No Culture no Future

No Culture no Future

Depuis le début de la crise du Corona Virus, nous, fédérations professionnelles du secteur culturel, sommes en contact avec le politique au niveau fédéral, régional et communautaire pour leur rendre compte des difficultés rencontrées par notre secteur et trouver des solutions constructives pour y pallier.
Sinds het begin van de Corona-viruscrisis hebben wij, professionele federaties in de culturele sector, contact gehad met de politiek op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau om aan hen verslag uit te brengen over de moeilijkheden waarmee onze sector wordt geconfronteerd en om constructieve oplossingen te vinden om deze op te lossen.
Force est de constater qu’après plusieurs semaines de discussions, les réformes tardent et sont insuffisantes au niveau communautaire, quand la culture est tout simplement ignorée au niveau fédéral. La concertation est presque inexistante.
Het is duidelijk dat de hervormingen na wekenlange discussies traag en onvoldoende zijn op gemeenschapsniveau, terwijl cultuur gewoonweg wordt genegeerd op federaal niveau. Overleg bestaat onvoldoende.
Voici une liste de mesures plus détaillées à mettre en place maintenant!
Hieronder een lijst van gevraagde maatregelen!


L’absence de réforme plonge notre secteur dans une crise profonde dont il risque de ne pas se remettre si le politique ne prend pas ses responsabilités. Il est temps d’écouter les propositions du secteur culturel et d’agir :

 • Par la mise en place d’une concertation directe entre les Fédérations professionnelles et le Fédéral ;
 • Par la mise en place d’un fonds d’urgence fédéral dédié aux artistes et aux techniciens, techniciennes, travailleurs et travailleur.se.s des arts, avec ou sans « statut » de l’artiste, avec ou sans droits passerelles, avec ou sans droit au chômage temporaire de crise Covid-19 ;
 • Par un accord ferme et définitif sur une année blanche au-delà de la période de crise pour pouvoir justifier de nos droits pour l’obtention ou le renouvellement du « statut » dit de l’artiste;
 • En accordant le chômage temporaire pour tous les artistes et les techniciens ayant des contrats annulés ou reportés, planifiés au minima sur l’année 2020, mais aussi en s’engageant sur un accès des entreprises culturelles au chômage temporaire pour leurs employés jusqu’à la reprise effective des activités de nos secteurs ;
 • En offrant, dès aujourd’hui, des perspectives cohérentes en manière de déconfinement pour nos activités artistique et créatives, tenant compte à la fois de mesures sanitaires communes à respecter, mais aussi des nombreux cas de figure différenciés, pour lesquels les protocoles doivent pouvoir être adaptés.
 • En mettant en place un fonds de garantie publique destiné à assurer le risque COVID sur les productions culturelles nécessitant une assurance.

Voici la liste de mesures plus détaillées à mettre en place maintenant !

http://www.noculturenofuture.be/mesures-generales-pour-la-culture/
http://www.noculturenofuture.be/mesures-specifiques-a-laudiovisuel/

Lijst van gevraagde maatregelen

Overleg

 • Op communautair niveau : Een Task Force oprichten met de beroepsverenigingen van de culturele sector om nodige noodmaatregelen te treffen en een realistisch plan van herlancering uit te werken.
 • Op federaal niveau : Een structuur uitbouwen die zowel politiek als culturele sector verbindt in dialoog.

Oprichten van een dienst specifiek voor de crisis binnen de culturele sector

 • Een dienst oprichten die specifiek voor de crisis administratieve en juridische hulp aanbiedt, zowel als een gecentraliseerde FAQ met heldere, eenduidige informatie betreffende de problemen en beschikbare oplossingen. (FWB, EMPLOI, ONEM)???

In kaart brengen van schade binnen culturele sector

 • Breng in overleg met de beroepsverenigingen van de culturele sector de schade aan de sector in kaart, met name op het gebied van artistieke en technische tewerkstelling. Alle overheidssteun moet worden verleend op basis van objectiveerbare parameters op basis van concrete gegevens.

Noodfonds FWB?

 • Transparantie vereist. Online publicatie van de verdeling van de steun aan de getroffenen en de criteria die voor deze verdeling gelden. Zorg ervoor dat deze fondsen ook getroffenen kunnen bereiken die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever.

Federaal noodfonds

 • Zet een noodfonds op voor artiesten, technici en zelfstandigen.
 • Online publicatie van de verdeling van de steun aan de getroffenen en de criteria die voor deze verdeling gelden. Zorg ervoor dat deze fondsen ook getroffenen kunnen bereiken die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever.

