Historisch en constructief overleg cultuursector en regeringen- rencontre historique entre le secteur culturel et les différents gouvernements

Een historisch overleg tussen de culturele sector en de verschillende regeringen in België. Maandag 25 mei 2020 werden een aantal mensen en organisaties waaronder Artists United uitgenodigd op initiatief van eerste minister Wilmès. Artists United dankt alle ministers voor het constructieve overleg, alsook de collega's (*) van de VL en FR federaties voor het stevige werk dat we samen deden. Deze samenwerking was en is hartverwarmend. Hieronder een neerslag.
Une rencontre historique entre le secteur culturel et les différents gouvernements en Belgique ce lundi 25 mai. En collaboration avec des organisations (*) francophones et flamandes, il y a eu une réunion avec le Premier ministre Wilmès. Nous remercions tous les ministres pour la consultation constructive et nos collègues des fédérations FR et FL pour le bon travail! Voici un compte rendu.

Eerste Minister Sophie Wilmès nodigde een delegatie van de sector uit die bestond uit ervaringsdeskundigen en federaties van de verschillende landsgedeelten; Historisch was het feit dat deze sector afgevaardigden een ontmoeting hadden met ministers uit zowel het federale als het regionale niveau op hetzelfde moment.
Bijna even historisch was het feit dat sectororganisaties uit de verschillende landsgedeelten gezamenlijk en verenigd een aantal constructieve voorstellen deden. Artists United is reeds jaren vragende partij om over alle grenzen heen te overleggen. Wij zijn dan ook heel blij dat dit langzamerhand gerealiseerd wordt.

Constructieve voorstellen, constructieve reacties

Na overleg tussen zoveel mogelijk sector organisaties (*) als op de korte tijd mogelijk was, werden een 6-tal punten overeengekomen om naar voor te brengen; Met een grote aandacht voor de onmiddellijk korte termijn, alsook de langere structurele termijn.
Minister Wilmès gaf uitdrukking aan haar bekommernis over de culturele en evenementen sector in België. Ze stelde dat er meer politieke aandacht zou komen voor onze sector, die zoals andere sectoren bijzonder hard werd getroffen door deze crisis.
Après consultation entre autant d'organisations sectorielles (*) que possible dans les délais les brefs à organiser, environs 6 points ont été retenus; Avec une grande attention pour le court terme immédiat ainsi que pour le long terme structurel. Le Premier Ministre s'est dit préoccupé par le secteur culturel et événementiel en Belgique. Elle a déclaré qu'il y aurait plus d'attention politique pour notre secteur qui, comme d'autres secteurs, a été particulièrement touché par cette crise.

We benadrukten de precariteit van kunstenaars en technici in de sector. Die willen niets liever dan werken, maar door de crisis vallen hun inkomsten weg en kunnen zij niet altijd gebruik maken van de bestaande maatregelen. Te veel onder hen vallen door de mazen van het net. Daarover deden we concrete voorstellen, zie lager.
Nous avons souligné la précarité des artistes et techniciens du secteur. Ils ne veulent rien d'autre que travailler, mais à cause de la crise, leurs revenus sont perdus. Trop d'entre eux tombent à côté des mesures existantes. Nous avons fait des propositions concrètes à ce sujet, voir ci-dessous.

Voorstellen - propositions
1.- principe 'année blanche'

A. Alle maatregelen dienen minstens te lopen tot 31 december, of zelfs tot  13 maart 2021
Toutes les mesures doivent être en vigueur jusqu'au 31 décembre, voire le 13 mars 2021

B. In het statuut - dans le ‘statut’
Verlenging van de referteperiodes voor  - Prolongation des périodes de référence pour:
- neutralisatie regel - règle de neutralisation (art 116 §5 en 116 §5bis)
- verlenging van de neutralisatieregel - prolongation du règle de neutralisation  (art 116 §5 & art 116 §5bis)
- niet-artistiek jobaanbod (passende dienstbetrekking) VDAB - offre d’emploi non-artistique ACTIRIS (emploi convenable) (MB - AM 31)

