Steunmaatregelen voor kunstenaars en technici gestemd in het federaal parlement!- Mesures de soutien aux artistes et techniciens votées au Parlement fédéral!

Finalement ! Eindelijk ! Après plus de 100 jours de mise à l’arrêt, finalement des mesures de soutien pour compenser la perte de nos revenus sont adoptées!! Na meer dan 100 dagen stilstand werden eindelijk ondersteunende maatregelen om het verlies van ons inkomen te compenseren goedgekeurd in het federaal parlement !
Après 11h de débats sur un grand nombre de mesures, le secteur culturel pouvait passer au vôte, qui était positive. Na 11 uur wachten was het aan onze sector en was de stemming - na alle eerdere vertragingen - positief. Eindelijk hulp voor die artiesten en technici die nog door de mazen van het net vielen.
Dank aan al die politici van goede wil et aux autres: aux plaisir de continuer à discuter avec vous. Nous sommes prêts si vous avez le courage - en aan de andere politici van minder goede wil: wij zijn bereid om verder te debatteren als u er de moed voor heeft..

Dank aan iedereen die zich inzette - Merci à tous ! (*)

HET VOORSTEL IS GOEDGEKEURD ! :-) Het gaat over deze maatregelen - LA PROPOSITION EST ADOPTÉE! :-) Il s'agit de ces mesures:
(zie ook 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1154/55K1154019.pdf)

 • cumuleren uitkering met inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten (van 1 april tot 31 december 2020) - Cumulation la distribution avec les revenus du droit d'auteur et des droits voisins (du 1er avril au 31 décembre 2020).
 • De referteperiodes worden verlengd (voor het behoud van de eerste uitkeringsperiode + voor de vaststelling van het recht om een niet-artistieke jobaanbieding te weigeren). - Les périodes de référence sont prolongées (pour maintenir la première période + pour établir le droit de refuser une offre d'emploi non artistique).
 • Werkloosheidsuitkeringen worden soepeler toegankelijk voor alle personen die minstens - Les allocations de chômage deviendront plus flexibles pour toutes les personnes qui ont au moins:
  De werknemers worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder dat zij een wachttijd moeten doorlopen, wanneer zij aantonen dat zij tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 de volgende prestaties hebben geleverd:
  — hetzij ten minste tien artistieke activiteiten in de zin van artikel 27, 10°, van hetzelfde koninklijk besluit, op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  — hetzij ten minste tien technische activiteiten in de kunstensector in de zin van artikel 116, § 8, van hetzelfde koninklijk besluit, op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  — hetzij artistieke activiteiten in de zin van artikel 27, 10°, van hetzelfde koninklijk besluit en/of technische activiteiten in de kunstensector in de zin van artikel 116, § 8, van hetzelfde koninklijk besluit, die overeenkomen met ten minste twintig dagen van activiteit overeenkomstig artikel 37, § 1, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit. Voor de werknemers die krachtens het eerste lid recht krijgen op werkloosheidsuitkeringen vervalt dat recht op 1 januari 2021.
  (op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden).
  Les travailleurs sont admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu’ils doivent satisfaire aux conditions de stage s’ils apportent la preuve d’avoir presté entre le 13 mars 2019 et le 13 mars 2020:
  — soit au moins dix activités artistiques, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l’article 27, 10°, du même arrêté royal;
  — soit au moins dix activités techniques dans le secteur artistique, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l’article 116, § 8, du même arrêté royal;
  — soit des activités artistiques au sens de l’article 27, 10°, du même arrêté royal et/ou des activités techniques dans le secteur artistique au sens de l’article 116, § 8, du même arrêté royal équivalentes à au moins vingt journées d’activité conformément à l’article 37, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal. Les travailleurs admis au droit aux allocations de chômage à la suite du premier alinéa, perdent ce droit au 1er janvier 2021.
  (
  pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues).

Zie een overzicht in dit dossier
Voir un aperçu dans ce dossier.

