Archief - Tijdelijke werkloosheid of tijdelijk soepelere toegang tot de werkloosheid (P)

Enerzijds is er TIJDELIJKE WERKLOOSHEID, anderzijds is er TIJDELIJK SOEPELERE TOEGANG TOT DE WERKLOOSHEID

1. Tijdelijke werkloosheid

LET OP: Bepaalde eerder gemelde problemen in verband met de verplichte voorwaarden en administratie, zijn opgelost, andere problemen blijven bestaan. 
(eerder aangehaalde problemen zie hier, update 08.11.2020 van de problemen zie hieronder.)

Doel : Uitkeringen tijdelijke werkloosheid aanvragen in het kader van een evenement dat moest doorgaan tussen 14 maart 2020 en 31 december 2020 inbegrepen en dat op overheidsbevel werd geannuleerd door het verbod op publieke bijeenkomsten. "Het evenement zou normaal hebben plaatsgevonden in de periode van 01/05/2020 tot en met 31/12/2020"

Problemen Tijdelijke Werkloosheid

Zie FAQ Corona UPDATE 11/05/2021
Zie RVA infoblad T2
Zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-verlenging-van-de-vereenvoudigde-procedure-tot-31122021 


 • DIMONA en ASR
  "De werkgever moet voor elke tewerkstelling een DIMONA-aangifte verrichten en een ASR scenario 5 afleveren met het aantal uren tijdelijke werkloosheid. Hij houdt enkel rekening met de dagen waarop de werknemer effectief zou tewerkgesteld geweest zijn in het kader van de “arbeidsovereenkomst”. Bij het einde van deze “arbeidsovereenkomst” levert hij een formulier C4 af"
  -> Indien de werkgever geen ASR wil doen of indien de werkgever dit niet kan doen omdat de DIMONA werd geannuleerd, is er een probleem. 
 • BEDRAG
  Het bedrag TW is beperkt, zie lager bij Berekening Tijdelijke werkloosheid (*). 
  U hebt ook enkel voor de dagen waarop u effectief zou werken, recht op een uitkering TW.
 • VAKANTIEGELD
  Is de opdrachtgever/werkgever akkoord om de kosten mbt verplichtingen vakantiegeld te betalen die verbonden zijn aan de regeling Tijdelijke Werkloosheid (TW)?
  -> Er was een tijdelijke oplossing ivm de verplichtingen vakantiegeld, maar voor zover wij weten zijn de dagen TW weer gelijkgesteld zonder dat de overheid hier in tussenkomt voor de kosten die hier aan verbonden zijn.
 • ANNULERING OF ONTBINDING?
  Enkel in geval van annulering van evenementen is er recht op een uitkering Tijdelijke werkloosheid.
  -> In geval van ontbinding van de overeenkomst is er géén recht op Tijdelijke Werkloosheid.
 • SCHRIFTELIJK BEWIJS VOOR 15/04/2020 - > aangepast naar 31/10/2020
  "De belofte van een arbeidsovereenkomst en de link tussen deze nominatieve belofte en het evenement moeten blijken uit een schriftelijk bewijs dat dateert van vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden en in ieder geval ten laatste op 15/04/2020 (datum waarop de Nationale Veiligheidsraad het verbod uitgevaardigd heeft om evenementen die een groot aantal personen zou samenbrengen te organiseren)."
  -> AANGEPAST: De RVA nota RIODOC 202574 stelt op pagina 42 "De nominatieve belofte moet dateren van vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden en in alle hypotheses van niet later dan 31/10/2020 (datum waarop nieuwe sanitaire maatregelen van de regering werden aangekondigd, die het verbod opleggen om evenementen die een groot aantal personen zou samenbrengen te organiseren).
  -> 
  De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de werkgever voor de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht."
 • NIET-ARTISTIEKE PRESTATIE?
  "indien het niet gaat om een artistieke prestatie, moet de werknemer bij zijn aanvraag eveneens het bewijs voegen dat hij in de referteperiode van 14/03/2019 tot en met 31/08/2019 (of tot en met 31/12/2019, indien het gaat om een geannuleerd evenement in de periode van 01/09/2020 tot en met 31/12/2020 tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement;"

-> Indien de kunstenaar geen document kan voorleggen waaruit belofte van een arbeidsovereenkomst blijkt, die moet dateren van voor 31/10/2020, heeft hij/zij geen recht op een uitkering Tijdelijke Werkloosheid. 
De RVA nota RIODOC 202574 stelt wel op pagina 42 "De belofte van een overeenkomst kan vervangen worden door het bewijs dat de werkgever voor de tewerkstelling een DIMONA-aangifte had verricht."
-> Indien er geen dimona aangifte is en geen ASR aangifte, is TW niet mogelijk.
-> Indien het contract is ontbonden is er geen recht op TW.