De Minister Wilmès verwacht hier een doorbraak in de komende week, maar wees er wel op dat er hiervoor een meerderheid in de Kamer nodig is. Er is hier reeds een meerderheid voor in de Commissie. We hopen dat na de duiding en motivaties die we hebben gegeven, een nog grotere meerderheid dit voorstel zal willen goedkeuren!
Le ministre Wilmès s'attend à du progrès sur ce sujet au cours de la semaine à venir, mais souligne que cela nécessite une majorité à la Chambre. Il y a déjà une majorité à la Commission (des affaires sociales) pour cela. Nous espérons qu'après l'explication et les motivations que nous avons données, une majorité encore plus grande voudra approuver cette proposition!

2.- Chômage - werkloosheid

Indien artikel 2 van wetsvoorstel 1200 wordt aanvaard, dan zijn de huidige problemen Tijdelijke Werkloosheid voor kunstenaars en technici de facto opgelost (zie duiding problemen lager)
Si l'article 2 du projet de loi 1200 est accepté, alors les problèmes actuels de Chômage Temporaire pour les artistes et techniciens sont résolus de facto. (voir les problèmes ici-dessous)
-> akkoord met dat dit een tijdelijke maatregel is, gedurende de corona crisis, en geen structurele maatregel
-> d’accord qu'il s'agit d'une mesure temporaire, pendant la crise de Covid-19, et non d'une mesure structurelle
Deze maatregel zorgt ook voor een oplossing voor de jonge kunstenaars en technici tijdens deze crisis
Cette mesure apporte également une solution aux jeunes artistes et techniciens durant cette crise

Chômage Temporaire - Tijdelijke werkloosheid :
Gezien de problemen met (onder meer retroactieve) DiMONA en VAKANTIEGELD: dit wordt opgelost door art 2 van wetsvoorstel 1200 aan te nemen waardoor Tijdelijke werkloosheid niet meer nodig is.
In de regeling Tijdelijke werkloosheid blijven er 2 grote problemen
- verplichting volgens de nota RVA om te werken op basis van een Dimona aangifte. Dit betekent in de realiteit ook retroactieve dimonas: echter een retroactieve dimona kan per inbreuk worden beboet met 2.800 euro
- probleem dat vakantiegeld moet betaald worden: werkgevers en loonverwerkers die nu géén inkomsten hebben kunnen de verplichting om vakantiegeld te betalen niet waarmaken.
étant donné les problèmes avec DiMONA (entre autres rétroactivité) et PECULE DE VACANCES dans la réglementation Chômage Temporaire: Si on approuve l’art 2 du proposition de loi 1200, cela est résolu, rendant le chômage temporaire plus nécessaire.
Il y a 2 grandes problèmes dans le régime de chômage temporaire:
- obligation en vertu du QFP de L'ONEM de travailler sur la base d'une déclaration Dimona. En réalité, cela signifie également des dimonas rétroactives: cependant, une dimona rétroactive peut être condamnée à une amende de 2 800 euros par infraction.
- problème du paiement des Pécule de Vacances: les employeurs et les BSA (Bureau Social d’Artistes) qui n'ont actuellement aucun revenu ne peuvent pas remplir l'obligation de payer cette Pécule de vacances.

Wij voegden toe dat kunstenaars ook en evenveel sociale bijdragen betalen :
Ook kunstenaars betalen sociale zekerheidsbijdragen!! Het verhaal dat kunstenaars zomaar recht zouden hebben op het het ‘statuut’ en toegang tot de werkloosheid op basis van slechts enkele gewerkte dagen is pertinent niet correct.
Kunstenaars en technici in de sector betalen - eventueel wel via taakloon voor de kunstenaars - de tegenwaarde van sociale zekerheidsbijdragen gebaseerd op hetzelfde aantal nodige dagen die een andere werknemer moet bewijzen, namelijk 312, 468 ook 624 dagen afhankelijk van de leeftijd.
De onjuiste informatie die door sommigen in de Commisse Sociale Zaken werd gedebiteerd is dan ook zwaar fout en te betreuren
Nous avons ajouté que les artistes paient également des cotisations sociales similaires:
Les artistes paient aussi des cotisations de sécurité sociale !! L'histoire selon laquelle les artistes auraient droit au «statut» et à l'accès au chômage sur la base de quelques jours de travail seulement est tout à fait incorrect.
Les artistes et techniciens du secteur paient - éventuellement via des salaires à la tâche pour les artistes - l'équivalent des cotisations de sécurité sociale sur la base du même nombre de jours requis qu'un autre personne doit prouver, à savoir 312, 468 ou 624 jours selon l'âge.
Les informations incorrectes qui ont été débitées par certains en commission des affaires sociales sont donc sérieusement erronées et regrettables.