ENKELE UITSPRAKEN TIJDENS DE PLENAIRE VERGADERING VAN 9 JULI 2020
QUELQUES CITATIONS PENDANT LA RÉUNION PLANAIRE DU 9 JUILLET 2020

Björn Anseeuw N-VA blijft grote tegenstander van dit voorstel om kunstenaars te steunen. Zij hebben vooral problemen met het lage aantal dagen (”20 dagjes”) in vergelijking met normaal gezien 312 dagen.
Dan komt de leugen dat kunstenaars zogenaamd een uitkering kunnen combineren met inkomen uit arbeid. Dit klopt niet: het gaat over een tijdelijke cumulatie mogelijkheid met auteursrechten. (zie ook Technisch Tussenhaakje**)
Dit zet trouwens een reeds lang bestaande ongelijkheid recht want men kan een uitkering wel combineren met andere inkomsten uit vermogen zoals huur of aandelen maar niet met inkomsten uit auteursrechten. Dat is pas een ongelijkheid...
Vient ensuite le mensonge de N-VA selon lequel les artistes peuvent supposément combiner avantages sociaux et revenus d'emploi. Ce n'est pas correct: il s'agit d'une cumul temporaire avec droits d'auteur. Cela corrige également une inégalité de longue date car on peut combiner d'autres revenus tels que le loyer ou les actions avec le chômage, mais pas avec les revenus du droit d'auteur. Cela est une inégalité ...

Tussenkomst Dhr. Hedebouw PVDA: kent u de realiteit van de artiesten? Er bestaat hier geen kunstenaarsstatuut. C’est un statut de bucheron..
Connaissez-vous la réalité des artistes? Il n'y a pas de statut d'artiste. C’est un statut de bucheron..

Julie Chanson Ecolo-Groen: kunstenaars zijn geen werklozen, en het ‘statuut’ moet uit de werkloosheid gelicht worden.
Les artistes ne sont pas des chômeurs et le «statut» doit être retiré du chômage.

Ludivine Dedonder PS: culture participe largement au revenues d’une région

Ellen Samyn VB: Dringend werk maken van een sluitend kunstenaarsstatuut. Wel een verhaal van rechten en plichten. Kunstenaars vallen vaak uit de boot omdat zij geen gebruik kunnen maken van andere steunmaatregelen. Vlaams Belang steunde het amendement van CD&V om 78 dagen als parameter te gebruiken.

Patrick Dewael: democratie is een georganiseerd meningsverschil

Lanjri CD&V: somt de bestaande maatregelen op. Ondermeer Tijdelijke werkloosheid.
Ze gaat voorbij aan de reeds tot in den treure herhaalde problemen ivm tijdelijke werkloosheid uiteraard, zie oa http://www.artistsunited.be/nl/content/blog/tijdelijke-werkloosheid-wetsvoorstel-1200-zijn-de-problemen-opgelost-niet
Ze betreurt dat een jonge kok niet op dezelfde manier behandeld worden als kunstenaars.
Eindelijk erkent ze dat het ‘voordeligere statuut’ niet geldt voor de toegang
Wel praat ze over 3 prestaties maar vergeet ze opnieuw dat men eerst 156 dagen moet bewijzen, na de 312...
Vraag van Samyn: waarom hebt u geen werk gemaakt hebt als regeringspartij voor een oplossing voor jongeren.
Geen antwoord op de vraag van mevr. Lanjri.

Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): als een kunstenaar niet een prestatiedag doet is die aan het repeteren, voorbereiden. Ze werken elke dag van het jaar. dat was net het uitgangspunt van het kunstenaarsstatuut..
Lanjri: ik geef u gelijk.
Ik was bereid om het aantal dagen te verlagen naar 78 omdat we een compromis wilden zoeken. Maar niet op 20 dagen.

Björn Anseeuw N-VA vindt dat een pianist in coronatijd maar iets anders moet doen als werk ipv artistieke prestaties.

Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Praat over de Stillstanding campagne. quand le reste du monde recommence nous restons immobile mais debout
Il y a 2 visions sur la culture. On a vue qui s’oppose contre l’aide au secteur culturel. elke dag dat dit voorstel niet werd gestemd betekende dat families hun frigo niet konden vullen. Zelfs het rekenhof heeft gesteld dat dit voorstel betaalbaar is.
Hiermee is het werk niet gedaan. Er zijn structurele problemen in de sector en we moeten vechten voor de plaats van cultuur in onze maatschappij.