Gezien al deze voorwaarden en moeilijkheden, is de aanvraag 'Tijdelijke Werkloosheid' al te vaak geen mogelijkheid.
Daarom dat de sectororganisaties, samen met een aantal parlementsleden, hard gevochten hebben voor de 'Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid', zie hieronder:


2. Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid

Op 12 november 2020 heeft UPAC-T (Unie van Professionelen van de Artistieke en Creatieve sector) een ontmoeting gehad met de minister van Werk, Pierre Yves Dermagne. De noodmaatregelen gekoppeld aan de wet van 15 juli worden verlengd tot 31 maart! Dus langer dan 31 december zoals aanvankelijk gepland. Gedetailleerde informatie volgt.

Ter herinnering: na maanden strijd en werk van de sectororganisaties zoals Artists United, Artiestencoalitie en de Federaties (**) keurde het federaal parlement een wet goed die de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid soepeler toegankelijk maakt maakte, zie aub steunmaatregelen-voor-kunstenaars-en-technici-gestemd-het-federaal-parlement-mesures-de. Daarnaast worden de referteperiodes verlengd voor een aantal regels. Zie ook de wettekst hier.

U komt niet in aanmerking voor het recht op gewone uitkeringen volledige werkloosheid, maar u hebt artistieke of technische activiteiten in de artistieke sector verricht tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitkeringen volledige werkloosheid ontvangen voor een beperkte periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De wet van 15 juli 2020 'tot verbetering van de toestand van de werknemers in de culturele sector' voorziet namelijk een tijdelijke toelaatbaarheid tot het recht op uitkeringen volledige werkloosheid.

U moet voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 artistieke activiteiten uitgevoerd waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(1);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 10 technische activiteiten uitgevoerd in de artistieke sector waarvoor er socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden(2);
- Tijdens de periode van 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 hebt u minstens 20 arbeidsdagen gepresteerd naar aanleiding van artistieke activiteiten* en/of van technische activiteiten in de artistieke sector(2).

(1) Een artistieke activiteit bestaat uit het creëren en/of het uitvoeren of vertolken van artistieke werken in de audiovisuele of beeldende kunsten, in de muziek, in de literatuur, in een voorstelling, in het theater of in een choreografie.
(2) Een technische activiteit in de artistieke sector is een activiteit die wordt uitgeoefend als technicus of in een ondersteunende functie, die bestaat uit de medewerking aan:
- de voorbereiding of de voorstelling van een creatief werk waaraan minstens één podiumartiest fysiek deelneemt of de opname van een dergelijk werk;
- de voorbereiding of de voorstelling van een film;
- de voorbereiding of de uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;
- de voorbereiding of de uitvoering van een publieke tentoonstelling van een artistiek werk in het domein van de beeldende kunsten.

STAPPENPLAN

Neem contact op met uw uitbetalingsinstelling (HVW-CAPAC, ACLVB, ACV, ABVV ) om aanspraak te maken op die tijdelijke toelaatbaarheid.
Opmerking: U bent niet verplicht via een vakbond te passeren voor een aanvraag tot uitkering. HVW doet wat dit betreft exact hetzelfde maar gratis, daar waar een vakbond u tussen de ongeveer 150 tot ruim 200 euro vraagt per jaar voor hun diensten. Dus, behalve als u ideologisch overtuigd bent om lid te zijn van een vakbond, kan u uw aanvraag doen via HVW.

 • Maak een afspraak met HVW of andere uitbetalingsinstelling ;
 • Verzamel jouw C4's vanaf 13 maart 2019 tot 13 maart 2020 ;
 • Vergeet niet je in te schrijven bij VDAB, ACTIRIS of FOREM als werkzoekende! ;
 • Doe de aanvraag tijdens de afspraak bij HVW of uitbetalingsinstelling, op basis van jouw verzamelde C4s ;
 • Vul een C1 en C1-artiest in en vergeet je bewijs niet dat je je ingeschreven had bij VDAB ;
 • Vraag ook vriendelijk een schriftelijk bewijs van je inschrijving. Indien men dit aan het loket weigert, vraag dan de reden van weigering (en vraag eventueel dat men schriftelijk de reden van weigering bezorgt).