3.- Noodfondsen ( van de verschillende niveau’s) openstellen voor individuele kunstenaars - Ouvrir tous les fonds d'urgence (des différentes niveaux) aux candidatures d’artistes individuelles/personnes physiques

- Oproep om alle noodfondsen van de verschillende regio’s ook voor aanvragen van individuele kunstenaars open te stellen, en met name die kunstenaars die nu door alle mazen van het net glippen omwille van de systematische onderverloning en/of te jonge carrières en die perfect in een dossier kunnen aantonen dat ze inkomensverlies hebben geleden maar geen compensatie kregen
- Oproep aan alle kunstinstellingen om fees van geannuleerde projecten volledig uit te betalen prioritair voor kwetsbare kunstenaars zonder opvangnet

- Appel à ouvrir tous les fonds d'urgence des différentes régions aux candidatures d'artistes individuels/personnes physiques, en particulier des artistes qui 'glissent à travers les solutions existantes' à cause d'un sous-paiement systématique et / ou d'une carrière trop jeune et qui peuvent parfaitement montrer dans un le dossier qu'ils ont subi une perte de revenu mais n'ont pas été indemnisés
- Appel à toutes les institutions artistiques à payer la totalité des frais pour les projets annulés en priorité pour les artistes vulnérables sans filet de sécurité

Minister Jambon stelde dat Vlaanderen klaar staat met het Noodfonds. Hiervan zou 65 van de 200 miljoen voor de cultuur en evenementen sector zijn; Zoals Artists United reeds vroeg op 9 april - en ook andere organisaties deze bekommernis deelden- bevestigde Minister Jambon nu dat een deel van dit fonds ook aan niet-gesubsidieerden zal toegewezen worden. Minister Jambon verwees ook nog naar een studie van Graydon die stelde dat de culturele sector voor de crisis in betere papieren zat dan andere sectoren maar dat deze sector door de crisis veel harder getroffen wordt. Er is voor onze sector een percentage van 50% op mogelijke faillisementen, voor andere sectoren ligt dat op ‘slechts’ 35%.
Le Ministre Jambon a déclaré que la Flandre est prête avec un Fonds d'urgence. 65 sur 200 millions seraient destinés au secteur de la culture et des événements. Artists United a déjà souligné une préoccupation le 9 avril - et d'autres organisations aussi - , me Ministre affirme maintenant qu’une parties de ce Fonds sera également destinées aux personnes ou organisations non subventionnées. Le ministre Jambon a également fait référence à une étude de Graydon selon laquelle le secteur culturel était dans une meilleure condition avant la crise que les autres secteurs, mais ce secteur est beaucoup plus touché par la crise. Pour notre secteur, il y a un pourcentage de 50% sur les faillites éventuelles, pour les autres secteurs il n'est "que" de 35%.