Tania De Jonge Open Vld: we hebben lang en hard gedebatteerd. Er was ook een hoorzitting en we hebben goed geluisterd naar getuigenissen. Dat gaf ons een duidelijk beeld van de betrokken mensen. ze hebben hard geleden onder de crisis. In de afbouw van de lockdown komt de sector op de laatste plaats. Kunstenaars werken hard in tegenstelling wat sommigen willen aten geloven . Zelfs in normale tijden hebben ze het moeilijke, combineren jobs en hollen van job naar job. Ze laten ons genieten van hun passie. Velen vallen door de mazen van de maatregelen. Ze zijn een van de meest flexible arbeidskrachten op de arbeidsmarkt; We zijn voorstander van de tijdelijkheid van de maatregel. DE RVS stelde duidelijk dat dit geen discriminatoire maatregel was; Men kan deze maatregel NIET combineren met inkomen uit arbeid, wel uit rechten! Er zijn nog voorbeelden van cumul; bv inkomsten uit huur of aandelen...
Laten we werk maken van een kunstenaarsstatuut; Wij gaan voor stemmen omdat de tijdelijkheid ook is ingebouwd.

Waarom bent u van mening verandert vraagt Lanjri
De Jonge: de prestaties zijn gewijzigd naar arbeidsdagen (amendement MR) Ik heb de voorbijde dagen met de kunstenaars gepraat. Ik heb gepraat met een muzikant in de klassieke wereld die in een topjaar slechts 80 arbeidsdagen had, want repetities worden niet betaald. (mijn voorbeeld!!)
Op basis van getuigenissen - en kunstenaars zijn niet fier op in de werkloosheid terecht te komen - heb ik met mijn fractie dit besproken en gaan akkoord met het amendement van MR.

Anja Vanrobaeys SP-A: eindelijk kunnen we vandaag een voorstel goedkeuren at een compensatie voorziet voor de zwaarst getroffenen.
Door alle vertragingen hier is het doek voor sommigen al definitief gevallen.
OP die manier gaat er enorm talent verloren.
Deze sector wordt gekenmerkt door hyper flexibiliteit. Opdrachtgevers weigeren een dimona of vakantiegeld te betalen dus de tijdelijke werkloosheid is voor hen niet mogelijk. Dat zou zijn alsof iemand die keukens bouwt enkel zou betaald worden als hij de keuken installeert...
Het is schrijnend dat men heel veel inzet vraagt aan hen maar als het crisis is men hen 4 maand laat wachten op een inkomen.

Daarom is dit voorstel nodig. de Raad v State bevestigt dat dit voorstel gerechtvaardigd is en geen discriminatie is. Technici en kunstenaars krijgen tijdelijke maatregelen. De impact van een verloren zomerseizoen en de impact van beperkte capaciteit en mogelijkheden, dit rechtvaardigt dit wetsvoorstel.

De coronacrisis stelt de ongelijkheden op scherp. Dat is niet alleen corona gerelateerd. heeft gemaakt met verminderen van susbsidies, alles moet ook goedkoop net als men bij Swissport slachtoffer zijn van steeds lagere prijzen. Wij moeten in het parlement de discussie voeren over een goed kunstenaarsstatuut, dan moet er niets verlengd worden, dan worden ze opgevangen zoals het hoort. Ons streefdoel moet zijn: meer solidariteit, om al het werk van hen gewaardeerd word en beloond wordt zoals het hoort en een sterkere sociale bescherming. Ik roep op om dit goed te keuren. Het gaat over een uitkering van 900 à 1000 euro.

Vanessa Matz (cdH): ze bedankt de politici die meewerkten aan de voorstellen, en ook de kunstenaars al dan niet aanwezig. De Crisis heeft het voordeel dat dit dossier nu aandacht heeft. We kennen de cijfers en wat deze sector vertegenwoordt. Maar de mensen achter deze cijfers zitten zonder inkomen, en kunnen geen cultuur meer brengen momenteel. Consideration et respect avec des mesures structures et une union sacrée met transversale maatregelen voor de sector. Alle niveaux de pouvoir;

Jammer dat we niet au bout van de oefening zijn kunnen gaan. Men vroeg ons une anné blanche tot 13 maart. Maar we willen het voorstel niet in gevaar brengen en steunen dit voorstel tot 31 december. Maar laten we idd iets structureels uitwerken voor 31 december 2020. De sector is anders en is een van de meest getroffen sectoren; Net daarom deze voorstellen. We moeten gaan praten over een echt statuut, buiten de werkloosheid.

