opgelet, KVR wordt gecontroleerd

opgelet, KVR wordt gecontroleerd

Opgelet, de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kan het gebruik van de KVR wel degelijk controleren. Ze vraagt daarbij naar de kunstenaarskaart én naar de prestatiestaat. Dat is het document dat werd meegeleverd met de kunstenaarskaart en waarop u elke KVR dient te noteren. Dit om o.a. te controleren of u niet meer dan 30 maal de KVR per jaar gebruikt .


brief RSZ

De wetgever voorzag bepaalde regels ivm het gebruik van de KVR (Kleine Vergoedingsregeling):

 • De Kleine Vergoedingsregeling kan enkel gebruikt worden voor artistieke prestaties. De KVR mag NIET gebruikt worden voor andere soorten prestaties. (​Zo wordt lesgeven gezien als een voornamelijk educatieve prestatie.)
 • U mag de KVR niet meer dan 30 dagen per jaar (in totaal) en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen (bij dezelfde opdrachtgever) gebruiken
 • Maximum kan u per dag 128,93 euro  in 2019 via de KVR aanrekenen ( 126,71 in 2018) en per jaar maximum 2.578,51 euro in 2019 (2.534,11 in 2018).
 • Daarnaast is het een vereiste om het blad met het overzicht van de prestaties die betaald werden met de KVR te gebruiken. Dit blad moet kunnen voorgelegd worden bij eventuele inspecties en controles! In de nieuwe online toepassing 'artistatwork' is het de bedoeling dat men dit digitaal zal kunnen controleren.
 • Indien men dit overzicht niet kan voorleggen, kan dit gevolgen hebben. Zowel voor de kunstenaar als de opdrachtgever/organisatie die een kunstenaar met KVR 'tewerkstelt':
  - Zo kan bij ontbreken van deze lijst en/of de kunstenaarskaart de vergoeding geherkwalificeerd worden als loon met een door de opdrachtgever/werkgever te betalen RSZ-bijdrage, eventueel vermeerderd met een boete.
  - In dat geval kan de kunstenaar dan ook door de fiscus geviseerd worden wegens het niet aangeven van een beroepsinkomst. Desgevallend wordt zijn te betalen belastingen verhoogd, eventueel vermeerderd met een boete.
  - Ofwel herkwalificeert men de inkomsten als een zelfstandige inkomst. Ook in dit geval kan dit een invloed hebben op de te betalen belastingen. Daarbovenop zal de bevoegde instantie de kunstenaar verplichten zich in regel te stellen met de te betalen bijdragen voor zelfstandigen. Dit eventueel verhoogd met een boete.

Combinatie met andere vergoedingen of loon?
De KVR mag sowieso NIET gecombineerd worden met een andere vergoeding zoals de vrijwilligersvergoeding of met een kilometervergoeding

Eventueel kan de KVR gebruikt worden voor de artistieke prestaties en de vrijwilligersvergoeding voor je niet-artistieke prestaties, echter niet op dezelfde dag.

Ook de combinatie met een loon is NIET mogelijk, behalve als de prestatie in loondienst een heel andere prestatie zou zijn (niet-artistiek). De regelgeving stelt letterlijk:
Kan geen beroep doen op de bepalingen van dit artikel de persoon die op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het produceren van een artistiek werk door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling gebonden is aan dezelfde opdrachtgever, tenzij de voormelde persoon en de opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van een andere aard zijn."

Men mag NIET hetzelfde kalenderjaar betaald worden met een loon en met de KVR door dezelfde opdrachtgever

Wat zegt het Cultuurloket daarover: "Ook een werknemer-kunstenaar kan beroep doen op de kleine vergoedingsregeling (mits uiteraard de voorwaarden van de KVR worden nageleefd). Hij kan evenwel niet voor dezelfde werkgever/opdrachtgever (ook niet met de tussenkomst van een Sociaal Bureau voor Kunstenaars) soms werken als werknemer, soms via de kleine vergoedingsregeling. Voorbeeld: acteur heeft toneelvoorstelling. Hij wordt voor de repetities betaald met de KVR, voor de voorstellingen als werknemer. Dit is niet mogelijk."

Bij een eventuele controle in de praktijk zal men ook het volgende in overweging nemen:
In geval van overschrijding van het maximumbedrag per kalenderjaar of van het maximumaantal dagen zoals bepaald in § 3 van dit artikel, zijn de persoon en de opdrachtgever bij wie het in § 3 bedoelde maximumbedrag per kalenderjaar of het in § 3 bedoelde maximumaantal toegelaten dagen zijn overschreden, evenals de opdrachtgevers die, na het overschrijden van dit maximumbedrag of maximumaantal, een beroep doen op deze personen, aan de wet onderworpen, en dit voor alle door hen betaalde vergoedingen aan deze personen in de loop van het kalenderjaar.

-> Dat betekent dat men mogelijks alle bedragen inclusief die bedragen die met KVR betaald heeft dus zal onderwerpen aan de sociale zekerheid, met terugwerkende kracht wanneer men bij een controle de nodige vaststellingen zou gedaan hebben.

Nog vragen? -> Contacteer ons. Of mail ons rechtsreeks via info@artistsunited.be

#kvr #kunstenaarskaart #kunstenaarsstatuut

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.