Rudy Vervoort stelde dat er regionaal en communautair 8 miljoen werd vrijgemaakt. vrijgemaakt. “Wij maken geen onderscheid tussen statuten. Wij vragen bewijzen, bv 3 prestaties.Behalve voor zelfstandigen gezien het bestaan van het droit de passerelle (overbruggingsrecht)” Er wordt ook 1,2 miljoen voor de de cocof. (La Commission communautaire française)
Pascal Smet: ook 1,2 Miljoen bij de de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie)
Rudy Vervoort a déclaré que 8 millions avaient été débloqués au niveau régional et communautaire. «Nous ne faisons pas de distinction entre les statuts. Nous demandons des preuves, par exemple 3 prestations. Exception pour les indépendants, compte tenu de l'existence du droit de passerelle. Il y aura également 1,2 million pour le cocof. (La Commission communale française)
Pascal Smet: aussi 1,2 million de la VGC (Commission communautaire flamande)

Voor de audiovisuele sector werd ook een garantiefonds gevraagd ivm verzekeringen voor opnames. Het probleem situeert zich bij de herverzekeraars. Minister Decroo dacht dat hier al stappen waren gezet. Dit dient nader bekeken te worden. Un fonds de garantie a également été demandé pour le secteur audiovisuel en ce qui concerne l'assurance pour les tournages. Le problème se situe auprès des réassureurs. Le ministre Decroo pensait que des mesures avaient déjà été prises ici. Cela doit être examiné de plus près.

KMO/PME , VZW/ASBL
Accentuation, adaptation des conditions d’accès et prolongation aussi longtemps que nécessité par la crise selon les différentes situations des mesures fédérales destinées à soulager la trésorerie des entreprises et à éviter les faillites, tels que reports d’obligations sociales et fiscales, facilitation de l’octroi de crédits, par exemple sous forme de garanties apportées par l’état, reports de crédits, souplesse de loyers.

Aanpassing van de voorwaarden voor toegang en verlenging van de federale maatregelen die bedoeld zijn om de ondernemingen te ontlasten en faillissementen te voorkomen. Zolang de crisis dat nodig acht. Zoals uitstel van sociale en fiscale verplichtingen, facilitering van leningen, bijvoorbeeld in de vorm van door de staat verstrekte garanties, overdrachten van leningen, flexibiliteit huur betalen.

4.- Oplossing Auteursrechten en ongelijke behandeling kunstenaars -  Solution Droits d'auteur et traitement inégal des artistes
Artikel 130 bepaalt dat kunstenaars auteursrechten niet zouden kunnen cumuleren terwijl andere inkomsten (inkomsten uit huur, aandelen) wel kunnen gecumuleerd worden. (zie ook onze eerdere acties hierover via deze link , voir ce lien)
L'article 130 stipule que les artistes ne peuvent pas cumuler les droits d'auteur tandis que les autres revenus (revenus de loyer, ..) peuvent être cumulés.

Plus référence aux droits d’auteur et droits voisins qui doivent être obtenus par exemple des GAFAs. Il y a un inquiétude: L’administration est en train de forcer une interpretation de cette directive et nous les artistes sont pas assez au courant.
P
lus directieve 2019/790 Europees Parlement ivm rechten

5.- Methodologie en strategie déconfinement - Relance, methodologie en strategie
- Betrekken van de sector
- voorbeeld: uitgewerkt scenario voor de film sector
- We vroegen om locaties te openen voor het publiek in de podium sector; met goedgekeurde veiligheidsplannen.
- Impliquer le secteur
- exemple: le scénario existant pour le secteur cinématographique
- Nous avons demandé à ouvrir des lieux au public dans le secteur de la scène; avec des plans de sécurité approuvés.

Minister Wilmès antwoordde dat men bij voorkeur wil werken met ‘transversale maatregelen’: maatregelen die voor meerdere sectoren toepasbaar zijn en niet enkel voor een sector of subsector. Zij erkende tezelfdertijd wel dat er een groeiend inzicht is nu in de specifiteiten van onze (sub)sectoren. De beleidsverantwoordelijken willen absoluut een tweede golf vermijden. De eerste Minister stelde wel voor om een directere betrokkenheid van de sector in het overleg met de GEES te realiseren. (Groep van Experten belast met de exit Strategie)
Le Ministre Wilmès a répondu que l'on préfère travailler avec des "mesures transversales": des mesures qui peuvent être appliquées à plusieurs secteurs et pas seulement à un secteur ou sous-secteur.
Elle a reconnu qu'il y a maintenant une compréhension croissante des spécificités de nos (sous-) secteurs.
Les responsables politiques veulent absolument éviter une deuxième vague. Le Premier Ministre a proposé de réaliser une implication plus directe du secteur dans la consultation avec le GEES. (Groupe d'experts en charge de la stratégie de sortie)