LET OP: verschillende mensen melden ons dat men bij de vakbonden of HVW een procedure 'Tijdelijke Werkloosheid' opstart en NIET de procedure 'Tijdelijk soepelere toegang tot de gewone werkloosheid' (Wet van 15 juli 2020): Controleer dit en vraag dit vriendelijk maar duidelijk aan het loket aan de dienstverlener zodat hij/zij de door u gewenste procedure opstart.

OPMERKING: omdat we veel meldingen ontvangen van kunstenaars en technici die getuigen van verschillen tussen de info die aan het loket mondeling wordt meegedeeld en latere schriftelijke communicatie van HVW of vakbonden, raden we aan om zoveel mogelijk schriftelijke bevestiging te vragen. Ook op het einde van een bezoek aan het loket:
- wat werd gevraagd, welke exacte regel werd aangevraagd, de toepassing van welk artikel werd exact gevraagd, enz
- welk advies werd gegeven
- wat exact werd aangevraagd
- enz...
 

Vermeld eventueel het 'Handvest van de Sociaal Verzekerde'. Hierin staan een aantal rechten voor jou en een aantal plichten voor de uitbetalingsinstelilngen (vakbonden en HVW).
Nuttig om te weten:  Als de informatie niet in de vereiste vorm en binnen de gestelde termijn bezorgd wordt aan de sociaal verzekerde en die daardoor schade lijdt, kan de instelling ertoe veroordeeld worden schadevergoeding en interesten te betalen (BW - Burgerlijk Wetboek art. 1382 en 1383).


 

(*) Berekening Tijdelijke Werkloosheid

U kan niet voor dezelfde dag TW (tijdelijke werkloosheid) en gewone werkloosheid combineren.
Het bedrag TW wordt enkel betaald voor de dagen de u effectief zou gewerkt hebben.

Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17.
De werknemer die in de periode van 01.03.2020 tot 30.06.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.
Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit werd aangepast: de BV wordt verlaagd naar 15% tussen 1 mei en 31 december 2020.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag. Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.

Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

 • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q
 • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S
 • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid
Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming
S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:
U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.
Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt: [(8x8) + (2x6)] = 76. 
Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt: (76x6) / Q = 12.
Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag. Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.
U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:
€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.
ofwel vanaf 1 mei tot 31 december 2020 : € 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto –15% = € 813,96 netto.

Echter, indien je aan het laagste bedrag zit wordt dat
€ 55,59 x 12 = € 667,08 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 734,64 bruto –15% = € 624,44 netto.

(**) ABDIL — Auteurs.trice.s de la Bande Dessinée et de l’illustration Réunie.e.s | ACC — Association des Centres Culturels | AIRES LIBRES — arts du cirque, arts de rue, arts forains | AMBITUS — Fédération des ensembles belges indépendants des musiques classiques | ARRF — Association des réalisateurs et réalisatrices francophones | ARTISTES AFFILIÉ.E.S — collectif | ARTISTS UNITED | ASA — Association des scénaristes de l'audiovisuel | ASSPROPRO — Association des programmateurs professionnels | ASTRAC — Réseau des centres culturels | ATPS — Association de techniciens professionnels du spectacle | BECRAFT — Association professionnelle pour les arts appliqués | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes | Collectifs Producteurs - Diffuseurs| CTEJ — Chambre des théâtres pour l'enfance et la jeunesse | FACIR — Fédération des auteurs compositeurs interprètes réunis | FAP — Fédération des Arts Plastiques | FDC — Fédération des conteurs | FEAS — Fédération des employeurs des arts de la scène | Fédération des Arts Plastiques | Forum des Compositeurs | FRAKAS | FTA — Fédération du théâtre action | HORS CHAMP — association des métiers du cinéma et de l'audiovisuel | INCIDENCE — Fédération de la Créativité et des Arts en Amateur | M-COLLECTIF — Marionnettes, théâtre d'objets et arts associés | METAL — Mouvement des Etudiant.e.s et Travailleurs.euses des Arts en Lutte | NO CULTURE NO FUTURE! | PRO SPERE — Fédération des professionnel.le.s de la création audiovisuelle | RAC — Fédération du secteur de la création chorégraphique en FWB | RAVIE — Association de jeunes compagnies | SACD SCAM — Société d'Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij | SOFAM — Société de droits pour les arts visuels |  UAS — Union des Artistes du Spectacle | UPFF — Union des Producteurs francophones de films

 

 

 

Lid worden, niets dan voordelen

U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:

U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina

Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik info@artistsunited.be
Je krijgt binnen de 4 werkdagen een antwoord.