Zelfstandigen

 • Noodhulp verlenen in de vorm van vervangingsinkomen aan kunstenaars en technici die sinds de onderbreking van de activiteiten geen inkomen hebben gehad (geen werkloosheid, geen artiestenstatus, geen tijdelijke werkloosheid), en geen vooraf ondertekend contract of bewijs van specifieke verbintenis kunnen voorleggen. Deze kunstenaars en technici zouden zonder inkomen blijven, zelfs als de voorwaarden voor toegang tot tijdelijke werkloosheid zouden worden uitgebreid. Houd er rekening mee dat jonge artiesten en technici toegang kunnen krijgen tot deze hulp.

Kunstenaarsstatuut

 • Bevriezing van de referteperiode gedurende de gehele periode dat de werkzaamheden onmogelijk zijn geweest.
 • Verleng de rechten met betrekking tot het "statuut" van de artiest met een jaar na de maanden waarin alle activiteiten onmogelijk waren.

Tijdelijke werkloosheid

 • Toegang verlenen tot tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht aan alle werknemers in de artistieke sector met arbeidscontracten van bepaalde duur. die vóór 15 april 2020 zijn geannuleerd, zelfs zonder een arbeidsovereenkomst als bewijs, en voor alle geplande evenementen voor 2020.

Cumul

 • Schrapping van artikel 130, ingevoerd door Onem???, over de cumulatie van auteursrechten en werkloosheidsrechten. Discriminerend artikel dat een werkloze geen auteursrecht verleent dat wordt verzameld voor werken die zijn ontworpen in het kader van arbeidsovereenkomsten en dus buiten werkloosheid.

Gezonde exitstrategie

 • Ontwerp op basis van de aanbevelingen van de beroepsverenigingen een duidelijk, geruststellend en uitvoerbaar gezondheidsbeleid, evenals een kalender voor het hervatten van het filmen, shows, concerten, enz.


MAATREGELEN SPECIFIEK VOOR FILMINDUSTRIE

Garantiefonds

 • Oprichting van een garantiefonds door de staat waardoor verzekeringsmaatschappijen opnieuw producties kunnen verzekeren.

Tax Shelter

 • Verhogen van de investeringslimiet voor grotere investeerders.
 • Verhogen van het plafond voor andere investeerders (kleine en middelgrote bedrijven).
 • Verlenging van de periode voor het uitvoeren van de desbetreffende uitgaven vóór en na de ondertekening van investeringsovereenkomsten.

Regionale fondsen

 • Verlaging van onkostentarieven in de regio's
 • Verhoging van geïnvesteerde bedragen
 • Versterkte ondersteuning voor majoritaire producties
 • Oprichting van een fonds voor de ontwikkeling van majoritaire producties in samenwerking met de FWB.

Oproep voor projecten

 • Vergroting van aantal en creatie van nieuwe oproepen voor projecten voor verschillende media (web, tv, bioscoop, Instagram, ...) in afwachting van het aanpassen aan de crisis en weer aan het werk te gaan (projectenmet kleine budgettenaangepast aan de crisis) ).

HERLANCERINGSMAATREGELEN

Gezonde exitstrategie

 • Oprichting van een "parachute" -crisisfonds ter ondersteuning van de extra kosten in verband met de gezondheid van producties, geraamd op 12% van het totale budget van de film.

Centre du cinéma

 • Versterking van het budget van Centre du cinéma
 • Massale en specifieke herfinanciering van ontwikkeling (scenariosteun / ontwikkelingssteun).
 • Implementatie van specifieke herschrijf- en ontwikkelingshulpmiddelen voor lopende projecten die binnenkort zullen moeten worden "herzien" in afwachting van een volledige exitstrategie.
 • Los het probleem op van de vergoedingen van de leden die in de filmselectiecommissie zitten, vergoedingen die de belastingdienst steeds als loon beschouwt en niet als zitpenningen.

RTBF

 • Verhoging van de lineaire distributie van majoritaire producties (inclusief kortfilms) die het mogelijk zullen maken om auteursrechten te verkrijgen.
 • Waakzaamheid vereist. Verzeker het succes van het FWB / RTBF Series Fonds en het huidige systeem van ontwikkeling.

Digitale platformen

 • Digitale platformen betrekken bij het financieren van films.
 • Onderhandelen over auteursrechten en nevenrechten

Tax Shelter

 • Werken aan een hervorming waarmee in de toekomst de ineenstorting van fondsenwerving als gevolg van de algemene economische situatie kan worden voorkomen.

---

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
updates-nieuws-voor-kunstenaars & technici
Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK

Wel lid worden? Dat kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Als je gebruik maakt van de SEPA domiciliëring krijg je 10%  korting :-) Ook organisaties krijgen deze korting.

Freelancers /flexwerkers krijgen bijkomend 30% korting :


   

  Lid worden, niets dan voordelen

  U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

  U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
  Zie alle voordelen op deze pagina

  Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
  Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.