Overzicht 16/04/2020 nota’s tijdelijke werkloosheid, ‘tussen droom en werkelijkheid’

Overzicht nota’s CJM en RVA tijdelijke werkloosheid - overzicht 16/04/2020. Er blijven serieuze horden bestaan voor te veel freelancer-werknemers die vaak pas kort op voorhand een overeenkomst of beslissing over een job ontvangen, of waarvan de overeenkomst werd verbroken. Zelfs indien men aan alle voorwaarden voldoet, is het bedrag TW enkel voor de dag(en) van de overeenkomst. Voor onze sector die met dagcontracten werkt is ook dat vaak een ramp dus.. Artists United samen met verschillende zusterorganisaties blijven hard ijveren om voor deze meest kwetsbare flexwerkers in onze sector verbeteringen te bekomen, zie deze link.

We schreven ook verschillende brieven aan Minister Muylle en Premier Wilmès. Minister Muylle antwoordde op de gestelde vragen in verband met de blijvende problemen voor Tijdelijke Werkloosheid voor flexibele werknemers in onze sector. Ondanks het vriendelijke antwoord van Minister Muylle (16/04/2020) en bepaalde (reeds eerdere) aanpassingen, lijkt men het probleem ofwel niet te begrijpen ofwel voorlopig niet te willen oplossen. Wij blijven alleszins hopen. We schreven ook een brief aan premier Wilmès. (Lees de brieven, zie punt 8).

 1. Nota CJM - Departement Cultuur, Jeugd & Media, 14/04/2020
 2. Wat is een arbeidsovereenkomst?
 3. FAQ RVA 06/04/2020
 4. Bedrag van tijdelijke werkloosheid ENKEL voor de dagen van de overeenkomst
 5. Vereenvoudiging  van de procedure, 14/04/2020
 6. Infoblad T2, 14/04/2020
 7. Infoblad werkgevers, 15/04/2020
 8. Brieven

1. Nota CJM - Departement Cultuur, Jeugd & Media
In principe moet het over een tijdelijke onderbreking van de arbeidsovereenkomst gaan. Maar uitzonderlijk kun je nu ook een uitkering krijgen in geval van een volledige ontbinding van de arbeidsovereenkomst, die gesloten werd voor een bepaald evenement, dat uiteindelijk niet doorgegaan is of niet zal doorgaan. Voorwaarde is dat het er op het moment dat de arbeidsovereenkomst gesloten werd nog niet naar uitzag dat het evenement niet zou kunnen doorgaan. De RVA heeft aangekondigd dat ze erop zal toezien dat de arbeidscontracten niet geantidateerd worden, en eventueel bewijzen zal vragen (dimona-aangifte, programmaboekjes, uitwisseling van e-mails enz.). Zie blz. 7 in de FAQ van de RVA
cjsm.be/sites/cjsm/files/faq-covid-19.pdf

2. Wat is een arbeidsovereenkomst?
Het departement CJM duidt terecht wat een arbeidsovereenkomst is. (De nota van RVA blijf wel stellen dat de overeenkomst niet mag verbroken zijn enkel ‘geschorst’. Zie lager).
CJM: “Vraag is vanaf wanneer sprake is van een arbeidscontract. Meestal is dat een formele schriftelijke overeenkomst, maar juridisch is er al sprake van een arbeidscontract zodra de werkgever en de werknemer akkoord zijn over het werk dat gedaan zal worden en het loon. Dat akkoord kan bijvoorbeeld ook blijken uit een uitwisseling van e-mails. Vaak maken werkgevers en freelancers lang op voorhand afspraken over de medewerking aan voorstellingen, maar worden de eigenlijke arbeidscontracten pas kort voor de aanvang van het werk getekend, rechtstreeks met de opdrachtgever of met een SBK (Sociaal bureau voor kunstenaars). De gemaakte afspraken kunnen eventueel gelden als arbeidsovereenkomst. Bekijk eventueel met de opdrachtgever (en met het SBK) of een aanvraag voor een tijdelijke werkloosheid ingediend kan worden. Je vindt meer info over het ontstaan van een arbeidsovereenkomst op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
(link naar
werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/sluiten-van-de-arbeidsovereenkomst/hoe-een-geldige-arbeidsovereenkomst).”
Wat betreft het aantonen van een arbeidsovereenkomst sprak Cassatie zich eveneens uit over deze materie.

