definitief onmogelijk geworden, heeft de minister van Werk op 1 april 2020 beslist dat het mogelijk is om die te schorsen en om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te genieten ten laste van de RVA
.”
-> ER WERD MET ANDERE WOORDEN NIET AANGEPAST...

Dit is wat Minister Muylle verklaarde, verslag Sociale Zaken CRIV 55, COM173 dd. 08/05/2020: Wij hebben nu met de RVA afgesproken dat zodra zij kunnen bewijzen dat er in de periode tot eind augustus in normale omstandigheden effectief een opdracht zou zijn doorgegaan, zij voor die periode tot de tijdelijke werkloosheid zullen worden toegelaten. Dat bewijs hoeft geen arbeidscontract te zijn, het kan ook een programma of brochure zijn of e-mailverkeer waarin dit wordt bevestigd. Uiteraard zal dit inspanningen vergen want de bewijslast zal in elk individueel dossier moeten worden bekeken.”.
In de update van 13/05 van RVA ontbreek een handleiding hoe men die bewijslast kan indienen. ZIT ER RUIS OP DE LIJN TUSSEN DE MINISTER EN RVA?

Er stond in het verslag: “La demande du travailleur et la déclaration de l'employeur doivent montrer que l'événement et le recrutement du travailleur avec un contrat de travail étaient déjà prévus depuis une date antérieure au 15 avril 2020. Cela doit résulter de preuves écrites de toute nature (offres, programme, courriels, etc.) dont la date est antérieure au 15 avril 2020 qui sont jointes à la demande du travailleur. ” (vertaald: Het verzoek van de werknemer en de verklaring van de werkgever moeten aantonen dat het evenement en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al gepland waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dit moet moet aangetoond worden/volgen uit elk schriftelijk bewijs (aanbiedingen, programma’s, e-mails, enz.) waarvan de datum vóór 15 april 2020 ligt en die bij het verzoek van de werknemer zijn gevoegd.) verslag Sociale Zaken CRIV 55, COM173 dd. 08/05/2020

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen?

-> Een uitkeringsaanvraag indienen

Wanneer?

U bent vrijgesteld van het indienen van een dossier behalve indien u voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld

  • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
  • na een verandering van het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat u deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
  • na uw 65ste verjaardag.

Hoe?

Wat moet u zelf doen?

U moet de aanvraag om uitkeringen indienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV).
LET OP: vakbonden vragen hiervoor een lidgeld van ruwweg tussen de 150 en ruim 200 euro per jaar. HVW doet hetzelfde gratis. Indien u dus ideologisch overtuigd bent om lid te zijn of te worden van een vakbond, dan kan u dat zeker doen; anders kan u zich wenden tot HVW, klik HIER

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de RVA. Uw uitbetalingsinstelling kan de betaling verrichten op basis van uw uitkeringsaanvraag en de aangifte van uw werkgever (zie hierna) zonder een beslissing van de RVA te moeten afwachten.

Indien u voor de periode van 01/02/2020 tot 30/06/2020 uitkeringen als tijdelijk werkloze aanvraagt, volstaat het dat u het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan uw  uitbetalingsinstelling bezorgt.

Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, klik HIER
De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld. Bijvoorbeeld: indien u voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld op 14 maart, moet de uitkeringsaanvraag ten laatste op 31 mei op het werkloosheidsbureau toekomen.

Deze uitkeringsaanvraag is eenmalig, bij de eerste tijdelijke werkloosheid. U hoeft dus, indien u in een volgende maand verder of opnieuw tijdelijk werkloos zou worden gesteld, niet nogmaals dit formulier bij uw uitbetalingsinstelling in te dienen. U moet wel een nieuwe aanvraag indienen indien u van werkgever verandert of indien het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling wijzigt (zie hierboven ‘Wanneer?’).

Wat moet uw werkgever doen?

Uw werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ af te leveren. Deze elektronische aangifte wordt door de werkgever rechtstreeks aan uw uitbetalingsinstelling bezorgd.
Uw werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.
Deze elektronische aangifte is vereist om het bedrag van uw uitkering te bepalen en zal door uw uitbetalingsinstelling samen met het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA bij de RVA worden ingediend.
Deze aangifte laat de uitbetalingsinstelling ook toe de betaling van uw uitkeringen te verrichten.
LET OP: het is met de wijziging van 08/05, beslissing minister Muyelle ivm makkelijkere bewijslast momenteel niet duidelijk wat de werkgever dient aan te leveren indien er geen overeenkomsten en dus geen dimona's bestaan.