François De Smet (Défi) : dankzij dit virus hadden we rijk debat. Een moeilijk maar interessante uitwisseling. We steunen deze stap voorwaarts voor de sector. Jammer dat het niet tot 13 maart 21 gaat. Ook jammer dat de cumul ivm auteursrechten niet definitief opgelost is want het gaat over een discriminatie.

het statuut zou een statuut moeten zijn van créateurs en niet van werkloosheid. Het dient niet een guerillia te zijn van elke dag. En waarom niet 1 minister op federaal niveau voor de kunstenaars. Nu is het een annexe voor de minister van werk enz. Dat zegt veel. De federale overheid moet zijn plaats innemen in dit dossier. We willen met iedereen verdere stappen zetten die dit wilt; soutenir les artistes c’est soutenir notre democratie;

Evita Willaert Ecolo-Groen: Ik ben blij dat we hier eindelijk staan. Jullie, kunstenaars zijn onmisbaar voor onze samenleving . Dat hebben de we laatste maanden gemerkt. Jullie bieden troost, verbondenheid. Onze sector is internationaal bekend we moeten ze koesteren. Ze is nog zwaarder getroffen dan de horeca. Ze wil niet liever dan met volle kracht heropstarten. Maar nu kunnen ze niet eens break-even draaien gezien de beperkingen. 93% verliezen, 1 op 5 zullen failliet gaan. De sector geeft werk aan tienduizenden mensen; We zijn 4 maand ver zonder steun en met nauwelijks inkomen, gezinnen die op rantsoen gaan, die instrumenten moeten verkopen, die met 1 euro per dag moeten rondkomen. Sommige hebben zelfs geen recht op OCMW. Maar anders voltijds aan de slag zouden zijn geweest. mensen voelen zich genegeerd en gekleineerd. Deze sector heeft een hoge toegevoegde waarde waar we graag mee uitpakken in het buitenland. Het regende getuigenissen van deze mensen de laatste weken en maanden; Door de veelheid van statuten hebben ze niet voldoende opgebouwd in een vakje, wij werken in 4 of 5 vakjes en vallen dus overal buiten; Het gaat in de meest maximale inschatting over 80 miljoen. Andere maatregelen gaan ondertussen over 6 miljard... We kunnen deze mensen die al 4 maand en we kunnen hen niet in de steek laten. Zij vechten in normale omstandigheden al om rond te komen want ze investeren in materiaal en opleidingen. Dit voorstel vist deze mensen eindelijk op. Wij pleiten voor een waardig statuut.
N-VA collega zal op 11 juli weer koketteren maar praatjes vullen geen frigo’s;

Mijnheer Anseeuw weigert te luisteren naar de antwoorden van Evita Willaert. Hij beweerde dat kunstenaars iets anders kunnen doen. Het logische antwoord was dat de jobs tijdens de corona crisis niet voor het rapen liggen. Daarnaast heeft mevr Willaert duidelijk uitgelegd dat kunstenaars verschillende jobs in verschillende ‘vakjes’ doen en daardoor in geen enkel vakje er in slagen om gebruik te maken van een steunmaatregel.

Evita Willaert Ecolo-Groen: Je suis heureuse que nous soyons enfin là. Vous, artistes, êtes indispensables pour notre société. Nous l'avons remarqué ces derniers mois. Vous offrez confort, connexion. Notre secteur est internationalement connu et nous devons le chérir. Il a été encore plus durement touché que le secteur du horeca. Elle ne voudrait rien de plus que de redémarrer avec force. Mais maintenant, ils ne peuvent même pas atteindre le seuil de rentabilité compte tenu des limites. 93% perdent, 1 sur 5 fera faillite. Le secteur emploie des dizaines de milliers de personnes; Nous sommes à 4 mois sans soutien et avec peu de revenus, des familles qui vont en rations, qui doivent vendre des instruments, qui doivent joindre les deux bouts avec 1 euro par jour. Certains n'ont même pas droit à la CPAS . Mais sinon, ils auraient travaillé à plein temps. Les gens se sentent ignorés et rabaissés. Ce secteur a une forte valeur ajoutée avec laquelle nous aimons être fiere à l'étranger. Les témoignages de ces personnes étaient nombreuses ces dernières semaines et ces derniers mois; En raison de la multitude de statuts, ils n'arriveent pas suffisamment accumulés des droits dans une 'boîte', nous travaillons en 4 ou 5 statuts ou 'boîtes' et n'arrivent donc pas à prouver des droits sociales. L'estimation la plus maximale du coût de la mesure pour l'acces temporaire au chômage est d'environ 80 millions. D'autres mesures d'aide s'élèvent maintenant à environ 6 milliards ... ces gens attendent pendant 4 mois et on ne peut pas les abandonner. Ils se battent normalement pour joindre les deux bouts car ils investissent dans l'équipement et la formation. Cette proposition rattrape enfin ces personnes. Nous préconisons un statut digne. Un collègue de la N-VA flirtera de nouveau le 11 juillet entre autre avec le succes d'artistes flamands mais les discussions ne remplissent pas les réfrigérateurs;