ECHTER: Wat als er enkel een mail over ‘overeenkomst’ is tussen de klant en de kunstenaar, maar niet tussen de werkgever en kunstenaar?
Deze vraag die verband houdt met de typische werkwijzen in onze sector werd uitdrukkelijk gesteld in de brief van naar Minister Muylle van 12 april. Deze bemerking werd opnieuw gevraagd aan de federale regering in een brief van 16 april aan premier Wilmès.

3. FAQ RVA van 06/04
Hierin blijft staan:“Het gaat in principe enkel om werknemers die al in dienst zijn. Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten in het kader van een nog te organiseren evenement, die met andere woorden slechts in de toekomst zou aanvatten, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst eventueel verbreken

Indien de arbeidsovereenkomst toch NIET wordt verbroken, ook al is de uitvoering ervan definitief onmogelijk geworden, heeft de minister van Werk op 1 april 2020 beslist dat het mogelijk is om die te schorsen en om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen te genieten ten laste van de RVA. 

Opgelet! Indien de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten op een ogenblik waarop er al TWIJFEL bestaat in hoeverre het evenement nog zal kunnen doorgaan, kan GEEN tijdelijke werkloosheid worden toegekend. Aan de partijen wordt gevraagd te goeder trouw te zijn en geen arbeidsovereenkomsten te antidateren. Een Dimona-aangifte verricht op een tijdstip vóór 13 maart 2020 kan bijvoorbeeld gelden als een bewijs van goede trouw. Het is ook aangewezen dat documenten die de goede trouw kunnen aantonen worden bijgehouden (bv. al gedrukte programmaboekjes of emailverkeer).
coronavirus/Faq_Corona_NL_20200406.pdf

4. Bedrag van tijdelijke werkloosheid ENKEL voor de dagen van de overeenkomst
De tijdelijke werkloosheid is enkel voor de dagen van de arbeidsovereenkomst. Stel dat je een optreden had, duurtijd van de overeenkomst 1 dag. Dan kan je - als je tenminste aan alle voorwaarden voldoet - 1 dag uitkering tijdelijke werkloosheid krijgen. Dat wil zeggen dat het dagbedrag tussen de 55,59 en 74,17 euro ligt. (Eventueel verhoogd met 5,63 euro maar verminderd met 26,75% bedrijfsvoorheffing).

5. Vereenvoudiging  van de procedure, aangepast op 14/04:
www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

6. Infoblad T2, aangepast op 14/04
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

7. Infoblad werkgevers, aangepast op 15/04
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

8. Brieven
zie bijlagen bij deze nieuwsbrief

9. Berekening Tijdelijke Werkloosheid
Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17.
De werknemer die in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag. Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.

Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

 • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q
 • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S
 • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.
Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt: [(8x8) + (2x6)] = 76. 
Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt: (76x6) / Q = 12.
Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag. Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.
U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:
€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.

 

---

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren

Lid worden kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10% korting
Freelancers krijgen bijkomend nog eens 30% korting :-) 

 • Klik bij 'individueel/maand' of ‘organisatie/maand’ op de aangewezen blauwe link. Dan kom je op de pagina waar je gevraagd wordt een account aan te maken.
 • Je vult de geëigende dingen in zoals je gegevens en kiest een paswoord; je laat de keuze bij ‘kies abonnement staan op ‘lid domicil/maand student 4, freelancer 6, organisatie’ enz;
 • Dan klik je onderaan op ‘nieuwe account aanmaken'.
 • Dan kom je op een pagina waar je rekeningnummer kan ingeven
 • Bij het lidgeldplan kies je dan het ligeldplan dat overeenstemt met jouw situatie.


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.