Het kabinet bevestigde wel uitdrukkelijk dat de periode VOOR 1 mei NIET met terugwerkende zal bekeken worden omdat men anders uitkeringen opnieuw zou moeten gaan herberekenen. Hieronder de voorwaarden.

Tijdelijke Werkloosheid, voorwaarden - Chômage temporaire, conditions

1. “Il doit s'agir d'un événement annulé ou interdit par les pouvoirs publics en raison de l'interdiction de rassemblement de spectateurs ou de participants. L'événement devait se dérouler entre le 1er mai et le 31 août 2020. Le travailleur aurait dû être occupé en vertu d'un contrat de travail et ce, quelle que soit la fonction.
Het moet gaan over een evenement dat door de overheid is geannuleerd of verboden vanwege het verbod op het verzamelen van toeschouwers of deelnemers. Het evenement zou plaatsvinden tussen 1 mei en 31 augustus 2020. De werknemer had, ongeacht de functie, onder een arbeidsovereenkomst moeten werken.

2. “ La demande du travailleur et la déclaration de l'employeur doivent montrer que l'événement et le recrutement du travailleur avec un contrat de travail étaient déjà prévus depuis une date antérieure au 15 avril 2020. Cela doit résulter de preuves écrites de toute nature (offres, programme, courriels, etc.) dont la date est antérieure au 15 avril 2020 qui sont jointes à la demande du travailleur. 
Het verzoek van de werknemer en de verklaring van de werkgever moeten aantonen dat het evenement en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al gepland waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dit moet moet aangetoond worden/volgen uit elk schriftelijk bewijs (aanbiedingen, programma’s, e-mails, enz.) waarvan de datum vóór 15 april 2020 ligt en die bij het verzoek van de werknemer zijn gevoegd.

3. Het kabinet bevestigde uitdrukkelijk dat de periode VOOR 1 mei NIET met terugwerkende zal bekeken worden omdat men anders uitkeringen opnieuw zou moeten gaan herberekenen.
Le cabinet a confirmé explicitement que la période AVANT le 1er mai ne sera PAS révisée rétroactivement, sinon les prestations devraient être recalculées.

Geen activiteiten? - Pas d'activités?
“ Pour le travailleur qui n'exerce pas une activité artistique, la demande doit être accompagnée de la preuve que le travailleur a été occupé dans le cadre d'un événement similaire au cours de la période de référence, de mai à août de l'année précédente. ”
Voor werknemers die geen artistieke activiteit uitoefenen, moet het verzoek vergezeld gaan van het bewijs dat de werknemer tijdens de referentieperiode, van mei tot augustus van het jaar ervoor, aangenomen was voor gelijkaardige evenementen of activiteiten.

Berekening Tijdelijke Werkloosheid

U kan niet voor dezelfde dag TW (tijdelijke werkloosheid) en gewone werkloosheid combineren.
Het bedrag TW wordt enkel betaald voor de dagen de u effectief zou gewerkt hebben.
Let ook op met niet correcte aangiftes: 
www.artistsunited.be/nl/content/blog/verstrenging-tijdelijke-werkloosheid-voor-interimcontracten-nota-rva-30052020

Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17.
De werknemer die in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag. Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.

Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

  • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q
  • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S
  • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.
Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt: [(8x8) + (2x6)] = 76. 
Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt: (76x6) / Q = 12.
Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag. Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.
U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:
€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.

Referteperiodes - Périodes de référence

De referteperiodes die nodig zijn om artistieke prestaties te bewijzen, om enerzijds toegelaten te worden tot de werkloosheid en anderzijds om het niveau van uitkering op 60% te kunnen behouden, zijn elk met drie maanden verlengd. De maanden april tot juni worden immers geneutraliseerd. (Deze maatregel is voor elke werkzoekende artiest een gelijke behandeling, aangezien de referteperiode voor iedereen individueel verlengd is met de periode van april tot juni).
Les périodes de référence nécessaires pour prouver la performance artistique, pour être admis au chômage d'une part, et pour maintenir le niveau des prestations à 60%, d'autre part, ont été prolongées de trois mois. Après tout, les mois d'avril à juin sont neutralisés. (Cette mesure est un traitement égal pour chaque demandeur d'emploi car la période de référence pour chaque individu a été étendue d'avril à juin).

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
updates-nieuws-voor-kunstenaars & technici

Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.