M. Anseeuw refuse d'écouter les réponses d'Evita Willaert. Il a dit que les artistes peuvent faire quelque chose de différent que le travaille artistique pendant la crise. La réponse logique était que les emplois n'étaient pas la pendant la crise Covid. En outre, Mme Willaert a clairement expliqué que les artistes effectuent des tâches différentes dans différentes statuts et ne parviennent donc pas à utiliser une mesure de soutien dans aucun statut.

--

(*) ABDIL — Auteurs.trice.s de la Bande Dessinée et de l’illustration Réunie.e.s | ACC — Association des Centres Culturels | Artiestencoalitie | AIRES LIBRES — arts du cirque, arts de rue, arts forains | AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques | ARRF — Association des réalisateurs et réalisatrices francophones | ARTISTES AFFILIÉ.E.S — collectif | ARTISTS UNITED | ASA — Association des scénaristes de l'audiovisuel | ASSPROPRO — Association des programmateurs professionnels | ASTRAC — Réseau des centres culturels | ATPS — Association de techniciens professionnels du spectacle | BECRAFT — Association professionnelle pour les arts appliqués | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes | Collectifs Producteurs - Diffuseurs| CTEJ — Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse | FACIR — Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis | FAP — Fédération des Arts Plastiques | FDC — Fédération des conteurs | FEAS — Fédération des employeurs des arts de la scène | Fédération des Arts Plastiques | Forum des Compositeurs | FRAKAS | FTA — Fédération du théâtre action | HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel | INCIDENCE — Fédération de la Créativité et des Arts en Amateur | M-COLLECTIF — Marionnettes, théâtre d'objets et arts associés | METAL — Mouvement des Etudiant.e.s et Travailleurs.euses des Arts en Lutte | NO CULTURE NO FUTURE! | PRO SPERE — Fédération des professionnel.le.s de la création audiovisuelle | RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique en FWB | RAVIE — Association de jeunes compagnies | SACD SCAM — Société d'Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij | SOFAM — Société de droits pour les arts visuels | SOTA — State Of The Arts | UAS — Union des Artistes du Spectacle | GALM — United Artists in Music | UPFF — Union des Producteurs francophones de films

(**) Technisch Tussenhaakje “kunstenaars zijn de enigen die een uitkering kunnen combineren met inkomen uit arbeid”. Wat een baarlijke onzin was dat. ELKE uitkeringsgerechtigde mag werken maar krijgt voor die dag(en) arbeid uiteraard niet ook nog eens een uitkering! Men dient dan namelijk het vakje zwart te maken op de controlekaart. Dat is voor elke werkloze zo. De definitie van arbeid in die reglementering, mr Anseeuw is “elke activiteit die kan ingeschakeld worden in het ruilverkeer van goederen en diensten”. Wanneer men niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, dan heeft men géén recht voor die dag(en) op een uitkering. Daarnaast bestaat er voor ELKE werkloze het systeem van een beperkte bijpassing in combinatie met deeltijds werken, de zogenaamde IGU, inkomsensgarantieuitkering. Dus ook hier NIET alleen voor kunstenaars. Dat is manifest niet juist. Tot slot: Wat wel kan is een tijdelijke cumulatie mogelijkheid met auteursrechten. Dit zet trouwens een reeds lang bestaande ongelijkheid recht want men kan een uitkering wel combineren met andere inkomsten uit vermogen zoals huur of aandelen maar niet met inkomsten uit auteursrechten. Dat is pas een ongelijkheid...


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.