Vraag je tijdelijke toegang tot werkloosheid, let op - Vous demandez un accès temporaire au chômage, faites attention

Wanneer je kiest voor de tijdelijke toegang tot de gewone werkloosheid (*), vergeet dan niet je onmiddellijk in te schrijven als werkzoekende bij VDAB of Actiris: jouw recht op uitkering loopt pas vanaf je dat gedaan hebt!
Si vous optez pour un accès temporaire au chômage normal (*), n'oubliez pas de vous inscrire immédiatement comme demandeur d'emploi auprès du VDAB ou d'Actiris: votre droit au chômage ne court qu'à partir du moment où vous l'avez fait!

Dat wil ook zeggen dat ondanks de wet een uitwerking heeft van 1 april 2020 en ze buiten werking treed op 1 januari 2021 je volgens de reglementering pas recht zal hebben op een uitkering als je ook ingeschreven bent als werkzoekende! Dat is ook wat men aan het loket vertelt.
Cela signifie également que malgré la loi en vigueur à compter du 1er avril et qui cesse de s'appliquer le 1er janvier 2021, conformément à la réglementation, vous n'aurez droit aux prestations que si vous êtes également inscrit comme demandeur d'emploi!

We krijgen momenteel veel getuigenissen binnen van grote vertragingen (weken tot meer dan een maand) bij HVW en vakbonden ivm een afspraak te kunnen maken om een uitkering aan te vragen. Dat betekent echter niet dat jij je nog niet kan inschrijven bij VDAB, Actiris of Forem!
Nous recevons actuellement de nombreux témoignages de longs retards chez CAPAC et les syndicats pour prendre rendez-vous pour faire une demande de chômage. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas déjà vous inscrire auprès du VDAB, Actiris ou Forem!

Nuttige links - Liens utils

 1. steunmaatregelen-voor-kunstenaars-en-technici-gestemd-het-federaal-parlement-mesures-de
 2. qfp-onem-assouplissement-temporaire-pour-le-secteur-artistique

---

Plus que jamais, Artists United a besoin de vous pour renforcer encore plus notre lutte pour les artistes. Soutenir Artists United?: artistsunited.be/fr

Nu meer dan ooit hebben we jou nodig om onze strijd voor kunstenaars nog harder te kunnen voeren. Steunen? Dat kan je het makkelijkste doen via artistsunited.be/nl

Now more than ever, we need you to help us fight for artists even harder. Join us. The easiest way to do this is via artistsunited.be/nl/word-nu-lid

--

(*) Het gaat over deze maatregelen - Il s'agit de ces mesures:

(zie ook https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1154/55K1154019.pdf)

 • cumuleren uitkering met inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten (van 1 april tot 31 december 2020) - Cumulation la distribution avec les revenus du droit d'auteur et des droits voisins (du 1er avril au 31 décembre 2020).
 • De referteperiodes worden verlengd (voor het behoud van de eerste uitkeringsperiode + voor de vaststelling van het recht om een niet-artistieke jobaanbieding te weigeren). - Les périodes de référence sont prolongées (pour maintenir la première période + pour établir le droit de refuser une offre d'emploi non artistique).
 • Werkloosheidsuitkeringen worden soepeler toegankelijk voor alle personen die minstens - Les allocations de chômage deviendront plus flexibles pour toutes les personnes qui ont au moins:
  De werknemers worden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zonder dat zij een wachttijd moeten doorlopen, wanneer zij aantonen dat zij tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 de volgende prestaties hebben geleverd:
  — hetzij ten minste tien artistieke activiteiten in de zin van artikel 27, 10°, van hetzelfde koninklijk besluit, op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  — hetzij ten minste tien technische activiteiten in de kunstensector in de zin van artikel 116, § 8, van hetzelfde koninklijk besluit, op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden;
  — hetzij artistieke activiteiten in de zin van artikel 27, 10°, van hetzelfde koninklijk besluit en/of technische activiteiten in de kunstensector in de zin van artikel 116, § 8, van hetzelfde koninklijk besluit, die overeenkomen met ten minste twintig dagen van activiteit overeenkomstig artikel 37, § 1, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit. Voor de werknemers die krachtens het eerste lid recht krijgen op werkloosheidsuitkeringen vervalt dat recht op 1 januari 2021.
  (op voorwaarde dat voor die activiteiten socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden).
  Les travailleurs sont admis au bénéfice des allocations de chômage sans qu’ils doivent satisfaire aux conditions de stage s’ils apportent la preuve d’avoir presté entre le 13 mars 2019 et le 13 mars 2020:
  — soit au moins dix activités artistiques, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l’article 27, 10°, du même arrêté royal;
  — soit au moins dix activités techniques dans le secteur artistique, pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues, au sens de l’article 116, § 8, du même arrêté royal;
  — soit des activités artistiques au sens de l’article 27, 10°, du même arrêté royal et/ou des activités techniques dans le secteur artistique au sens de l’article 116, § 8, du même arrêté royal équivalentes à au moins vingt journées d’activité conformément à l’article 37, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal. Les travailleurs admis au droit aux allocations de chômage à la suite du premier alinéa, perdent ce droit au 1er janvier 2021.
  (
  pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été retenues).