6.- Gestructureerd democratisch paritair overleg op regelmatige basis met de sector (organisaties) - Consultation démocratique paritaire structurée régulière avec (les organisations du) secteur
We vroegen om vanaf nu regelmatig met de sector te overleggen en niet te wachten tot er een crisis is. Met de bedoeling meer kennis over de sector te verwerven en te delen en tot een betere sociale bescherming van kunstenaars en technici te komen in de sector. Minister Wilmès kaderde die vraag in functie van een regeerakkoord.
Désormais, nous avons demandé à consulter régulièrement le secteur et à ne pas attendre qu'il y ait une crise. Dans le but d'acquérir et de partager plus de connaissances sur le secteur et de parvenir à une meilleure protection sociale pour les artistes et techniciens du secteur. Le Ministre Wilmès a formulé cette question en fonction d'un accord de gouvernement.

Tot Slot - Pour finir en beauté

Wij geloven sterk in een overleg van en door de sector zelf. Deze laatste dagen zijn een hoopvolle realisatie van wat dit concreet kan betekenen. Artists United steekt de hand uit naar alle federaties en organisaties, maar evengoed naar werkgevers om gezamenlijk te overleggen en samen dingen te realiseren voor al diegenen die werken in de sector.

Nous croyons fermement à la consultation entre et par le secteur lui-même. Ces derniers jours sont une réalisation pleine d'espoir de ce que cela peut signifier concrètement. Artists United s'adresse à toutes les fédérations et organisations, ainsi qu'aux employeurs pour consulter et réaliser des choses ensemble pour tous ceux et celles qui travaillent dans le secteur.

--

Plus que jamais, Artists United a besoin de vous pour renforcer encore plus notre lutte pour les artistes.
Pour devenir membre: artistsunited.be/fr/content/devenez-membre
Si vous souhaitez soutenir Artists United pendant cette période Corona sans abonnement, c'est possible! -> cliquez sur CE LIEN

Nu meer dan ooit hebben we nood aan leden om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren
Lid worden? Dat kan je het makkelijkste doen via www.artistsunited.be/nl/word-nu-lid
Wil je Artists United steunen in deze Corona periode zonder een lidabonnement aan te schaffen, dat kan ! -> klik op DEZE LINK

--

(*) Rond de tafel- autour du table: Sophie Wilmès (premier ministre), Alexander DE CROO (minister van financiën), David CLARINVAL (fed minister begroting), Nathalie MUYLLE (minister van werk), Jan JAMBON (Vlaams minister Cultuur), Bénédicte LINARD (FR talig minister cultuur), Isabelle WEYKMANS (duitstalige gemeenschapsminister cultuur), Rudi VERVOORT (m-p brusselse regio) en Pascal SMET (staatssecretaris brussels gewest).

Cultuurdelegatie: Artiestencoalitie (vertegenwoordigd door Tom Kestens, Els Silvrants-Barclay, Johan Van Assche), Artists United (Servaas Lecompte), An Jacobs (VOFTP), Yves-Jean (Producteurs Francophones), Philippe Goffe (libraire, président du PILEN), Léa Mayer (artiste plasticienne) avec le soutien de la Fédération des arts plastiques et de la Sofam, Sandrine Deegen, chef monteuse, Fédération Hors-Champ, Stéphane Ginsburgh, musicien, Collectif Artistes Affilié.e.s, Françoise Havelange, coordinatrice FEAS (Fédération des Arts de la Scène), Samuel Tilman, réalisateur, Pro Spère (Fédération des professionnel.les de l’audiovisuel)


Niet iedereen op de foto maar wel een historische foto -
Pas tout le monde sur la photo mais une photo historique


Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.